Møtet i planutvalget den 19 januar 2021 ble overført direkte på Larvik kommunes web TV. Det som var var merkelig i denne saken var at ikke et av medlemmene stilte spørsmål om forslaget fra Per Manvik. Han informerte om at det var gitt «Amnesti» i 2009. Hele behandlingen av saken kan du høre her. Strand, Kjose.

20 januar 2021 sender Per Manvik denne mailen til kommunalsjef Hilde Bøkestad.
«God morgen , forventer at tvangsmulkt utstedt til Odd Augen Johnsen blir frafalt ?.Nytt vedtak i Planutvalget i går !!» Les mailen og svaret fra Hilde Bøkestad her. 

10 februar 2021 sender advokat Steinar Sjølyst brev til Larvik kommune hvor han krever dekning av hytteeierens utgifter i forbindelse med klagen. Kravet er på kr 39 000,-. Les brevet her. 

9 februar 2021 klager grunneier Stensrud inn Planutvalgets vedtak. Les hele klagen her. 

19 februar 2021 sender grunneier inn supplerende informasjon til klagen i saken. Les hele mailen her.
Grunneier Stensrud avslutter den lange mailen med denne oppfordringen til Larvik kommune og Statsforvalteren:
«Manvik må selv svare på dette, samt på de øvrige spørsmålene som reises i denne saken. Basert på den informasjonen som foreligger, mener jeg det er all grunn til å granske denne saken og Manviks og planutvalgets rolle og håndtering nærmere.»

Nå viser det seg at eieren av hytta sendte inn en søknad om godkjenning 9 mai 2022. Les søknaden her.

Allerde 28 juni 2022 blir søknaden godkjent på delegasjon av en ny saksbehandler. Les godkjenning her.

11 juli 2022 klager grunneier inn dette vedtaket og skriver blant annet dette i klagen:

«Viser til delegert vedtak fra Larvik kommune (vedlegg #1), signert radgiver Endre Tanggaard og konstituert virksomhetsleder Silje Vestre, datert 28/06-2022. Vedtaket er en tillatelse til a rive deler av hytter, samt å beholde deler av bygningsmassen der det tidligere er vedtatt rivning. Vedtaket er basert på søknad fra hytteeier.» Les hele klagen her. 

Nå har saken tatt en ny vending og 16 november 2022 sender ny saksbehandler André Braa Hotvedt ut brev til eier av hytta. Det står blant annet dette i vedtaket:

«I vårt vedtak av 28.06.2022 (saksnr. 1028/22) ble det gitt tillatelse til å rive eksisterende terrasse/platting og beholde ulovlig oppført tilbygg og terrasse.»

«Kommunen kan ikke gi byggetillatelse i strid med disse kommuneplanbestemmelsene (se plan- og bygningsloven § 11-6 første ledd). Det eneste unntaket er hvis vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt, og det på forhånd er søkt om slik dispensasjon.»

«I det påklagde vedtaket har kommunen gitt byggetillatelse i strid med de nevnte bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, uten at det er gitt dispensasjon. Vedtaket er derfor ugyldig og må oppheves.» Les hele vedtaket her.

22 november 2022 svarer advokat Steinar Sjølyst opp Larvik kommune og skriver blant annet dette:

«Viser til varsel om omgjøring av vedtak av 28.06.22 (varsel og vedtak vedlagt). Jeg vil ved behov komme tilbake til saken mer utfyllende, men vil først påpeke noen sentrale forhold ved saksgangen – som kanskje er misforstått/oversett.» 

«Stensrud (grunneier) som har klaget – har uansett ikke klageadgang idet dette dreier seg om et endelig pålegg som retter seg mot Johnsen – i en ulovlighetsoppfølgning, jf pbl, kap 32. Jeg viser til Statsforvalters vedtak av11.06.2021, hvor dette eksplisitt fremgår på side 3 (privatrettslige forhold).» Les hele mailen her, Kjose hytte advokat

Da er det bare å vente på svaret fra Larvik kommune.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *