18 mars 2022 sendte Lerviks advokat Sam Harris inn et nytt brev til Larvik kommune hvor han ber om at ny frist for diverse rettinger foreløpig ikke fastsettes, men vurderes av kommunen når utfallet i rettssaken er klart.

Advokatene skriver blant annet dette i brevet:

«Som vi antar kommunen er kjent med, skal det dagene 20. til 22. april i år gjennomføres hovedforhandling for Vestfold tingrett i sak mot staten om gyldigheten av klagevedtak av 21. mai 2021 fra Statsforvalteren i Agder. I klagevedtaket ble kommunens aksept av kotehøyde for hyttens gesims, etter klage fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, satt til side.»

«I kommunens brev ble frist for retting av forhold som ikke omfattes av rettssaken, satt 1. april i år. For det som omfattes av rettsaken ble det i påvente av rettslig prøving foreløpig ikke satt noen frist.»

«Dersom Statsforvalterens klagevedtak opprettholdes av retten, er det vanskelig å se annen måte å rette til lavere kotehøyde, enn å rive nåværende hytte i sin helhet, for så å oppføre denne på nytt etter å ha senket bunnivået for byggegrube og terrenget rundt.»

«Slike grave- og grunnarbeider for retting av hyttens kotehøyde vil være vanskelig å gjennomføre uten å måtte fjerne eller endre flere av det andre som skal rettes, dersom retting av dette allerede har skjedd. Dette gjelder fordi det vil måtte være en forskjell på opptil én meter i høyde på terreng, fundamenter og plattinger (i redusert størrelse), dersom hytten må rives og senkes ved en gjenoppbygging. For å hindre bratte skråninger og uheldige fallforhold, vil senkingen av terreng rundt hytten måtte strekke seg ganske langt utover.»

«For å unngå risiko for å måtte ta opp igjen allerede utførte rettingsarbeider, og også å unngå å måtte ha tyngre anleggsmaskiner inn på eiendommen i flere runder, anmodes om utsatt frist også for forhold det er akseptert å rette.»

«Det anmodes om at ny frist foreløpig ikke fastsettes, men vurderes av kommunen når utfallet i rettssaken er klart. Men en slik utsettelse vil en oppnå klarhet i nødvendige forutsetninger for å kunne prosjektere og utføre permanente løsninger for alle forholdene som må rettes.» Les hele brevet her, Lamøya 71 BAHR 180322

Larvik kommune svarer opp advokat Harris 8 april 2022 og skriver blant annet dette i svaret:

«Vi viser videre til varsel pålegg om retting datert 2.6.21 og brev fra oss datert 27.8.21.»

«Advokatfirma Bahr AS viser til gjennomføring av hovedforhandling i Vestfold tingrett 20.-22. april, om gyldigheten av klagevedtak av 21.5.21 fra statsforvalter i Agder.»

«Advokatfirma Bahr AS anmoder nå i brev datert 18.3.22 (kun 12 dager før fristen 1.4.22) at rettingen av alle ulovlige tiltak på eiendommen gbnr 1030/1/40 avventes til etter rettslig prøving av vedtaket, også de tiltakene som ikke har direkte sammenheng med hyttens høyde. Dette for å bl.a. unngå risikoen for å måtte ta opp allerede utført rettingsarbeider og retting i evt. to omganger.»

«Pålegg om retting av selve hytta, vil vi vurdere avvente å fatte til etter endelig rettskraftig dom.»

«Kommunen konkluderer med å avvente resultatet i tingretten før evt. pålegg fattes, men finner det ikke nødvendigvis rimelig med ytterligere utsetting av alle ulovlige tiltak, som følge av evt. ankeprosess. Endelig avgjørelse av dette vil vi imidlertid ta når dommen foreligger.»

«Virksomhet byggesak har akseptert advokatfirma Bahrs forespørsel om frist 1.4.22 for ulovlige forhold til ikke omfattes av rettssaken. Vi kan ikke nå se at det er nye momenter i saken som ikke var kjent den 24.8.21.» Les hele brevet her, Lamøya 71 Larvik kommune 080422

Dette betyr vel at Larvik kommune kommer til å kreve retting av flere av de ulovlige tiltakene som er dokumentert i tilsynsrapporten datert 21 juni 2019, Nicander hytte tilsyn 2019 når dommen i Vestfold tingrett faller om 2 uker?

Lervik har bekreftet at han har gitt reklamasjon til Nicander for ulovlighetene på hytta. Dette betyr vel at det antagelig kan bli et rettslig oppgjør mellom Nicander og Lervik? Eller at Nicander tar ansvaret og retter opp i alle ulovlighetene?

Til info så var Nicanders advokat fra Larviksadvokatene tilstede på tilhører benken under rettssaken sist uke.

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *