PV Arkitekter AS leverte søknad på riving og oppføring av ny hytte på vegne av Ken Aarsten 2 juli 2019. Les søknaden her.  Og tegninger av ny hytte her. 

Godkjenning av tiltak ble gjort på delegasjon 10 januar 2020. Les hele vedtaket her.

Saken gjelder søknad datert 02.07.2019, etter plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2, om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og pbl § 1-8 for å rive hytte og oppføre ny hytte på eiendommen gbnr. 1005/1 fnr. 9.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon på følgende vilkår:

  1. Tiltakshaver skal opparbeide, merke og bekoste omlegging av sti fra Hvittensand til Sukkersletta. Dette innbefatter rydding av trasé, etablere trapper, broer og klopper der dette er nødvendig. Stitrase etableres i samråd med Larvik kommune.
  2. Offentlig toalett ved Sukkersletta skal tilkobles vann- og avløpsledningen til ny hytte.
  3. Eksiterende bebyggelse, dvs. hytte og utedo/bod rives og leveres godkjent deponi.

Kommunen varslet den 09.03.2021 om mulig omgjøring av sitt eget vedtak om tillatelse. Hjemmel for mulig omgjøring ble opplyst å være fvl. § 35 første ledd bokstav c).

Advokat Håvard Wiig Andersen v/ Larvikadvokatene AS kommenterte forhåndsvarselet på vegne av grunneier Ken Aarsten i brev datert 09.04.2021. I uttalelsen vises det hovedsakelig til at vedtaket om å innvilge dispensasjon er gyldig og at det ikke er grunnlag til å gjøre om vedtaket.

Kommunen fattet deretter vedtak 28.04.2021 om omgjøring. I vedtaket står det:

«Vedtaket om innvilgelse av dispensasjon av 10.01.20 oppheves som ugyldig, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 35 første ledd bokstav c.»

Vedtaket ble påklaget av Adv. Wiig Andersen i brev datert 11.05.2021 og 15.06.2022. I klagen vises det hovedsakelig til at vedtaket om å innvilge dispensasjon er gyldig og at det ikke er grunnlag til å gjøre om vedtaket. Vi viser til klagen i sin helhet.

Klagen ble behandlet i planutvalget i møte 23.08.2022, og ikke tatt til følge. Saken ble deretter oversendt til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

15 mai 2023 har Statsforvalteren opphevet Larvik kommunes vedtak datert 28.04.2021 og skriver dette i slutten av brevet:

«De momentene som kommunen har vist til, fører etter vårt syn ikke til at vedtaket datert 10.01.2020 lider av feil. Vedtaket må opprettholdes som gyldig. Av den grunn kan vi ikke opprettholde kommunens omgjøringsvedtak. Dette faller bort og det gjeldende vedtaket i saken er vedtaket datert 10.01.2020

«Ny fritidsbebyggelse vil få et bebygd areal på ca. 44 m . Den nye fritidsbebyggelse vil bli oppført med mønehøyde på 3,9 meter. Den eksisterende fritidsboligen hadde mønehøyde på 3,65 meter.» Les hele brevet fra Statsforvalter her.

«Statsforvalterens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28.»

«Statsforvalteren gjør oppmerksom på at fvl. § 36 gir rett til dekning av vesentlige sakskostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket til gunst for en part. Et eventuelt krav om dekning av vesentlige sakskostnader må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter mottakelsen av dette brevet.»

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook