Statsforvalteren  i Vestfold og Telemark ga Larvik kommune pålegg om å utarbeide revidert risikovurdering og tiltaksplan for grunnforurensningslokaliteten Bukta-Stavern.

Bakgrunnen for dette pålegget er at det stadig søkes om nye bygge prosjekter i dette området hvor det tidligere har vært søppelfyllinger. Derfor ønsker Statsforvalteren en risikovurdering og tiltaksplan av hele området.

Allerede i 2012 ble det gjort en miljøteknisk grunnundersøkelse som visste at det lekket ut store mengder av en kreftfremkallende miljøgift i området. Kommuneadministrasjonen i Larvik skulle den gang drøfte tiltak og eventuelt nye undersøkelser av området. Antagelig mener Statsforvalteren nå at det ikke er gjort grundige nok undersøkelser. Les hele saken fra NRK i 2012 på denne link.

Bøkebloggen skrev 22 mai 2021 saken «Norconsult AS mener det vil koste 125 millioner å fjerne forurenset søppel i Stavern.» Les hele saken her. 

Nå har Statsforvalteren satt fokus på de gamle søppelfyllingene i Stavern hvor det planlegges nye leiligheter. 2 mai 2023 ble det sent ut et infoskriv, » Infoskriv om deponering av avfall fra sanering av nedlagte deponier.» Les hele skrivet her, 2mai2023 Infoskriv søppel.

På bakgrunn av dette infoskrivet har Larvik kommune sendt ut brev 9 mai 2023 til ansvarlig søker Spir Arkitekter AS. Dette gjelder den store planlagte utbyggingen av fire boligbygg med 52 boenheter i Risøyveien.

«Vi er blitt gjort oppmerksom på et informasjonsbrev fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark datert 2.5.23 angående mottak av avfall fra nedlagte deponier.»

«Vi har ennå ikke mottatt kopi av dokumentasjon på angivelse av mengde, forurensningsgrad og avfallssammensetning på avfallet som skal deponeres, slik at det er mulig å vurdere om aktuelle mottak har kapasitet og tillatelse til å motta avfallet fra det nedlagte deponiet på eiendommen.»

«Slik det fremkommer i brevet fra Statsforvalter så er det viktig at innholdet av massene som skal saneres er tilstrekkelig kartlagt, spesielt mht. biologisk nedbrytbar avfall og utlekkingspotensial for prioriterte stoffer. Det fremstår som om det uansett er behov for egen tillatelse fra Statsforvalter dersom det skal deponeres biologisk nedbrytbart avfall i eksisterende mottak. Prosent total organisk karbon (TOC) må framkomme.»

«Søknaden er ikke komplett før vi har tilstrekkelig dokumentasjon på dette, og når det er klart at mottak har nødvendig tillatelse til å motta avfallsmassene.» Les hele brevet her, 9mai2023 Brev til Spir.

Flott at både Larvik kommune og Statsforvalter nå gjør en grundig jobb med gamle søppelfyllinger i Stavern.

Men hva med de prosjektene som allerede er ferdig bygd?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *