Bøkebloggen har det siste året fulgt med på utbygging av ny vann- og avløpsledning fra Kjerringvik til Svinevika.

25 februar 2023 skrev vi en sak hvor Larvik kommune 26 januar 2023 ved tilsynsjurist Thor Håkon Lindstad hadde sendt ut forhåndsvarselet om overtredelsesgebyr til Entreprenørfirma Haakon Skuggedal. Les hele saken her. 

Nå viser det seg at tilsynsjurist Lindstad 28 januar 2023 har  sendt ut vedtak om overtredelsesgebyr på kr 100 000,-.

Følgende står blant annet i brevet fra Larvik kommune:

«Larvik kommune kan ikke se å ha mottatt noen uttalelse innen fristen 20.02.23, men mottok en uttalelse 27.02.23, se vedlagt. I uttalelsen argumenterer entreprenøren for at A) jordsmonnet vil utvilsomt bli bedre enn før etter at jordet tilbakeføres; B) den eneste kommersielle verdien i avtalen med Spetalen er adgangen til å bruke Lesten som riggplass og C)entreprenøren var i god tro fordi Larvik kommunes prosjektavdeling måtte sagt i fra om at arbeidet var søknadspliktig hvis så var tilfelle.»

«Virksomhet innbyggerkontakt og byggesak har følgende kommentarer til uttalelsen»:

  • Kommunen har ingen grunn til å betvile at jordsmonnet blir bedret ved senere tilbakeføring. Dette er uansett ikke et relevant moment med tanke på hvor vidt søknadsplikten er overtrådt eller ei.
  • Eventuell kommersiell verdi av utskiftningen for entreprenøren er et av flere momenter i vurderingen av om unntaket fra søknadsplikten i SAK10 § 4-2 a) kommer til anvendelse eller ei. Momentet er uansett ikke i seg selv avgjørende i saken her, se begrunnelsen nedenfor. Det faktum at entreprenøren ser seg tjent med å grave bort ca. 1,5 meter masser på inntil 10,5 mål for så å tilføre tyngre masser med samme volum, taler for at de ekstraherte massene har en viss økonomisk verdi for entreprenøren. Hvis ikke fremstår utskiftningen formålsløs.
  • Larvik kommunes prosjektavdeling er ikke bygningsmyndighet. Entreprenøren måtte med sin fartstid og kompetanse forstå hvor grensen for søknadsplikt gikk, og er selv ansvarlig for konsekvensene av avtale inngått med grunneier, uavhengig av kommunens bestilling i forbindelse med VA-prosjektet i Kjerringvik.

«På bakgrunn av dette fattes det vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr.»

Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr:

«Med hjemmel i pbl. § 32-8 første ledd bokstav b, jf. SAK10 § 16-1 første ledd bokstav a nummer 3 ilegges Entreprenørfirma Haakon Skuggedal et overtredelsesgebyr på kr. 100.000 for uaktsom overtredelse av pbl. § 20-2 første ledd om søknadsplikt. Oppfyllelsesfristen er 4 uker fra brevets dato, jf. pbl. § 32-8 fjerde ledd.» Les hele brevet her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *