Saken gjelder søknad datert 3. november 2017, med etterfølgende dokumentasjon mottatt 13. november 2017 om tillatelse til oppføring av utestue, veranda og mur på eiendommen gbnr. 4146/5 fnr. 6. Det ble samtidig gitt pålegg om retting.

Se tilsynsrapport datert 05.09.2017 her. 
Tiltakene får et oppgitt bebygd areal på henholdsvis 23 m2 (utestue), 42,0 m2 (terrasse). I tillegg er oppført mur i strandsonen mot Farris. Det kan opplyses at tiltakene allerede er utført.

Administrasjonen behandlet søknaden i vedtak datert 11. desember 2017, sak 1446/17. Administrasjonen avslo søknad om dispensasjon. Se hele avslaget her. 

Vedtaket ble påklaget 22.12.2017. Se hele klagen her. 

Etter dette så skjedde det lite i saken. Det kunne se ut som saken var avsluttet i kommunens arkiv og derfor sendte grunneieren en mail til Larvik kommune 26.11.2021 hvor han skriver blant annet dette:

«Jeg er grunneier der den den hytta som omtales i vedtaket står. Hytta står på festet grunn og det er har vært områdetilsyn og flere saker med krav om retting på hyttefeltet. Det er viktig å få lukket disse sakene som har pågått gjennom mange år og lagt beslag på store ressurser. Jeg forventer lik forvaltningsmessig behandling saker der det eksisterer like elementer.» Les hele mailen her. 

Dette medførte at byggesak tok tak i saken og sendte saken til Planutvalget i januar 2022.

Klagen ble behandlet av planutvalget i møte 18.01.2022, sak 010/22 hvor følgende vedtak ble fattet med 7 mot 2 stemmer (etter forslag fra Tor Kåre Hansen Odberg, FRP). Les vedtaket her. 

Klagen ble så på nytt behandlet av planutvalget i møte 08.03.2022 hvor Kommunedirektørens forslag ble vedtatt med 8 stemmer. Les hele vedtaket her. 
8= Ap 2, Sp 2, BL 1, R 1, V 1, H 1
1= FrP 1
Kommunedirektørens forslag som ble vedtatt:
Planutvalget viser til saksframstillingen.
Planutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye opplysninger som tilsier at vedtak i delegert sak 1446/17 skal omgjøres.
Planutvalget tar ikke klagen til følge og oversender saken til statsforvalteren i Vestfold og Telemark til endelig avgjørelse.

Statsforvalter har nå svart opp Larvik kommune 5 mai 2022 og skriver blant annet dette i svaret:

«Statsforvalteren vil bemerke at det er svært uheldig at en klagesak blir liggende ubehandlet i kommunen i flere år. Av opplysningene i saken fremgår det at dette trolig skyldes overgang til nytt saksbehandlingssystem i 2018. Vi forutsetter derfor at kommunen i dag har gode rutiner slik at dette ikke skjer igjen.»

«Søknaden skal behandles som om tiltakene ikke var oppført og etter gjeldende regelverk. Det har derfor ingen betydning for vurderingen at det er gått lang tid siden tiltakene ble oppført.»

«Ettersom det i all hovedsak er hensynene til natur-, landskap- og friluftsliv samt forholdet til vassdraget som drikkevannskilde som er de ledende hensynene både bak LNFR-formålet, byggegrensen mot vassdraget og hensynssonen i dette området, finner vi å kunne vurdere dispensasjonsforholdene under ett.»

«Det første vilkåret i pbl. § 19-2 for å kunne innvilge dispensasjon er ikke oppfylt. Ettersom innvilgelse av en dispensasjonssøknad forutsetter at begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt, er det ikke nødvendig å vurdere om fordelene ved dispensasjonene er klart større enn ulempene. Det er derfor heller ikke nødvendig å vurdere de av klagers anførsler som gjelder påberopte fordeler ved de omsøkte tiltakene.»

«Slik vi oppfatter klagebrevene er det ikke fremmet noen innvendinger mot pålegget eller tvangsmulktens størrelse. Vi finner ikke grunn til å kommentere den delen av vedtaket nærmere.»

«Under henvisning til vurderingen over opprettholder Statsforvalteren Larvik kommunes vedtak av 11.12.2017. Det vil si at klagerne ikke har fått medhold i sin klage.» Les hele svaret fra Statsforvalter, Kjose_-_hyttesone_M_32_-_utestue_-_tilbygg_-_mur

Grunneier var fornøyd med at Statforvalteren i 2021 støttet han i amnesti saken, mens Per Manvik fortsatt mener at amnestiet som ble gjort i 2009 gjelder. Selv om ikke dette kan dokumenteres.

Hør hele intervjuet på NRK fra juni 2021 med Per Manvik og grunneier her,

 

(Bildene i saken er kopiert fra kommunens tilsynsrapport.)

 

Les saken om «Amnesti, klovner og nettroll» her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *