Bøkebloggen skrev om denne saken 23 mai 2023. 

15 mai 2023 opphevet Statsforvalteren Larvik kommunes vedtak datert 28.04.2021 og skrev dette i slutten av brevet:

«De momentene som kommunen har vist til, fører etter vårt syn ikke til at vedtaket datert 10.01.2020 lider av feil. Vedtaket må opprettholdes som gyldig. Av den grunn kan vi ikke opprettholde kommunens omgjøringsvedtak. Dette faller bort og det gjeldende vedtaket i saken er vedtaket datert 10.01.2020

«Ny fritidsbebyggelse vil få et bebygd areal på ca. 44 m . Den nye fritidsbebyggelse vil bli oppført med mønehøyde på 3,9 meter. Den eksisterende fritidsboligen hadde mønehøyde på 3,65 meter.» Les hele brevet fra Statsforvalter her.

30 mai 2023 har Østre Halsen/Steinsnes Velforening klaget saken inn til Sivilombudet og skriver blant annet dette i brevet:

«På vegne av Østre Halsen velforening og beboere i området, ber vi om at SO ser på denne saken. Den er blitt dokumentrik etter hvert, og jeg legger ved noen av de dokumenter som jeg tror vil gi mest innblikk.»

«Representanter i kommunen og hos Statsforvalter har virket ivrige i at våre innspill og meninger ikkeskalkommefrem,ogviststorinnsatsforåfrataossklagerett. Viharundretossover årsaken til det. I alle fall vedtok Planutvalget at vi hadde Klagerett og gikk imot kommunen, men Statsforvalter trakk dette tilbake.»

«Statsforvalters omgjøring av Larvik kommunes vedtak 15. mai i år leste vi i enlokal blogg, og fikk ingen info om det. Derimot har vi fått kopier av dokumenter i perioden forut for det.»

«Stien og bygningen ligger i strandsonen, i et område som er sterkt belastet fra før og hvor utbygning og antall beboere har vært enorm de siste 30år. At vi som velforening ikke skal mene noe om våre felles friarealer, synes vi er langt fra demokratisk. Omlegging av sti og utvidelse av private områder er i alle fall ikke til allmennhetens fordel .» Les hele brevet til Sivilombudet her, Sukkersletta 24, Sivilombudet. Og alle vedlegg her.

Sivilombudet har de siste årene fått mange saker på sitt bord fra Larvik. Hva er grunnen til dette?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook