31 oktober 2018 sendte Larvik kommune ut «Varsel om pålegg om retting – Ulovlig bruksendring fra anneks til hytte – Kjerringvikveien – Karto – Gbnr. 1103/25.» Her skrev de blant annet dette:

«Dagens bruk av annekset som fritidsbolig er i strid med pbl. § 20-2, jf. § 20-1 første ledd d).»

«Dersom tiltaket ikke omsøkes og tillatelse gis, vil det være nødvendig å rive kjøkken eller bad. Såfremt annekset har alle hovedfunksjoner uten at bruksendring er gitt, er det en overtredelse av plan- og bygningsloven, og utgjør med det et ulovlig forhold.» Les hele brevet her.

Hytteeieren svarer allerede opp Larvik kommune 13 november 2018. Og skriver blant annet dette:

«Jeg har med stor forundring mottatt Deres overraskende brev av 31.10.2018, der det hevdes at det har funnet sted en «ulovlig bruksendring» for en av bygningene på min eiendom i Kjerringvik —fra anneks til hytte.»

«Jeg kan ikke akseptere anførselen om at det har funnet sted noen «ulovlig bruksendring», og mener derfor at det ikke finnes grunnlag for Fylkesmannens at slik endring har funnet sted «uten nødvendig søknad 0g lillatelse». Den aktuelle bygning har hatt «kjøkken» i mer enn 40 år, og badet/toalettet ble bygget etter enn meget omfattende formell prosess i 2006/07, med alle tillatelse fra kommune og fylke!»

«Min konklusjon er følgelig at bygget slik det fremstår i dag er fullt ut lovlig og atjeg ikke behøver å foreta meg ytterligere formelle skritt.»  Les hele brevet her. 

I arkivene til Larvik kommune så finnes det ikke noe brev hvor Larvik kommune har svart opp dette.

30 august 2021 har hytteeier engasjert en ansvarlig søker som ønsker et status/avklaringsmøte med Larvik kommune. Ansvarlig søker Søk og Bygg skriver blant annet dette i brevet:

«Ny eier ønsker et avklaringsmøte med kommune for å få ryddet opp i evt. uklarheter/uløste saker på eiendommen.»

  • Det ble i 2017 søkt om tillatelse til å rive eksisterende anneks og oppføre nytt grunnet annekset ́s dårlige forfatning.
  • Dette førte til en tilsynssak hvor kommunen melder om ulovlig bruksendring fra anneks til hytte, viser til brev fra kommunen datert 31.10.2018, oppgitte ref.nr 18/140472 og 18/238134
  • Viser deretter til eier, Ellen Christensens, svar til kommunen i brev datert 13.11.2018 hvor det er uenighet om byggets innhold og informasjon gitt underveis i prosessen.
  • Etter siste brev fra tiltakshaver til kommunen fra 13.11.2018 kan det ikke vises til ny kommunikasjon i saken.• Status? Veien videre? Hvilke muligheter foreligger.

«Vi har fått oppgitt Tom Mangelrød som ny kontaktperson hva gjelder tilsynssaken og Terje Karlsen som kontaktperson hva gjelder byggesøknad og ber om et avklaringsmøte med dere så raskt som mulig slik at uklarheter rundt anneks og eiendom kan løses på best mulig måte.» Les hele brevet her. 

Larvik kommune responderer ikke på dette brevet sendt 30 august 2021. Ansvarlig søker purer og purer Larvik kommune, først 25 oktober 2021. så 18 november 2021, så 20 desember 2021, så 28 januar 2022(Mangelrød er i gang med saken 6 januar 2022), så 23 februar 2022 og til slutt 23 mars 2022. Les alle purringene her. 

Hvordan kan dette skje uten at ledelsen i Byggesak tar tak i denne saken? Er det vanskelig å innrømme at dere har «tråkket feil»? Eller hadde dere ønsket at hele saken kunne blitt «feid under teppet»?

Endelig 4 april 2022 svarer Larvik kommune opp purringene. Og det endte godt for hytteeieren. Tilsynsinspektør Mangelrød skriver blant annet dette i brevet som også er undertegnet virksomhetsleder byggesak Wærvågen:

«Tilsynsinspektøren har før møte tatt en gjennomgang av alle dokumenter for eiendommen, flyfoto, befaring, sammenligning med andre hytter fra samme tid, dokumenter fra hovedeiendommen mm. og kommet frem til en mulig konklusjon:»

«Silje Marie Vestre, teamleder 1 og Terje Karlsen, teamleder 2 er enig i at det sannsynlig er en hytte og at den må endres i matrikkelen.»

Konklusjon fra møte er:
«Endre anneks til hytte ut fra at det er sannsynliggjort at eier har rett i at den har vært brukt som en hytte, og ikke et anneks.»  Les hele brevet her. 

Tilsynet i Larvik kommune skylder vel denne hytteeieren en beklagelse?

 

Les saken fra 2020 den gang tilsynet gjorde stor suksess med sitt foredrag på DIBK konferansen. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *