Jeg har i tidligere leserinnlegg skrevet om prosjektet «Storefjellhagen» som Brunlanes Eiendom ønsker å oppføre midt i våre eplehager i krysningen Heibergsgate/Håkonsgate. Ved to tidligere forsøk har planutvalget vendt tommelen ned for prosjektet. Tirsdag 8.mars blir tredje forsøk sluttbehandlet og vurdert i planutvalgets møte i Romberggata.

I de to tidligere prosessene har planutvalget vært på befaring og vi som naboer til prosjektet har fått vist vår motstand og fått muligheten til å komme med motargumenter. Denne gangen har planutvalgsleder valgt å ikke foreta en befaring selv om tegningene og planene er forandret. Det er fryktelig synd siden høydene på prosjektet fortsatt overgår bygningene i området og legger opp til en massiv fortetting i et villaområde. Det er dette som har vært argumentet fra planutvalgets medlemmer tidligere for å ikke godkjenne prosjektene. Nå får de selv ikke se hvor omfattende utbyggingen blir. Som vi kjenner fra Grandkvartalet gir ikke bilder/tegninger alltid det riktige bildet.

«Dialog»:

Vi, naboer, har blitt lovet å bli møtt med dialog av utbygger ved flere anledninger i forbindelse med prosjektene de har fremmet. Sist gang var 19.januar i 2021 hvor Brunlanes Eiendom skulle legge fram informasjon om Storefjellhagen i et lunsjmøte til planutvalgets medlemmer. Vi ønsket å få tilgang til møtet (via link pga. pandemi), da det til slutt ble innvilget – trakk Brunlanes Eiendom seg fra møtet. På video av møtet spør Steinar Henden om hvorfor innlegget ikke ble noe av. Leder av planutvalget sier de ikke har nok å vise fram og at de skal ha dialogmøte med naboer. Den dialogen så vi naboer aldri noe til!

Jeg fulgte personlig med på postlister til plan og byggesak ukentlig for å fange opp om det skjedde noe samtidig som vi ventet på initiativ fra Brunlanes Eiendom. Overraskelsen var derfor stor da planutvalget plutselig hadde Storefjellhagen som sak i juni (siste møtet før sommerferien) uten at noen dialog eller informasjon hadde forekommet! Vi ble jo frarøvet muligheten til å komme med våre argumenter til politikerne før det ble sendt ut til høring. Høringen ble gjennomført sommeren 2021.

I mangel på å få vist vår misnøye ved saken i juni, har vi samlet inn 61 underskrifter (kun fra nabolaget.) Ingen vi snakket med i nabolaget ønsker utbyggingen og alle som ble spurt skrev under.

På slutten av høringsperioden inviterte Larvik kommune til dialogmøte på zoom, der administrasjonen, Brunlanes Eiendom, naboer og planutvalgsleder var med. Det mest oppsiktsvekkende som kom fram på dette møtet var:

  • Brunlanes Eiendom fortalte at de hadde tatt kontakt med Mesterfjellet Vel om de hadde noen innsigelser på sitt prosjekt i Storefjellhagen. Mesterfjellet Vel hadde ingen innsigelser. Brunlanes Eiendom trodde altså at vi, naboer til Storefjell, var Mesterfjellet Vel som har jobbet mot utbygging i Mesterfjellveien 40 i lengre tid. Brunlanes Eiendom har hatt en så «god dialog» med oss at de ikke vet hvem naboene til deres prosjekt er engang!
  • Brunlanes Eiendom insinuerte også at vi hadde brukt Mesterfjellets Vel for å få flere til å komme på våre to tidligere befaringer, noe som er en direkte løgn og en hån mot oss naboer som kun har mobilisert i nærområdet til prosjektet.

Vi vet at Brunlanes Eiendom har hatt møte med alle partiene som har hatt planutvalgsmedlemmer for å sondere terrenget. De er mektige og har stor kapital i ryggen, men det gir dem ikke noe mer rett i å prøve å kjøre over en vanlig nabo i gata. Vi ble veldig overrasket at Brunlanes Eiendom ble eksklusivt positivt nevnt i ordførerens sommerbrev i 2021.

Alle forhåndsregler – ikke godt nok:

En nabo av prosjektet skilte ut en tomt fra sin store tomt på 1990-tallet. For å forsikre seg om at det ikke skulle bli bygd høyere eller bredere i framtiden tinglyste han en statutt/klausul som sier at høyde på eksisterende bygg ikke kan bli overskredet.

Brunlanes Eiendom legger opp til å overskride sin bygning på den aktuelle tomt med flere meter i forhold til statutten. Det eneste administrasjonen sier om dette i sin innstilling er at dette må tas privat. Det vil si at planutvalget kan komme til å godkjenne en regulering som er i strid med loven. I en høyesterettsdom fra 11.mars 2008 (RT.2008 s.382) der høyesteretts flertall fant at reguleringsplanen ikke opphevet negative servitutter som kunne komme i konflikt med planen.

Å vedta en reguleringsplan som man på forhånd vet ikke kan gjennomføres framstår meningsløst. Når den planlagte 3.etasjes flermannsboligen som er omfattet av statutten ikke lar seg realisere, endrer dette forutsetningene også for resten av planforslaget. Følgelig må planforslaget forkastes i sin helhet!

Ny sentrumsstrategi:

Vi har i tidligere runder fått gjennomslag for at Eplehager og HAG_1 har stått på vår side i argumentasjonen. Nå har kommunestyret i Larvik stemt over en massiv bydelsplan/sentrumsstrategi med blant annet fokus på hvor kommunen skal forenkle fortetting og hvor høye bygningene får lov til å være. På grunn av noen uoverenstemmelser ligger saken fortsatt til behandling. «Storefjellhagen» ligger utenfor denne «fortettingssonen» og vi skal dermed være enda mer vernet i forhold til å ta vare på egenarten av vårt område ihht. til fortetting. Når planutvalget og administrasjonen kjenner til hovedtrekkene i den nye planen skjønner vi ikke annet enn at de skal ta hensyn til den.

Profitt trumfer alt?:

Jeg personlig synes utbygger bruker mange svulstige ord om hvor viktig arkitekturen i de forskjellige prosjektene deres er/har vært i forbindelse med utbygging av «Storefjellhagen».

Motivasjonen for prosjektet er økonomi. De har brukt ca. 18 millioner på å erverve seg tomtene og må få høyder med utsikt for å regne prosjektet hjem. Vi som naboer har ved flere anledninger ytret et ønske om de kunne bygge 3-4 firemannsboliger i samme stil og høyde som en nylig oppført bolig i Heibergsgate 27. Det har vi klartekst fått beskjed om er uaktuelt.

Skal vi som nabolag bli ofret for noen millioner i lomma til utbygger?

Stig Alsaker, nabo.

 

Les et tidligere innlegg fra 2017, «Blokker-Nei takk» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *