Fredag 3. mars stenges Vestre brygge og områdene rundt for all ferdsel. Ny rapport avdekker kritisk slitasje på fundament, trekonstruksjonen på Vestre brygge og tilgrensende områder. Les hele rapporten her, Spesialinspeksjon 2023 – Vestre brygge

Skadene på kaiens fundamentering er i enkelte områder såpass alvorlig at kaien stenges for trafikk frem til utbedringstiltak er utført.

Dette gjelder i all hovedsak kaiens indre del, i overgang mot betongkaien. Enkelte trepeler har bruddskader og betydelig tverrsnittsreduksjon. Det er også funnet råte- og bruddskader på hovedbjelker.

 

 

Konklusjonen i rapporten lyder som følgende:

Trekaien har betydelige skader og mangler med stor betydning for bæreevne, trafikksikkerhet og levetid. Utbedringstiltak er påkrevd hvis kaien fortsatt skal benyttes.

Med bakgrunn i denne rapporten velger Larvik kommune å stenge Vestre brygge og tilgrensende områder for både trafikk og gående i dag.

Rapporten skisserer mulig midlertidige tiltak til 7,8 millioner kroner inkl mva. Denne kostnaden dekker kun Vestre brygge. Betonglokket er ikke medregnet her. Det midlertidige tiltaket kan sikre konstruksjonen en levetid på nye 20 år, men det er forbundet med stor usikkerhet da øvrige skader kan avdekkes under utførelse av igangsatte arbeider.

Kommunedirektøren anbefaler at eventuelle tiltak i området sees i sammenheng med utvikling av fiskerhavnen. Når det kommer til økonomiske rammer, vurderer kommunedirektøren ut ifra rapporten at det ikke hensiktsmessig å bruke penger på området før det er en helhetlig plan for området med et vedtak fra kommunestyret.

Rapporten ble bestilt 16. januar 2023 etter kommunestyrets vedtaket om utsettelse av Fiskerhavn for å undersøke tilstanden til Vestre brygge for å kunne avgjøre fortsatt utleie.

Eiendomsavdelingen i Larvik kommune er i tett dialog med eksisterende drivere og det jobbes også med vurderinger rundt eventuelle alternativer for servering i området til sommeren. Alternativ løsning med bru fra betongkaia til Vestre brygge er ikke lenger aktuelt med bakgrunn i nye funn i rapporten.

Stenges til utbedringstiltak er utført.

Fredag 3. mars blir det satt opp gjerder som stenger av Vestre brygge. Brygga vil også stenges av for fortøyning av båter til utbedringstiltak er utført.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *