Denne byggesaken i Steinveien i Stavern startet i 2016 og ble godkjent av Larvik kommune 30 juni 2016.

«Eksisterende enebolig på eiendommen er oppført med sokkeletasje og hovedetasje, og inneholder i følge matrikkelinformasjon en egen leilighet i sokkeletasjen. Det omsøkte tiltaket innebærer at det bygges på en hel etasje, slik at eneboligen får to fulle etasjer i tillegg til sokkeletasjen.»  Se hele vedtaket her. 

I juni 2017 sto bygget ferdig og nærmeste nabo i Steinrevet 17 ba Larvik kommune om å utføre tilsyn på det nye bygget. Han mente at høydene ikke stemte på innsendte tegninger. Se bilder her. 

Bygningsinspektøren og tilsynsjuristen i Larvik kommune utførte tilsyn 14 juni 2017. Les rapport her.

Foto: dibk.no

Nabo Bjørn Helge Rømen var ikke fornøyd med hva som ble dokumentert i tilsynrapporten. Han løftet saken opp til daværende kommunalsjef Hilde Bøkestad i august 2018. Bøkestad oppfordrer allerede da at Rømen kunne sende saken over til Sivilombudet. Se mailutveksling her. 

I mars 2019 ble det avholdt et møte mellom Rømen og Larvik kommune. Kommunalsjef Bøkestad sendte så ut et brev hvor hun på nytt informerer om at Larvik kommune avsluttet saken. Se brev her. 

7 august 2020 klager Rømen saken inn til Sivilombudet. Les hele svaret fra ombudet her. 

21 mai 2021 svarer Statsforvalteren opp Larvik kommune og skriver blant annet dette:

«Rømen er fortsatt av den oppfatning at det oppførte tiltaket er i strid med tillatelsen når det gjelder gesimshøyde. Han viser til at kommunen har gjennomført flere tilsyn der man har målt ulik høyde, og at ansvarlig søker har innrømmet målefeil. Vi oppfatter ham slik at han mener at han ikke får tilfredsstillende svar fra kommunen når det gjelder oppfølgingen av saken.»

«Det er kommunen som skal følge opp gitte tillatelser etter plan- og bygningsloven, herunder gjennomføre tilsyn og avklare om det foreligger ulovlige forhold. Etter vårt syn er derfor kommunen nærmest til å besvare de spørsmålene han stiller.»

«Vi gjør oppmerksom på at saken er klaget inn for Sivilombudet, som har stilt behandlingen av klagen i bero inntil Rømen får svar på sine spørsmål. Vi ber derfor kommunen om å prioritere å besvare de spørsmålene han stiller som knytter seg til tiltaket og tillatelsen. Kopi av henvendelsene følger vedlagt. Vi ber om å få kopi av kommunens svar.» Les hele brevet her.

16 september 2021 svarer Larvik kommune opp og avslutter saken. Skriver blant annet dette:

«Vi viser til tidligere brev fra Statsforvalteren av 21.07.2021, hvor kommunen bes om å besvare spørsmål fra Bjørn Helge Rømen i forbindelse med ovennevnte byggesak og tilsynssak.»

«På bakgrunn av sakens lange historikk og den siste henvendelsen fra Statsforvalteren, hvor vi bl.a. fikk oversendt et bilde av en lasermåler med oppfølgingsspørsmål fra Rømen, besluttet Larvik kommune v/ virksomhet byggesak å engasjere et uavhengig foretak (Stavern Taksering)for å kontrollmåle byggets høyder.»

«Konklusjonen er derfor at overtredelsen er av «mindre betydning», jf. pbl. § 31-2 andre ledd. Saken avsluttes med dette uten ytterligere oppfølging.» Les hele brevet hvor saken avsluttes her. 

21 september 2021 svarer Rømen opp vedtaket fra Larvik kommune og skriver blant annet dette:

«Vi har registrert at Larvik kommune nå innser at bygget er for høyt, se brev datert 16. september, men at det nå plutselig er så «lite» avvik at en anser «overtredelsen til å være av mindre betydning» slik at en ikke trenger å hensynta det.»

«Hvis dette er normal tolking og praksis, er det svært underlig at kommunen har tatt seg bryderiet å bruke 5 år på saksbehandling.»

«Vi har heller ikke fått svar på flere sentrale spørsmål i saken, ref innholdet i vedtakene og det opprinnelige kravet fra Sivilombudet som gjorde at saken kom i retur.» Les hele mailen her. Og les selve klagen fra Rømen datert 15 oktober 2021 her. 

21 oktober 2021 svarer Larvik kommune opp og skriver blant annet dette:

«Ulovlighetssaken er besluttet avsluttet etter plan- og bygningsloven § 32-1 andre ledd. Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak. Dette betyr at kommunens avgjørelse ikke kan påklages.»

«For øvrig viser vi til brev fra Sivilombudet (Sivilombudsmannen) til Bjørn Helge Rømen av 27.08.2020, hvor det står at du eventuelt kan komme tilbake med en ny klage på Larvik kommunes tilsyn og manglende ulovlighetsoppfølging til Sivilombudet etter at endelig svar fra Statsforvalteren foreligger. Sivilombudet og Statsforvalteren står som kopimottaker av nærværende brev.» Les hele brevet her. 

2 mai 2022 blir Larvik kommune på nytt irettesatt av Statforvalteren og blir bedt om å svare opp Rømens spørsmål. Statsforvalter skriver blant annet dette:

«I brevet datert 17.12.2021 stiller Rømen flere spørsmål som han ønsker at kommunen svarer på. Vi beklager sterkt at henvendelsen er blitt liggende hos oss. Vi legger ved kopi av henvendelsene og ber kommunen om å besvare de spørsmålene som stilles.»

«Statsforvalteren (den gang Fylkesmannen) fattet som kjent endelig vedtak i saken 28.11.2016. Den etterfølgende oppfølgingen av det oppførte tiltaket, herunder tilsyn, ulovlighetsoppfølging og svar på spørsmål fra berørte parter hører til kommunens ansvarsområde som bygningsmyndighet. Statsforvalteren har ingen formell rolle i saken når den er avsluttet som klagesak hos oss. Vi forutsetter at kommunen svarer på spørsmålene fra Rømen.»

«Slik vi oppfatter regelverket har ikke Statsforvalteren noen etterfølgende rolle i en byggesak når vi har opprettholdt en byggetillatelse etter klagebehandling. Vi setter Sivilombudet i kopi på dette brevet og orienterer om at saken er avsluttet hos oss.» Les hele brevet her. 

9 juni svarer Larvik kommune opp Statforvalteren med kopi til Sivilombudet og skriver blant annet dette:

«Larvik kommune ønsker at Sivilombudet tar stilling til klagen.»

«Med henvisning til gjennomgangen ovenfor tør vi anmode om at Sivilombudet nå tar stilling til anførslene i klagen fra Bjørn Helge Rømen.»

«For det tilfelle at Sivilombudet har egne oppfølgingsspørsmål til Larvik kommune som ønskes besvart, bistår vi gjerne med å besvare disse.» Les hele brevet undertegnet konstituert virksomhetsleder Silje Vestre her. 

14 juni svarer Rømen opp Larvik kommune, Statsforvalter, Sivilombudet og skriver blant annet dette:

«Kopi av dette brevet sendes Statsforvalteren og Sivilombudet til orientering/arkivering om at Larvik kommune nekter å svare på vårt ene enkle spørsmål eller kommentere vår enkle dokumentasjon på at Stavern Taksering har regnet feil. Vi trodde ikke Larvik kommune kunne nekte dette når Statsforvalteren skriver sitat: «Vi forutsetter at kommunen svarer på spørsmålene fra Rømen».»

«Det virker som vi nå blir tvunget til å skaffe oss en advokat vi også, for dette begynner å ligne misbruk av makt mot en betydelig underlegen part. Vi har i det lengste ikke ønsket å eskalere saken, og har i 6 år(!) håpet at vår massive saklig dokumentasjon skulle gi oss den rettferdige behandlingen vi mener vi har krav på.»

«Dersom Larvik kommune fortsatt nekter å kommentere dette, håper vi at Sivilombudet raskest mulig ber Larvik kommune svare, slik kommunen i siste brev datert 9. juni 2022 (heldigvis) lover de skal gjøre om Sivilombudet ønsker det.» Les hele brevet her. 

23 juni 2022 svarer Sivilombudet opp Larvik kommune og skriver blant annet dette:

«Brevet er i all hovedsak en henvendelse til Rømen. Avslutningsvis i brevet fremgår imidlertid at Larvik kommune ønsker at ombudet skal ta stilling til anførslene i klagen fra Rømen.» Les hele brevet her. 

Bøkebloggen har fulgt denne saken helt fra den startet og dette er et godt bevis på at en ikke må gi opp kampen mot makta i Larvik kommune.

Siste ord i denne saken er nok ikke sagt og vi blir ikke overrasket om denne saken til slutt havner i retten.

Les tidligere sak om «Kommunalsjefen som mener at kommentarfelt er en trussel mot demokratiet» her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *