Denne saken i Havsjåveien 3 på Gon startet i 2018. Etter diverse søknader, klager, avslag og behandlinger i flere møter i planutvalget så kan det virke som Statsforvalteren nå har tatt over «styringen» i saken.

I perioden fra 2018 til april 2023 ligger det inne flere hundre saksdokumenter i Larvik kommunes arkiv. Følg denne linken.

Foto: Bøkebloggen

Bøkebloggen skrev sist om saken 25 april 2023 og du kan lese den her.

Larvik kommune overlot til Statsforvalteren å avgjøre det endelige utfallet av sakene, men oppfordrer til ikke å returnere saken til kommunen for ny behandling.

Statsforvalteren kom med svaret 12 mai 2023 og nå opphever de sitt eget vedtak og Larvik kommunes vedtak av 25.05.2020 om å gi tillatelse til riving av garasje og oppføring av ny.

Statsforvalter konkluderer med dette i vedtaket:

«I medhold av forvaltningsloven (fvl.) § 35 første ledd bokstav c opphever Statsforvalteren eget vedtak av 03.06.2021 om å stadfeste deler av Larvik kommunes tillatelse av 25.08.2020.»

«Vi opphever også Larvik kommunes vedtak av 25.05.2020 om å gi tillatelse til riving av garasje og oppføring av ny.»

«Statsforvalterens opphevingsvedtak kan påklages til Kommunal- og distriktsdepartementet, jf. fvl. § 28 tredje ledd andre punktum. Klagefristen er tre uker fra dette brevet er mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.» Les hele vedtaket fra Statsforvalter her.

Nabo Jan Morten Lillehagen ga aldri opp og nå viser det seg at han tilslutt fikk rett i sine påstander.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *