Bøkebloggen ønsker nok en gang å sette fokus på forskjellsbehandling i Larvik kommune. Nå har det dukket opp en ny sak på en hytte i Tvedalen.

Vi ønsker å sette fokus på denne behandlingen og sammenligne denne behandlingen med to tilsvarende saker som Larvik kommune har behandlet og godkjent i løpet av de siste årene på Malmøya i Viksfjord.

Dette gjelder Malmøya 4 og Malmøya 41 i Viksfjord. Bøkebloggen skrev en omfattene sak om dette 18 juni 2022. På Malmøya 4 skryter eieren i en stor sak i ØP at han har sprengt ut 200 tonn for å bygge kjeller.

Og på Malmøya 41 ble den gamle hytten revet og det ble sprengt bort fjell på tomten for å bygge den nye hytten.  Les hele saken fra Bøkebloggen her.

Nå gjelder det en nye hyttesak i Tvedalen.

Saken gjelder riving og oppføring av ny fritidsbolig. Hyttesone 240 gbnr. 4079/23 er nabo til tomtene gbnr. 4079/17 og gbnr. 4079/16. Tiltakshaver er Finnvik Eiendom AS, representert av Advokatfirmaet CLP DA. Klagene er fremmet av naboene Anette Firing, Camilla Firing, Lars Erik Firing, Tove Auen Firing og Gunnar Grant Gundersen.

Tvedalen Skjermdump: 1881.no

I vedtak av 18.01.2021 ble det søkt om å rive og gjenoppføre fritidsbolig på gbnr. 4079/23 i Larvik kommune. Samtidig ble det søkt om dispensasjon fra byggeforbudet mot sjø og fra arealformålet LNFR. Les hele søknaden her.

Søknaden ble avslått i vedtak av 06.05.2021, og senere stadfestet av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark i vedtak 03.09.2021.

Det ble på nytt søkt om riving og gjennoppføring av fritidsboligen 12.12.2021. Prosjektet var nå betydelig endret fra søknaden 18.01.2021. Les hele den reviderte søknaden her.

Søknaden om dispensasjon ble igjen avslått i vedtak 21.02.2022. Det ble levert fristavbrytende klage 14.03.2022, med utfylt begrunnelse 16.03.2022.

Saken ble sendt på høring hos Statsforvalteren, som kom med sin høringsuttalelse 27.04.2022. Statsforvalteren mener at tiltaket ikke vil komme vesentlig i strid med nasjonale eller viktige regionale hensyn som skal ivaretas i dispensasjonssaker.

Klagen ble av kommunen ansett som en ny søknad om dispensasjon, og derfor ikke behandlet som en klage på det tidligere vedtaket. Kommunen fattet følgende vedtak 05.05.2022:

  • «Larvik kommune gir tillatelse til å rive eksisterendehytte og oppføre ny hytte på eiendommen Hyttesone H 240, gbnr. 4079/23, slik det er søkt om i brev av 16.03.2022, etter plan- og bygningsloven § 20-2 og§ 20-3.
  • Søknaden om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen og arealformålet LNF godkjennes, etter plan- og bygningsloven §19-2.»

Det ble gitt en rekke vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjonsvedtaket av 05.05.2022 ble påklaget av flere naboer henholdsvis 24.05.2022 og 25.05.2022.

Kommunen, ved planutvalget, tok i møte den 21.06.2022 med 5 mot 4 stemmer klagen ikke til følge. Saken ble deretter oversendt Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Les hele saken fra PU her. 

Under henvisning til vurderingene over opprettholder Statsforvalteren kommunens 05.05.2022. Det vil si at klager ikke har fått medhold i klagen. Les hele vedtaket fra Statsforvalter her.

Hytten ble så revet ned og så har saken igjen havnet på bordet til byggesak i Larvik kommune.

Tvedalen Skjermdump: larvik.kommune.no

Tvedalen Skjermdump: larvik.kommune.no

Byggmester Espen Staer mener nå at det må skytes bort fjell for å bygge den nye godkjente hytten. Han skriver blant annet dette i en mail:

«Den gamle bygget er nå revet, og vi skal i gang med grunnarbeidene. Det er stort tilsig av vann fra fjellet bak, derfor er det viktig med luft både rundt og under hytta. Jeg må skyte så jeg får ca en meter avstand mellom fjell og yttervegger.Det samme gjelder under hytta, der noe fjell må bort, og erstattes med gode drenerende masser.» Les hele mailen her. 

Saksbehandler hos byggesak i Larvik kommune har på nytt sendt saken over til Statsforvalter og har svart opp 5 mai 2023 at de vil påklage en eventuell godkjenning av sprenging. Les hele vedtaket her. 

Larvik kommune ga avslag på søknad om sprenging 11 mai 2023. Les vedtaket her.

Her kan dere lese hele saken fra hytten i Tvedalen som ble omsøkt første gang i februar 2021.

Statsforvalter og Larvik kommune kan vel ikke nå avslå søknaden om å sprenge vekk noe fjell på denne eiendommen i Tvedalen når de har godkjent begge disse prosjektene på Malmøya i Viksfjord?

For det er vel ikke forskjellsbehandling og kameraderi hos administrasjonen og politikere i Larvik kommune?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *