Den 7. oktober 2021 fremmet Jørn Skorpen, Helge Skudal og Terje Julsrud søknad til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark om tillatelse til ekspropriasjon av rettigheter på gnr./bnr. 4091/8 i Larvik kommune.

Søkerne er alle tre festere av hytteeiendommer på gnr./bnr. 4091/8, under grunneier Tormod Andersen.

Festerne har søkt om tillatelse til å ekspropriere rettigheter i grunnen på Andersens eiendom for å anlegge stikkledninger fra deres hytteeiendommer til en nylig etablert/oppdatert privat VA-ledning på Andersens eiendom. VA-ledningen som søkerne med dette ønsker å knytte seg til, er planlagt å kobles på kommunens VA-nett.

Grunneier Andersen er på sin side av den oppfatning at hans krav om økning av festeavgiften tvert imot er berettiget, ettersom en tilknytning til offentlig nett vil være svært positivt for hytteeierne og deres fritidsboliger.

Festernes ekspropriasjonssøknad ble som nevnt avslått av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark i vedtak av 06. mai 2022. Vilkårene i orl. § 2 første ledd nr. 47 jf. andre ledd er etter Statsforvalterens syn ikke oppfylt i saken.

Festerne Jørn Skorpen, Helge Skudal og Terje Julsrud sendte så saken inn til Miljødirektoratet og 25 mai 2023 opphever direktoratet Statsforvalterens vedtak:

Miljødirektoratet opphever Statsforvalterens vedtak, og sender saken tilbake til Statsforvalteren for ny behandling jf. forvaltningsloven § 34 fjerde ledd.

30 mai 2023 har Statsforvalter sendt ut brev til partene og skriver følgende:

«Som følge av Miljødirektoratets vedtak, informerer vi partenes representanter om at vi vil vurdere søknaden på nytt i lys av føringene fra klageinstansen.» Bøkebloggen skrev sak om dette 8 juni 2023 og du kan lese hele saken her.

6 juli har Statsforvalter sendt ut brev til partene og de har omgjort sitt eget vedtak. De skriver blant annet dette:

«Statsforvalteren innvilger søknaden i medhold av oreigningsloven (orl.) § 2 første ledd nr. 47, jf. andre ledd.
Helge Skudal, Terje Johan Julsrud og Jørn Skorpen, festere av gnr/bnr. 4091/8 festenr. 4, 6 og 10 gis tillatelse til ekspropriasjon i samsvar med søknad datert 07.10.2021.

Tillatelsen innebærer rett til ekspropriasjon av rettigheter til å anlegge stikkledninger på ovennevnte eiendommer. Tillatelsen innebærer også rett til drift, tilsyn, vedlikehold og etter behov utskifting av vann- og avløpsledning i grunnen på ovennevnte festetomter.

Arealene skal, i den grad det er praktisk mulig, tilbakeføres slik det er pr. i dag etter at ekspropriasjonsinngrepet har funnet sted. Det samme gjelder ved framtidig drift, tilsyn og vedlikehold.

Statsforvalterens vedtak kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter mottakelse av dette vedtaket». Les vedtaket her, Innvilget Ekspropriasjon – Sørskogen. Tilknytning til vann- og avløpsanlegg.

Dette vedtaket kan vel få stor betydning for andre hytteeiere i Larvik kommune siden det nå bygges ut mange tilsvarende kloakkanlegg?

Har det blitt for mange «grådige» grunneiere i Larvik kommune som skal gjøre seg rike på hytteeiere som leier grunn?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *