Denne saken i Havsjåveien 3 på Gon startet i 2018. Etter diverse søknader, klager, avslag og behandlinger i flere møter i planutvalget så kan det virke som Statsforvalteren nå har tatt over «styringen» i saken.

I perioden fra 2018 til april 2023 ligger det inne flere hundre saksdokumenter i Larvik kommunes arkiv. Følg denne linken.

Foto: Bøkebloggen

Statsforvalteren opphevet i juni 2021 deler av rammetillatelsen da de mente kommunens vurderinger av tiltaket opp mot kravene til visuelle kvaliteter og plassering jf.pbl. « 29-2 og § 29-4 var mangelfulle.

Bøkebloggen skrev om saken 18 september 2021 og du kan lese saken «Siste utvikling i Havsjåveien 3» her.

Statsforvalteren har på nytt sett på saken og svart opp Larvik kommune i brev 28 mars 2023. Og skriver blant annet dette:

«Statsforvalteren har mottatt anmodning om omgjøring fra Hanne Arnesen Lillehagen og Morten Lillehagen, eiere av Tyriveien 6. Anmodningen retter seg mot den delen av vårt vedtak av 03.06.2021 som stadfester Larvik kommunes tillatelse til å rive eksisterende garasje og oppføre ny på eiendommen gbnr. 1002/240. Statsforvalteren har også en klagesak på samme eiendom til behandling som gjelder klager på tillatelse til påbygg på eksisterende bolig. Klagesaken ble stilt i bero som følge av tilleggsopplysninger og sak for jordskifteretten om fastsettelse av grenser».

«Byggesaken om påbygg og garasje har vært til behandling som klagesak hos Statsforvalteren flere ganger. Saken har en lang historikk og det er en svært omfattende dokumentmengde hos Statsforvalteren, også isolert for denne aktuelle klagesaken. Dette har ført til at klagesaken er blitt uoversiktlig og svært tidkrevende å behandle. Vi ser dessverre at det fortsatt er sider ved saken som er mangelfullt opplyst og uklare.» Les hele brevet her. 

Larvik kommune svarer opp Statsforvalter 18 april 2023 og skriver blant annet dette i brevet:

«Vi viser til Statsforvalteren sitt brev «varsel om omgjøring/ber om opplysninger» den 28.03.23. Vi registrerer også ansvarlig søkers tilsvar den 04.04.23. Vi oppfatter at Statsforvalterens brev har fem hovedpunkter og vi har følgende kommentarer:»

«-Kommunen er enig i at byggetillatelsene bygger på feil faktum.»

«-Kommunen er enig i at det er vanskelig å lese av tegningene at ingen deler av garasjen vil bli høyere enn 0,5 meter over gjennomsnittlig planert terrengnivå. Dette er fortsatt uklart, tross ansvarlig søkers tegninger i sitt brev 04.04.23, hvor han refererer til opprinnelig terreng, ikke terrenget etter tiltaket.»

«-Kommunen viser til ansvarlig søkers tilsvar 04.04.23 og vurderer fortsatt at det er tilfredsstillende redegjort for ny og gammel bygningsmasse sin BYA opp mot kommuneplanens maksgrense på 35 %.»

«-Kommunen erkjenner at breddekravet på 10 meter skulle vært lagt til grunn. Med dette kravet er det ikke noe tellende uteoppholdsareal på eiendommen, slik at byggetillatelse ikke kan gis uten dispensasjon. Dispensasjon fra minste uteoppholdsareal er hverken søkt om eller vurdert i denne saken.»

«-Kommunen avviser anførselen om usaklig forskjellsbehandling ved utøvelse av kommunens frie skjønn. Alle andre anførsler om forskjellsbehandling enn dem knyttet til Berglyveien 12 retter seg mot saksbehandling, ikke skjønnsutøvelse.» Les hele brevet fra Larvik kommune her. 

Nabo Jan Morten Lillehagen svarer opp Larvik kommune 18 april 2023 og skriver blant annet dette:

«Takk for tilsendt kopi av brev til Statsforvalteren.
Hanne og jeg er godt fornøyd med at vår (og de andre naboenes) alternative saksbehandling har fått gjennomslag også i kommunen.»

«Vi viser til at naboene helt siden nabomerknader til den første saken vinteren 2017 har kommentert angående uavklarte grenser.»

«Det er åpenbart at dette skulle vært tatt tak i tidligere.»

«Kommunen må bære det hele og fulle ansvaret for at saken har trukket «i langdrag» (6 år). Vi mener fortsatt saksbehandlingen ikke har vært forsvarlig og at det har vært usaklig forskjellsbehandling. Disse forholdene vil vi forfølge videre.» Les hele mailen fra Lillehagen her.

Da er det bare å vente på neste utspill i saken.

Larvik kommune overlater til Statsforvalteren å avgjøre det endelige utfallet av sakene, men oppfordrer til ikke å returnere saken til kommunen for ny behandling.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *