Nå har det dukket opp en ny tilsynssak på en hytte i Kjose.

15 februar 2022 har Larvik kommune sendt ut «Vedtak – pålegg om retting og tvangsmulkt- Ulovlighetsoppfølging» til en hytteeier på den samme eiendommen som Bøkebloggen omtalte lørdag. Les saken her.

Tilsynsjuristen skriver blant annet dette i brevet som ble sendt 15 februar:

«Larvik kommune viser til forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt datert 13.1.2022. Vi har ikke mottatt informasjon om at tiltakene er tilbakeført eller omsøkt. Bygningsmyndigheten er delegert fullmakt fra kommunestyret til å fatte følgende vedtak»:

Pålegg om retting, jf. plan- bygningsloven (pbl.) § 32-3
1. Tiltakene må enten tilbakeføres eller omsøkes innen 15.3.2022.

Ileggelse av tvangsmulkt, jf. pbl. § 32-51.

2. Det vedtas herved en tvangsmulkt bestående av engangsmulkt stor kroner 7.500 og dagmulkt stor kroner 250. Tvangsmulkten effektueres dagen etter at påleggsfristen har gått ut dersom pålegget ikke etterkommes. Dagmulkten løper inntil kommunen har mottatt skriftlig tilbakemelding om at det ulovlige forhold er opphørt.

Saken gjelder
På gårds-, bruks-, festenummer 4146/5/2, hvor du står som fester, er det utført følgende to tiltak:

i) Eksisterende veranda mot sør er utvidet, i form av at det er oppført en ringmur som er fylt opp med stein

ii) Etablert trapp fra verandaen ned til terrengnivå mot sør

«I brev av 24.09.2021 informerte vi deg om at tiltakene er betinget av søknad om dispensasjon fra arealformålet LNF og byggegrensa mot Farris. Avslutningsvis i brevet skrev vi at vi forutsatte at tiltakene enten ble omsøkt, fjernet eller flyttet. Ettersom vi ikke mottok noen tilbakemelding fra deg, skrev vi et nytt brev til deg den 19.11.2021. Vi ba da om en tilbakemelding fra deg innen 10.12.2021.»

«Vi mottok ikke tilbakemelding fra deg. Vi forhåndsvarslet deg derfor den 13.1.2022 om at vi ville vurdere pålegge deg retting og ilegge tvangsmulkt dersom du ikke hadde foretatt deg noe innen 3.2.2022. Dokumentene følger vedlagt.»

«Vi kan ikke se at du har gitt oss en tilbakemelding innen sistnevnte frist. Vi ser oss derfor nødt til å fatte vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt.» Les hele brevet her.

Det kan nå se ut som dette ender opp i et nytt vedtak fra Larvik kommune om ilegging av tvangsmulkt til denne hytteeieren. .

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *