Det skal etableres en kommunal pumpestasjon i Svinevika som vil pumpe til den eksisterende pumpestasjonen i Kjerringvik v/ båthavnen. Dette avløpssystemet vil bidra til å gjøre det mulig å knytte en del av boligbebyggelsen nord for Kjerringvik og hytteområdene ved Svinevika, Rød og Håkavika til kommunalt avløpsnett. Bøkebloggen skrev om saken 26 juni 2022 og du kan lese den her.

Ca. 15 boliger og ca. 200 hytter vil på lengre sikt kunne bli tilknyttet det kommunale avløpsnettet i dette prosjektet. Avløpsvannet transporteres i overføringssystemene via Ula, Bjønnes, Hølen og til Lillevik renseanlegg.

Grunneiere og hytteeiere i områdene er bekymret for hvordan Larvik kommune planlegger sin overløpsledning i Svinevika.

Saken var til behandling i Planutvalget i Larvik kommune tirsdag 23 august 2022. Les hele behandlingen av klagen her. 

Venstres representant i Planutvalget Karin Frøyd la inne dette forslaget i saken i PU 23 august.

«De fire klagene mottatt i tidsrommet 08.06.2022 til 20.06.2022 tas delvis til følge når det gjelder søknad om dispensasjon fra arealformålet LNF og byggeforbudet i strandsonen, jamfør pbl. § 1-8. Søknaden om ny, utvidet parkeringsplass i området imøtekommes således ikke.
Klage imøtekommes ikke for pumpestasjon med overbygg og tilhørende oppgradering av toalettanlegget. Klagen på nødoverløpsledning er en sak som vurderes å høre inn under hovedutvalget Eiendom og teknisk drift. Virksomhet byggesak har ikke avslagshjemmel fordi denne delen av tiltaket ikke er betinget av dispensasjon.»

Saken ble utsatt til neste møte etter at politikerne hadde fått høre grunneier og naboers innsigelser i saken.

Leder i PU Marie Offenberg er også medlem i Hovedutvalget for Eiendom og Teknisk drift i Larvik kommune. Hun kontaktet kommunalsjef Hildegunn Sørbø onsdag etter PU møtet og ga følgende tilbakemelding til utvalgsmedlemmene før møtet:

«Jeg tok onsdag kontakt med kommunalsjef Hildegunn Sørbø og har anbefalt at det kommer en sak eller orientering om tiltakene, samt at vi får skriftlig dokumentasjon på de vurderingene de har gjort for valgene som er gjort av administrasjonen. Dette for å unngå at saken skal gå i runddans med klager og utsettelser. Alle er tjent med at vi finner en rask og god løsning. Involvering av de berørte partene i Svinevika øker sannsynligheten for løsninger som ikke utfordrer og skaper konflikt slik den gjør nå.» 

«Torsdag snakket jeg med Tore Stafne og orienterte om innspill som kom under befaringen og hvilke alternative løsninger naboer og grunneiere ser for seg. Hans respons på dette var at de skal gå en ny runde med både plassering av pumpehus, hvor langt ut i vannet nødoverløpsledningen skal gå, og størrelsen på parkeringsplassen. Dette vil vi få orientering om og et notat på i hovedutvalgsmøtet til onsdag.» 

«Jeg oppfatter at Stafne var lydhør for innspill og begrunnelser så det blir spennende å høre hva de lander på. Da disse tiltakene befinner seg i strandsona er noe av det betinget av dispensasjon som avgjøres i planutvalgets neste møte 20/9-22.» 

«Det er synd at disse tiltakene, som er en helt nødvendig oppgradering og en «gladsak», kommer helt i skyggen av konflikten som har oppstått. Det må vi tak tak i og prøve å snu slik at alle parter kan glede seg over tiltakene. «

Etter møtet i Hovedutvalget for Eiendom og Teknisk drift onsdag 31 august 2022 har Bøkebloggen fått følgende tilbakemelding fra utvalgsmedlem Marie Offenberg:

«Etter møtet i administrasjonen har de bestemt seg for å droppe utvidelsen av parkeringsplassen. Denne blir da slik den er i dag. Overløpsledningen ut i vannet vil bli på 100 m eller mer. Det viste seg å være helt uproblematisk. Pumpehuset blir slik de har foreslått til planutvalget pga vanskelige grunnforhold.»

Fornuften seiret tilslutt, men dette ble stygge «riper i lakken» for Norconsult AS og administrasjonen i Larvik kommune.

Bøkebloggen stiller spørsmålet om hvilken hatt Tom Aasrum i Norconsult AS har hatt i denne saken hvor han ønsker 25 nye parkeringsplasser i Svinevika?

Har han hatt på hatten som nestleder i Larvik og Omegns Turistforening eller har han hatten som ansvarlig søker for Larvik kommune?

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *