Denne saken var oppe i formannskapet i november 2022 og der ble det enstemmig om å følge kommunedirektørens forslag. Det vil si at de ikke ønsket streaming av møter.

Til møte i kommunestyret uken etter var det kommet inn et forslag om at Planutvalget burde streames. Det ble flertall for dette forslaget og møtene ble streamet ut året.

Hva var grunnen til at 8 politikere fra Høyre, 9 politikere fra Ap og 2 politikere fra Krf ikke ønsker mer åpenhet rundt viktige avgjørelser i saker i Planutvalget? Les svarene her.

Sist uke var saken på nytt til politisk behandling i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring. Det var 12 stemmeberettigede til stede ved behandling av saken.

Resultatet i votering ble slik:

Olav Nordheims motforslag til kommunedirektøren: Det gjenbevilges ikke 60 tusen kr til strømming av Planutvalgets møter i 2023.

Det ble deretter votert alternativt over kommunedirektørens punkt 4 satt opp mot Nordheim,Sp sitt forslag til nytt punkt 4. Nordheim sitt forslag ble anbefalt vedtatt med 7 stemmer inkludert utvalgsleders dobbeltstemme.

7= H 2, Ap 2, Sp 2 med dobbeltstemme fra utvalgsleder
6= KrF 1, FrP 1, SV 1, V 1, BL 1, PU 1

Se link til protokoll her. 

Bøkebloggen sendte derfor følgende spørsmål til Elin Nyland, Birgitte Gulla Løken og Olav Nordheim.

«-På siste møte i Hoveutvalget for miljø, kultur og næring den 25 januar 2023 så stemte dere alle tre mot streaming. Kommunedirektøren hadde foreslått dette og satt av kr 60 000,-.»

«Hva er grunnen til at dere ikke vil ha mer offentlighet rundt hva som forgår i det viktigste utvalget hvor det lett kan mistenkes kameraderi for å få godkjent store utbyggingsprosjekter?»

Gruppeleder Elin Nyland i AP kom med denne begrunnelsen:

«-Begrunnelsen vår er at vi ønsker å prioritere andre gode tiltak med disse pengene.

Møtene i planutvalget er åpne møter, og det er fullt mulig å møte opp som tilhører der hvis man ønsker det.

De 60 000 som var foreslått gjenbevilget, vil ikke være tilstrekkelig til å strømme mer enn 4-5 møter, og det vil måtte bevilges mer penger hvis dette skal gjøres resten av året.

Det ble anslått en total kostnad på kr 150-160 000 i møtet i hovedutvalget, hvis jeg husker riktig. 

Ap er av den oppfatning at disse pengene bør brukes på andre tiltak i kommunen vår, fortrinnsvis rettet mot barn og unge. «

Gruppeleder Olav Nordheim i SP kom med denne begrunnelsen:

«-Det koster ca 20 tusen kroner å strømme hvert møte i Planutvalget. Så vidt jeg har forstått kreves det universell utforming også på strømmesendingene. (Litt usikker på om utgifter til dette, teksting osv, kommer på toppen av disse 20 tusen?) Det er planlagt 11 møter for 2023, altså en kostnad på drøyt 200 tusen.  

I dag strømmer kommunen alle møter i KST og FSK. De «store» sakene fra Planutvalget kommer til behandling også der. Møtene i Hovedutvalg strømmes ikke. 

Vi er for mest mulig åpenhet i all politisk behandling. Planutvalgets møter er sjølsagt åpne. Det føres offisiell protokoll, der oversikt over folkevalgte som deltar i møtet er nevnt, hvem som eventuelt er inhabil i saker, alle forslag som blir fremsatt blir protokollert, avstemmingsresultat og vedtak.  Lokal presse er som regel tilstedet på møtene og omtaler de sakene som pressa mener har størst allmenn interesse. 

Politikk handler om å prioritere, som regel mellom flere gode formål. Med dagens fokus på eldreomsorg er i alle fall ikke jeg i tvil om hvor jeg vil bruke eventuelle «ledige» midler.

Denne saken, FSK-sak 9/23 «Korreksjoner etter Stortingets endelige budsjettvedtak for 2023», har bakgrunn fra KST-sak 146/22, og KST-sak 108/22 der kommunestyret bevilga 100 tusen kr til strømming av hovedutvalgsmøter. Det viste seg at det var altfor lite til formålet, derfor kom det opp forslag om alternativ bruk av disse midlene. Flertallet i KST 26/10 ønska å bruke midler til strømming av Planutvalget. 40 tusen er brukt på to møter. Dersom vi skal strømme resten av årets møter krever det en tilleggsbevilgning. 

Saken skal behandles både i onsdagens FSK og KST 8/2. Så får vi se om det kommer nye opplysninger før dette.»

Dessverre så har ikke ordførerkanditat og gruppeleder Gulla Løken i Høyre svart opp.

Bøkebloggen håper det blir stor fokus på denne saken både i FSK og KST møtene når saken skal behandles.

Mange av sakene som behandles i Planutvalget er klagesaker fra kommunens 4890 hytteeiere. Vi vet at det er et stort ønske om at møtene streames slik at hytteeiere som ikke bor i Larvik kan følge møtene på nettet.

Og hvorfor koster hver overføring kr 20 000,- pr møte? Kan dette gjøres billigere? Koster det mindre å kun overføre lyd?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *