Den 7. oktober 2021 fremmet Jørn Skorpen, Helge Skudal og Terje Julsrud søknad til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark om tillatelse til ekspropriasjon av rettigheter på gnr./bnr. 4091/8 i Larvik kommune.

Søkerne er alle tre festere av hytteeiendommer på gnr./bnr. 4091/8, under grunneier Tormod Andersen.

Festerne har søkt om tillatelse til å ekspropriere rettigheter i grunnen på Andersens eiendom for å anlegge stikkledninger fra deres hytteeiendommer til en nylig etablert/oppdatert privat VA-ledning på Andersens eiendom. VA-ledningen som søkerne med dette ønsker å knytte seg til, er planlagt å kobles på kommunens VA-nett.

I ekspropriasjonssøknaden beskrives bakgrunnen for søknaden slik:

«I avtale datert 6. juni 2020 mellom grunneier og 14 hytteeierne i Sørskogen […] har grunneier godkjent installasjon og tilknytning av 14 hytter i området til nytt privat VA-anlegg.

Vi tre hytteeiere signerte avtalen innen fristen som angitt i avtalen, og innbetalte også 12.000 kroner som er et vilkår i avtalen. Vi har følgelig oppfylt alle betingelser i avtalen som forutsetning for rett til tilknytning. Vi vil også selvsagt betale vår andel av anleggsomkostningene, noe som entreprenøren i dagens situasjon må dekke. Det nye VA-anlegget, etappe 2, er en utvidelse av et eksisterende VA-anlegg, slik at det totalt vil være ca. 40 hytter som tilknyttes kommunens VA- anlegg.

I ettertid har imidlertid grunneier ikke respektert avtalen, og nektet våre tre hytter tilknytning til VA-anlegget. Grunneier begrunner nektelsen med at vi ikke aksepterer hans krav om økning av årlig festeavgift med ca. 100 %. Vi kan ikke se at grunneier har grunnlag for å fremsette et slikt krav da årlig festeavgift ikke har noen sammenheng med tilknytning til nytt VA-anlegg og er regulert i en egen avtale. […]

Vi har sendt flere brev til grunneier for å søke en løsning om tilknytning ved forhandlinger, jfr. Oreigningsloven § 12, uten å oppnå enighet. […]

Vi kan ikke se at det er grunnlag for videre forhandlinger og sender derfor søknad om ekspropriasjon av rett til tilknytning.»

Som det fremgår av søknaden, foreligger det en uenighet i saken mellom de tre festerne på den ene siden og grunneier på den andre siden om de økonomiske vilkårene for tilknytningen til VA- ledningen på sistnevntes eiendom. Som det fremkommer, hevder søkerne at grunneieren nekter dem å fremføre stikkledninger på hans tomt ettersom de ikke er villig til å akseptere en – etter deres syn – uberettiget økning i festeavgiften. Les hele søknaden her.

Grunneier Andersen er på sin side av den oppfatning at hans krav om økning av festeavgiften tvert imot er berettiget, ettersom en tilknytning til offentlig nett vil være svært positivt for hytteeierne og deres fritidsboliger. Dette synspunktet utdypes slik av grunneiers advokat i en kommentar til ekspropriasjonssøknaden:

«Det er ca. 5 000 fritidsboliger i Larvik kommune, og mange av disse ligger i Brunlanes. Over tid har det vært et arbeid med å få knyttet disse til det offentlige nett, både med vann og avløp. For et par år siden ble det tatt initiativ fra hytteeierne som fester under Andersen til å etablere et vann og avløpsanlegg i tilknytning til et allerede eksisterende anlegg i Sørskogen. […]

Tormod Andersen har selvsagt ingenting imot at det etableres vann og avløpsanlegg. Ettersom anlegget måtte legges på hans eiendom og tilknytning til det offentlige nettet anses å være svært positivt for festerne med påfølgende verdistigning av deres fritidseiendommer, satt Andersen som vilkår at festeavgiftene ble justert.

Alle festerne unntatt Skorpen, Julsrud og Skudal aksepterte dette. Anlegget er nå etablert og de andre festerne har tatt det i bruk. […] Det er noe vanskelig å forstå hvorfor søkerne viser til oreigningsloven. Vannforsyning og avløp er etablert og det gjenstår kun å inngå en avtale om økonomiske vilkår for å koble seg til anlegget.

Jeg kan ikke se at ordregningsloven er det rette virkemiddelet i så hensende. Det fremkommer av oreigningslovens § 2 at det skal settes et vederlag. Det vederlag som grunneier krever er forholdsvis beskjedent i forhold til den nytte og verdistigning som festerne har på sine eiendommer.» Les hele brevet fra grunneier Andersens advokat her.

Festernes ekspropriasjonssøknad ble som nevnt avslått av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark i vedtak av 06. mai 2022. Vilkårene i orl. § 2 første ledd nr. 47 jf. andre ledd er etter Statsforvalterens syn ikke oppfylt i saken.

Festerne Jørn Skorpen, Helge Skudal og Terje Julsrud sendte så saken inn til Miljødirektoratet og 25 mai 2023 opphever direktoratet Statsforvalterens vedtak:

Miljødirektoratet opphever Statsforvalterens vedtak, og sender saken tilbake til Statsforvalteren for ny behandling jf. forvaltningsloven § 34 fjerde ledd.

Miljødirektoratet opphever på denne bakgrunn Statsforvalterens vedtak, og vi sender saken tilbake til Statsforvalteren for ny behandling jf. forvaltningsloven § 34 fjerde ledd.

I den nye behandlingen av ekspropriasjonssøknaden ber vi Statsforvalteren om å se bort ifra uenigheten mellom partene om de økonomiske betingelsene for avståelsen ved vurderingen av om vilkårene i orl. § 2 første ledd nr. 47, jf. andre ledd er oppfylt i saken.

Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages. Les hele vedtaket fra Miljødirektoratet her, Avgjørelse av klage på avslag om ekspropriasjon – Sørskogen – Larvik kommune

30 mai 2023 har Statsforvalter sendt ut brev til partene og skriver følgende:

«Vi viser til vedtak fra Miljødirektoratet datert 25.05.2023. 

Miljødirektoratet har opphevet vedtaket vårt datert 06.05.2022 om avslag på søknaden om å ekspropriere rett til tilknytning til nytt vann- og avløpsanlegg i Sørskogen i Larvik. Saken ble sendt tilbake til oss for ny behandling, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 34 fjerde ledd.

Som følge av Miljødirektoratets vedtak, informerer vi partenes representanter om at vi vil vurdere søknaden på nytt i lys av føringene fra klageinstansen.

Vi vil prioritere å behandle saken. Dersom partene ønsker å kommentere saken ytterligere ber vi om at eventuelle kommentarer sendes til oss innen 20.06.2023.» Les hele brevet fra Statsforvalter her, Saken behandles på nytt – ekspropriasjon – Larvik – 4091:8 – Sørskogen

Dette vedtaket kan få stor betydning for andre hytteeiere i Larvik kommune siden det nå bygges ut mange tilsvarende kloakkanlegg.

Har det blitt for mange «grådige» grunneiere i Larvik kommune som skal gjøre seg rike på hytteeiere som leier grunn?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *