I ØP 13 november 2022 på nett kunne vi lese en skremmende sak om tilsynslegen som fikk sparken etter 15 år i Larvik kommune. Les hele saken her. 

Til info så er jeg en av de pårørende som klaget Larvik kommune inn til Statforvalter. I forkant av dette hadde jeg flere møter både med politikere og daværende kommunalsjef Karen Kaasa.

Når jeg leste saken i ØP i november 2022 om tilsynslegen hvor nåværende kommunalsjef Guro Winsvold kun kommer med denne tilbakemelding i saken, så savner jeg en tilbakemelding om alle tilsynssaker som er feid under teppet de siste årene.

«-Det handler først og fremst om at dette  har vært en veldig godt likt og populær lege. Alle tilbakemeldinger vi har fra ansatte og pasienter tyder på det.»

Jeg ønsker derfor å minne Larviks innbyggere, politikere og ansatte i Larvik kommune om leserbrevet jeg skrev i 2016. Har det egentlig blitt noen endring nå i 2023?

Takk for sist, Karen Kaasa

De siste dagene har Karen Kaasa, kommunalsjefen for helse og omsorg, vært ute i hardt vær. Blant annet har Inger Johansen, fastlege og forsker, skrevet to kritisk leserinnlegg med fokus på Larvik helsehus  og mange fikk også med seg historien til Torgeir W. Skancke som opplevde å møte «Den kommunale muren».

I lørdagens utgave av ØP motsier Kaasa kritikken, og forteller at de får mange hyggelige tilbakemeldinger og ros.

Men vet du hva, Karen Kaasa? Denne kritikken kommer faktisk ikke uten grunn. Du har mistet min tillit også. Du sitter som øverste leder med ansvar for omsorgstjenestene i Larvik kommune. Og jeg har gjentatte ganger prøvd å komme i dialog med deg for å fortelle deg hvordan pårørende og pasienter opplever tjenestene du har ansvaret for.

Jeg har gjort det for å muligens gjøre din organisasjon bedre. For avvik i en bedrift brukes faktisk til å gjøre både medarbeidere og ledere bedre! Det er mulig du anser tilbakemeldingene mine som unødvendige – for det er helt tydelig at du heller ønsker å fortsette å bygge en organisasjon under deg, der medarbeidere får munnkurv og lederne er «toppstyrte» – og livredde for å melde avvikene videre til deg.

Jeg ble kjent med Omsorgen i Larvik kommune i  2009 da min mor på 85 år fikk tildelt omsorgsbolig. Som pårørende var vi veldig takknemlig for dette. Hun ble også etterhvert avhengig av hjelp fra hjemmesykepleien siden hun ble gradvis dårligere. Etter diverse fall og brudd i ryggen ble hun pleietrengende og fikk innvilget fast plass på Tjølling sykehjem i 2014. Her ble hun i drøye 2 år, før hun til slutt sovnet inn på SIV i Tønsberg 5 mai i år.

I løpet av disse årene har jeg sett mye innen helsesektoren som er bra, men jeg har også opplevd mye som slett ikke går på skinner. Jeg har opplevd ledere som aldri skulle vært ansatt for å lede andre mennesker. Jeg har blitt kjent med fantastiske pleiere og sykepleiere som har omsorg for de gamle, men dessverre også møtt andre som aldri skulle jobbet i omsorgsyrket.

I disse årene har jeg hatt møte med politikere i Omsorgskomiteen og fortalt dem om hvordan våre gamle har det. Det er jo tross alt politikerne som skal styre skuta i Omsorgen i vår kommune. På samtlige av møtene har jeg fått lovnader om at dette skal følges opp, og at de er skremt over hva de hører..

I februar i år, inviterte faktisk også kommunalsjef Karen Kaasa meg til et møte på Larvik Helsehus. Invitasjonen kom etter at jeg via mail, hadde meldt fra til henne om både ris og ros i forbindelse med hvordan ting har blitt håndtert innenfor omsorgssektoren i tiden min mor var pleiepasient. Disse mailene fikk også ordfører og rådmann kopier av.

Vi hadde et bra møte som varte i ca 2 timer. Jeg hadde forberedt meg godt, og kom med innspill på alt fra å bygge ny organisasjon, hvorfor sykefravær, «best i klassen», avviksrapportering, åpenhetskultur og samhandlingsreformen. Du fikk overlevert mine innspill og lovet å ta dem med på ledermøte uken etter. Jeg var både overbevist om at jeg var blitt hørt, og lettet over din forståelse!

Men så ble det stille fra deg. I februar, mars og april etterlyste jeg en status fra deg etter møtet, samtidig som jeg etterspurte hvordan avviksrapporteringen foregår, og hvilke systemer vi som pårørende kan bruke. Men et svar på alt dette stod sannsynligvis ikke på prioriteringslista di denne våren.

Men så, etter gjentatte purringer, dukket plutselig dette svaret opp i innboksen min i starten av mai:

«Virksomhetsleder har fått dine tilbakemeldinger og følger opp dette. Det er nyttig og viktig for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende. Det er greit å bruke ordinære kanaler som pårørendemøter for å ta forhold knyttet til sykehjemmet.»

Karen Kaasa, det er på tide å få opp øynene.  All kritikken som hagler for tida – den kommer faktisk ikke uten grunn.

Larvik, 13 juli 2016
Arne Sandnes

Bøkebloggen er derfor meget overrasket over uttalelsene både fra Per Manvik og spesielt Rune Høiseth nå i 2023. De har begge vært med i politikken i Larvik i flere tiår. Begge har i siste perioden sittet i hovedutvalget for helse, omsorg og mestring i Larvik. Les hele saken rundt NRK Brennpunkt her.

Hvorfor har de ikke gjort noe med dette tidligere? De har jo fått utallige tips fra pårørende i flere saker de siste årene?

Bøkebloggen har på forhånd sendt kveldens sak både til mangeårig medlem i Hovedutvalget Helse, omsorg og mestring Per Manvik og nåværende leder i Hovedutvalget Helse, omsorg og mestring Rune Høiseth for en kommentar.

Rune Høiseth svarte raskt opp og hele svaret kan du lese her.

Helse og omsorgstjenester i Larvik kommune.

«Først vil jeg si at når det fremkommer kritikkverdige forhold , skal dette følges opp for å hindre gjentagelser. Vi må erkjenne det oppstår kritikkverdige forhold fra tid til annen innen dette tjenesteområdet.  Det er rutiner for å melde avvik og oppfølging og lukking av avvik !  Avviksrapportering legges frem for Hovedutvalget og behandles hvert kvartal. Der det eventuelt er høy alvorlighetsgrad, blir det reist spørsmål om oppfølging og hva som blir gjort , før avviket kan «lukkes» Vi som folkevalgte har også et arbeidsgiver-ansvar overfor våre ansatte , da har vi også et ansvar for ivaretagelse av ansatte . Jeg er sterkt i mot bruk av skjult kamera som metode for å avdekke uønskede situasjoner. Hvem vil like å bli overvåket på arbeidsplassen sin ? Hensynet til personvern for ansatte, brukere og pårørende , må veie tungt . »

«Vi som folkevalgte forholder oss til en vedtatt Temaplan for Helse og Omsorg 2019 til 2032. Tiltak og strategier skal gjenspeile gode faglige tjenester inne både psykiske og somatisk helsetjenester men vi opplever endringer i samfunnsbildet år for år , ikke minst nå i kjølevannet av pandemien,  så denne planen er etter min mening igjen klar for en revidering.»

«Vi ser allerede nå «eldrebølgen» er over oss. Flere eldre , mer omfattende sykdomsbilde, mer sammensatte utfordringer, og i mange tilfeller alt for tidlig utskrevet fra sykehus, så jeg tar i mot en åpen debatt om en « verdig eldreomsorg» med glede . Våre ansatte skal gjøre «mer» for «mindre» og  tiden strekker ikke til , mange brukere er fordelt på få personer !  Kommunen løser ikke alle oppgaver alene, dette er også Nasjonalt anliggende . La oss legge opp til en saklig debatt der våre ansatte og deres tillitsvalgte deltar . Vi som kommune må fra Staten sin side, bli satt i stand til å gi å gi gode tjenester som gir en verdig alderdom .»

«Larvik kommunes ca 1800 ansatte i denne sektoren gjør en god faglig jobb hver eneste dag, men vi vet det oppstår uønskede hendelser og ansatte står ofte i etiske dilemmaer , på sykehjem og i hjemmebasert omsorg.  Flere av våre sykehjem er sertifisert som «Livsglede sykehjem» der  frivilligheten og pårørendegrupper gjør en fantastisk innsats for å skape trivsel i hverdagen.»

«Vi må ha en god lokal ledelse med gode rutiner for oppfølging og god og riktig bemanning til enhver tid. Tillittsbasert ledelse !»

«Med bakgrunn i tidligere ekstraordinære saker til Hovedutvalget og kommunestyret , der vi har måttet gi ekstra bevilgninger til Helse og mestring, både i 2021 og 2022 nettopp for å kunne gi gode forsvarlige tjenester. Jeg har tro på Larvik kommune vil ha gode faglige tjenester innen Helse og omsorg også for fremtiden.»

«Undertegnede vil fremme : Hovedutvalget Helse, Omsorg og Mestring  ber om en oppstartsak til møtet 8. mars . Revidering av Tema-planen for Helse og Omsorg.  Tiltak og satsninger frem mot 2030.»

«Så vil debatten fremover helt sikkert dreie seg om å øke grunnbemanningen, flere fra deltid til heltidsstillinger, nye rekrutteringstiltak, utdanne egne helsearbeidere, færre som skal bo hjemme , flere i institusjon, mulighetene for å øke de økonomiske rammene, mer bruk av frivilligheten og pårørende, Omfordeling av kompetanse , flere ufaglærte hender i pleien. Listen er lang og vi må være villige til å se på hele organiseringen og vi må være villige til å se på hvordan virksomhetene driftes i dag og hvordan strukturen påvirker tjenestene innen Helse og Mestring i Larvik kommune.»

 Rune Høiseth
Leder Hovedutvalget Helse, omsorg og mestring.

Da sier vi som ordfører Erik Bringedal sa på infomøtet i Sliperiet mandag: «Og så får vi grue oss til onsdag, det er vel ikke noe annen måte å si det på…»

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *