Bøkebloggen har fulgt med på saken om granskningen av «Offentlig anskaffelser i Helse og mestring og vi skrev en sak 5 mars 2023, les den her. 

3 april 2023 kan vi lese en sak i Østlands-Posten hvor leder i kontrollutvalget Stig Hatlo forteller at han er sterkt kritisk til hvordan han og utvalget har blitt behandlet av kommunedirektør, ordfører og resten av politikerne i kommunestyret de siste årene.

Hatlo mener det har vært en gjennomgående mangel på respekt for det arbeidet kontrollutvalget gjør.

«– Ordføreren har representert den manglende respekten, men den kommer i like stor grad fra kommunedirektøren. Vi har i denne perioden bestilt flere forvaltningsrapporter, og funnene har vært til dels alvorlige. Men mitt inntrykk er at man er mest opptatt av å feie disse under teppet, eller å ta kosmetiske grep.» 

«– I denne perioden har min kolleger i kommunestyret vist null interesse for det viktige arbeidet vi gjør i kontrollutvalget. Ingen partier, og da understreker jeg ingen, har kontaktet oss i løpet av perioden. Det er fullstendig stille. Vi er det organet som skal sørge for at kommunedirektøren utfører de politiske bestillingene som gjøres. Men interessen er fraværende. Det er oppsiktsvekkende,» sier Hatlo.Les hele saken i ØP her. 

Bøkebloggen har sjekket opp litt om hvilke oppgaver et kontrollutvalg skal utføre for å være kommunestyrets vaktbikkje.

Hva er et kontrollutvalg?

Kontrollutvalget er ett av svært få utvalg som er lovpålagt, og som skal finnes i alle kommuner. At utvalget er lovpålagt, kan ses som et uttrykk for den viktige rollen kontrollutvalget har i det kommunale systemet.

Kontrollutvalget er kommunestyret sitt eget redskap for å sikre at den kommunale virksomheten skjer i tråd med gjeldende lover og regler, kommunale planer og vedtak. Dette er viktig for å oppnå tillit hos innbyggere og samarbeidspartnere.

Fra kommunestyret går to styringslinjer. Den ene går fra kommunestyret til administrasjonssjefen som har ansvaret for gjennomføringen av kommunens tjenesteproduksjon, planlegging og myndighetsutøvelse. Administrasjonssjefen har ansvar for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Den andre styringslinjen representerer en uavhengig og ekstern kontroll som går gjennom kontrollutvalget. Kontrollutvalgets oppgave er det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. I hovedsak ivaretar kontrollutvalget sitt tilsynsansvar gjennom de kontrollaktiviteter som blir utført og rapportert av revisor. Noen av tilsynsoppgavene kan også utføres av kontrollutvalgets eget sekretariat.

Begge de to styringslinjene inngår i kommunestyrets totalansvar for den kommunale virksomheten.

Valg av medlemmer til kontrollutvalget.

Kommunestyret velger selv kontrollutvalg og kan ikke delegere dette til andre organer. Kommuneloven har strenge regler for valg av medlemmer til kontrollutvalg, og enkelt sagt kan medlemmene ikke ha andre verv enn vervet som kontrollutvalgsmedlem og som medlem av kommunestyret. Derfor er det mye som taler for at valg av kontrollutvalg bør gjøres før valg til øvrige kommunale organer.

Utvalget skal ha minst tre medlemmer, og minst ett av dem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

Hvordan arbeider kontrollutvalget.

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget organ når det gjelder tilsyn og kontroll, og det er bare kommunestyret som kan gi kontrollutvalget instrukser og konkrete oppdrag.

Kommuneloven gir kontrollutvalget et vidtgående mandat. Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre sine oppgaver. Innsynsretten gjelder også heleide kommunale selskaper. Det er viktig å presisere at kontrollutvalget utøver sitt tilsyn og sin innsynsrett som kollegium og ikke som enkeltpersoner.

Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om resultatene av gjennomførte kontroller. Utvalget har ingen myndighet til å fatte vedtak som forplikter administrasjonen eller andre instanser. Men gjennom sin rapportering kan kontrollutvalget gi tilrådning til kommunestyret om å fatte vedtak som pålegger administrasjonssjefen å rette opp avdekkede avvik og svakheter. I den forbindelse pålegger kommuneloven kontrollutvalget å følge opp at kommunestyret sine vedtak blir iverksatt og etterlevd.

Kontrollutvalget er bundet av alminnelig taushetsplikt etter forvaltningslovens bestemmelser, og kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet. Ordføreren har møte- og talerett. Utvalget kan også innkalle administrasjonssjefen eller andre fra administrasjonen etter ønske og behov. Innkalling av andre fra administrasjonen bør alltid gå gjennom administrasjonssjefen.

Kontrollutvalget skal ha sitt eget sekretariat som tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatets oppgave er å påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.

Etikk på dagsorden,

Innbyggernes tillit til kommunens folkevalgte og de ansatte er en forutsetning for lokaldemokratiet. Offentlighet, innsyn og åpenhet utgjør viktige bærebjelker i et velfungerende demokrati.

Når pressen har oppslag om korrupsjon, juks, kameraderi og inhabilitet i kommunens beslutningsprosesser, eller når folk opplever at noen skaffer seg goder og fordeler på bekostning av fellesskapet, er det ofte lett i ettertid å påpeke hva som gikk galt. Men det må være et mål for kommunene å utvikle en praksis som hindrer feiltrinn og sikrer korrekt handlemåte i situasjoner der de etiske grensene kan være uklare, eller der det mangler bevissthet om at en handling kan føre til mistillit. Her kan kontrollutvalget spille en viktig rolle, både ved å være kommunestyrets ”vaktbikkje”, men også gjennom å sørge for å sette etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid på dagsorden i forebyggende hensikt og på den måten bidra til å sikre gode, etiske holdninger og handlinger både blant kommunens folkevalgte og de ansatte. Les hele veiledningen her. 

Bøkebloggen anbefaler at alle Larviks politikere og ansatte bør sette seg inn i kontrollutvalgets oppgaver.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *