I mandagens sak på Bøkebloggen skrev blant annet Bjørn A. Hanssen dette:

«Vi forlanger ikke noe mere enn normal rettferdighet og hjelp fra de som er ansatt i en kommune for å veilede beboerne.» Les hele saken her.

På bakgrunn av dette så sendte Bøkebloggen brevet fra Hanssen over til alle politikere i planutvalget, dvs  leder Marie Offenberg, nestleder Andre Lysnes, Knut Olav Omholt, Marit Bårnes, Sonja Mandt. Erik A. Sørensen, Tor Kåre Hansen Odberg, Steinar Henden, Karin S. Frøyd. + Hallstein Bast(Staverns politiker), leder i kontrollutvalget Stig Hatlo, ordfører Erik Bringedal, kommunaldirektør Gro Herheim og ba om eventuelle kommentarer til saken innen kl 1800 i dag 11 juli 2022.

Det er kun Karin S. Frøyd og Erik A. Sørensen som har svart opp og kommentaren kan dere lese under.

Karin S. Frøyd er medlem av Planutvalget og skriver dette i sin tilbakemelding:

Jeg kommenterer saken på denne måten, sett fra mitt ståsted som planutvalgsmedlem for Venstre.Se vedlegget.
Mvh
Karin S. Frøyd

Denne saken i Larviksveien 19 er et alvorlig eksempel på hvordan det går når kommunens administrasjon og også politikere ikke følger opp fra begynnelsen av. Skuffet er jeg også fordi Statsforvalteren heller ikke har grepet mer fatt i saken etter at den ble behandlet der.

Som planutvalgsmedlem fikk jeg befatning med saken på et tidspunkt etter at bygget i Larviksveien 19 var oppført.

Jeg og et annet Venstre-medlem deltok på privat befaring der en gang i 2020. Dette skjedde etter at jeg var blitt kontaktet av styreleder for boligsameiet.

Venstre har forsøkt å bidra til at beboerne i Larviksveien 19 skulle få saken belyst på nytt ved å omgjøre gitt rammetillatelse for oppføring av firemannsboligen i Larviksveien 19.

I planutvalget fikk jeg første gang befatning med saken da vi 19.01.2021 behandlet klagesak 005/21 fra boligsameiet Larviksveien 19, Behandling av klage – Ulovlighetsoppfølging – Arealmessige avvik – Larviksveien 19 (gnr. 5001 bnr. 645 i Larvik kommune). Jeg fremmet forslag om at klagen skulle tas til følge. Forslaget mitt fikk stemmene fra Pål Langvik, BedreLarvik og Steinar Henden, Rødt. Klagen ble således ikke tatt til følge og ble oversendt Statsforvalteren.

Etter planutvalgsmøtet 19.01.2021 besluttet vi som ville ta klagen til følge, å sende saken til lovlighetskontroll hos Statsforvalteren.

Krav om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 27-1 over vedtak i sak 005/21 ble sendt Statsforvalteren via Larvik kommune 05.02.2021.

Vi hevdet blant annet at selve saksfremstillingen fra administrasjonens side i planutvalgssaken var svært mangelfull og at flere sentrale vedlegg som skulle ha belyst saken, ikke var vedlagt.

Planutvalget skulle som utvalg så ta stilling til kravet om lovlighetskontroll. Utvalget behandlet saken 16.02.2021 og vedtok at vedtaket i sak 005/21 ble ansett som lovlig. Partiene Venstre, BedreLarvik og Rødt stemte for kravet om lovlighetskontroll.

Svar fra Statsforvalteren kom 10.05.2021 på selve klagesaken Vedtak i klagesak – Larvik – 5001/645 Larviksveien 19 – ulovlighetsoppfølging – arealmessige avvik hvor det sto at klagen fra Boligsameiet Larviksveien 19 avvises fordi det ikke foreligger et enkeltvedtak som kan påklages.    

Svar på kravet om lovlighetskontroll kom fra Statsforvalteren Lovlighetskontroll – klage på byggesak – Larvik – 5001/645 Larviksveien 19 var datert 23.09.2021.

«Vi viser til brev fra Larvik kommune datert 06.02.2021 og saksdokumenter oversendt den 18.02.02.2021 angående krav om lovlighetskontroll av lovlighetskontroll av vedtak 005/21; planutvalget vedtak av 19.01.2021. Vi beklager lang behandlingstid. 

Lovlighetsklagen behandles i medhold av kommuneloven § 59, jf. delegeringsfullmakt i rundskriv H-25/92, jf. H-6/95, jf. også veileder H-2299 fra Kommunal- og regionaldepartementet og forvaltningsloven § 28. 

Statsforvalterens vedtak 

Lovlighetsklagen på Planutvalgets vedtak 005/21 tas til følge i den utstrekning det følger av vår gjennomgang nedenfor.  

Klagen er allerede avvist i vårt vedtak av 10.05.2021. Det er derfor ikke nødvendig at kommunen foretar seg noe mer.»

I ettertid er det også gitt tillatelse til oppføring av en stor garasje på naboeiendommen. Saken har vært til behandling i planutvalget. Denne oppføringen mente jeg som planutvalgsmedlem burde settes på vent, inntil Statsforvalteren hadde kommet med sitt svar i lovlighetskontroll-saken. Men planutvalgets flertall ga tillatelse til oppføringen.

Erik A. Sørensen som også er medlem i Planutvalget skriver dette i sin tilbakemelding:

Undertegnede har flere ganger vært på besøk her. Etter hva jeg erindrer ble også dette forholdet tatt opp i Planutvalget, uten at dette førte til en løsning eller medførte til at kjøpere av leilighetene ble tilfreds.

Fra mitt ståsted kan det synes som om utbygger og selger av leilighetene fikk tillatelse til oppføring pga. tilført areal fra naboeiendommen som også utbygger på det tidspunktet eide, men etter at bygget var ferdig og ferdigattest utskrevet og FØR leilighetene var solgt, tilbakeførte utbygger og tiltakshaver arealet som var premiss og ga grønt lys for byggingen.

Ulovlig? Det får juristene svare på. Etter mitt skjønn etisk og moralsk ikke greit da kommunen ga tillatelse til bygging pga. tilført- og tilstrekkelig areal. Kjøpere av leilighetene har åpenbart en oppfatning om at de i realiteten sitter med et langt mindre areal enn forespeilet.

Arealet som var et premiss for utbygging ble ikke opprettholdt.

Prøvde å ta tak i dette for en par-tre år siden, men stanget hodet i veggen.

 

Siden det bare var 2 av 12 politikere i Larvik som ville svare opp i denne saken så betyr muligens dette at flertallet i Planutvalget syntes at «vennekorrupsjon» er greit?

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *