Larviksveien 19 Boligsameie i Stavern har felles utkjøring i Fylkesvei via Larviksveien 17. Eieren av Larviksveien 17 har den senere tid utført en del byggmessige arbeider som gjør utkjøring til fylkesvei problematisk med hensyn til oversikt. Utkjøringen går over et fortau og det er dekket av et plankegjerde som gjør utkjøringen svært risikabel.

Ansatte i Vestfold og Telemark fylkeskommune var på befaring og sendte 4 desember 2020 ut varsel til eier av Larviksveien 17 og skrev følgende:

«Vestfold og Telemark fylkeskommune har blitt oppmerksom på at det er oppført gjerde og plantet hekk på eiendommen Larviksveien 17, gbnr. 5001/ 146.»

«Langs fylkesveg 301 Larviksveien er det fastsatt byggegrense på 50 meter, regnet fra senter veg. I vegloven §30 og §34 er det bestemmelser om at opplag eller annen større innretning krever tillatelse etter veglovens bestemmelser. Gjerde som er plassert på eiendommen gbnr. 5001/ 146 omfattes av disse bestemmelsene. Vi har ikke klart å finne dokumentasjon hos oss på at det er søkt om etablering av gjerde på eiendommen.»

«Larviksveien er en viktig vegforbindelse med stor trafikkbelastning. Det er store boligkonsentrasjoner i området og med nærhet til Stavern sentrum er det stor gang- og sykkeltrafikk. Frisikten i avkjørslene er av stor betydning for trafikksikkerheten for myke trafikanter og kjørende på vegen. Manglende sikt er medvirkende årsak til mange ulykker med personskader.»

«Fra kjørebanekant og til et punkt 4 meter inn i avkjørselen, skal det sikres frisikt på minimum 55 meter i hver retning langs fylkesvegen, se vedlegg. Innen frisiktområdet skal eventuelle sikthindringer (gjerde/ hekk) ikke være høyere enn eksisterende gjerde langs fortauet.»

«Av hensyn til trafikksikkerheten på fortauet og fylkesvegen ber vi om at frisikten i avkjørselen umiddelbart blir utbedret i henhold til krav i vegnormalen, og at eventuelt ønske om gjerde blir søkt om. Ved søknad må plassering og frisikt i avkjørselen framgå av situasjonskart.»  Du kan lese hele brevet fra Fylkeskommunen her.Larviksveien 17

Nå viser det seg at eier av Larviksveien 17 ikke har fulgt opp varselet fra desember 2020 og nå har Fylkeskommunen på nytt vært på befaring den 28 september 2022. Les hva saksbehandler skriver:

«Vi viser til vårt brev datert 04.12.2020 og tilbakemelding mottatt 14.12.2020 angående etablert gjerde/port og hekk på eiendommen Larviksveien 17, gbnr. 5001 /146 og siktforholdene i felles avkjørsel fra fylkesveg 301.»

«Vi er gjort oppmerksom på at det fortsatt er dårlig sikt i felles avkjørsel. Ved befaring på stedet 28.09.2022 ble avkjørselen kontrollert. Vi har registrert at avkjørselen ikke tilfredsstiller kravet til fri sikt. Dagens port/gjerde og hekk reduserer fri sikten i avkjørselen. Det betyr at den delen av hekken og gjerdet som står i frisiktsområdet må fjernes. Fra kjørebanekant og til et punkt 4 meter inn i felles avkjørsel, skal det sikres fri sikt på minimum 55 meter i hver retning langs fylkesvegen, se vedlegg. For kontroll av sikten brukes høyde til eksisterende gjerde langs fortauet.»

Du kan lese hele brevet fra Fylkeskommunen her, Larviksveien 17-19 i Larvik k ommune – darlig sikt i fell es avkjørsel.

12 august 2022 sendte eierne av Larviksveien 19 inn en melding til Larvik kommune:

«På vegne av oss som bor i Larviksveien 19, ber vi om et tilsyn av høyde på bygde garasje i Larviksveien 17.»

«Likeså ber vi om et tilsyn på tomten 5001/645 Larviksveien 19, da oppmålings merke er flyttet og ingen vil vedkjenne seg flyttingen.» Les hele mailen her. 

22 august svarer Larvik kommune opp henvendelsen og skriver blant annet dette:

«Garasjen, som dere viser til at er bygd i Larviksveien 17, ble tillatt oppført i sak med referansenummer 20/9541 den 22.12.2020. Det er p.t. ikke søkt om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for garasjen.»

«Dette betyr at tiltakshaver, overfor kommunen, enda ikke har bekreftet at byggverket er ferdigstilt. Vi anser det derfor som unaturlig å føre et tilsyn på garasjens høyder på nåværende tidspunkt.»

«Når vi mottar søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, vil vi vurdere om vi skal utføre et tilsyn.» Les hele svaret her. 

6 oktober 2022 sender Larvik kommune ut brev til eier av Larviksveien 17 hvor de purrer opp søknad om ferdigattest på den nye garasjen.  De skriver blant annet dette i brevet:

«Det vises til vedtak med tillatelse til oppføring av ny garasje i Larviksveien 17 datert 22.12.2020 og endelig avgjørelse fra Stasforvalter datert 16.09.2021.»

«Dette er kun en vennlig påminnelse om at vi imøteser søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest dersom byggverket er ferdig oppført.» Les hele brevet her.

Dette betyr vel at Larvik kommune ikke kan skrive ut ferdigattest før den livsfarlige utkjøringen er fikset? Til info så fikk Larvik kommune kopi av varselet som Fylkeskommunen sendte 28 september 2022.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *