Bøkebloggen skrev 22 juli 2023 saken»Larvik kommune søker nå om å dekke til Gamle Stavern fyllplass med membran og asfalt.» Les saken her.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har pålagt Larvik kommune å hindre utlekking av forurenset sigevann fra deler av Gamle Stavern fyllplass ved å hindre overflatevann i å infiltrere i grunnen i prosjektområdet. Prosjektområdet ligger mellom Kronprinsens gate og Floskjærveien, øst for Risøyveien, i Stavern. Prosjektområdet er brukt til båtoppplag, parkering og veg. Overflatene er i dag i hovedsak asfalt og grus, med noe vegetasjon i prosjektområdets ytterkanter.

Den østre delen av området (kjent som Noresi-tomta) skal tildekkes med membran av LDPE under asfalt. For å unngå graving i forurensede masser og samtidig sørge for fall mot sjø, skal terrenget fylles opp i øst. Størst terrenghevning blir i prosjektområdets østre ende mot Floskjærveien.

I prosjektområdets ytterkant mot Floskjærveien skal det anlegges pukkgrøft på høybrekk for nødvendig utslipp av gass. Pukkgrøften er smal for å minimere infiltrasjon av overvann. Grøften skal graves ned til underkant av deponiets fyllmasser, evt. til nedre fjærenivå hvis fyllmassene ligger dypere enn dette. I sonene utenfor luftegrøft og asfalterte arealer legges tett membran under jord.

Den søndre og vestre delen av prosjektområdet skal asfalteres uten anleggelse av membran.

Omfang av terrengjustering og grunnarbeider vil variere for ulike delområder. Entreprenør må påregne stedlige tilpasninger for å sikre fall mot eksisterende sluk og/eller sjøen, samt for å sikre utløp for overvann mot sjø over/mellom stein- og betongkant på kaifronten.

Prosjektet omfatter også etablering av trekkerør for Lede og for fremtidig bruk for Stavern båtforening.

For å minimere belastningen på brukerne av området legges det opp til en streng fremdriftsplan. Arealer som ferdigstilles skal fortløpende gjøres tilgjengelig for bruk for allmennheten. Adkomst til båtplasser for gående skal sålangt det lar seg gjøre holdes åpen, og tillates kun stengt i korte perioder av gangen i samråd med byggeleder. Arealene i prosjektområdet benyttes vinterstid som båtopplag, og det må derfor legges opp til at hele prosjektområdet gjøres tilgjengelig for båtforeningens bruk senest innen 13.10.2023. Prosesser må foregå parallelt for å sikre tilstrekkelig fremdrift i prosjektet.

Larvik kommune har sendt jobben ut på anbud 2 august 2023 med en anbudsfrist 23 august 2023 kl 1200. Se hele utlysning i Doffin her. 

Vi har i dag kontaktet politiker Hallstein Bast i MDG for å få hans meninger i denne saken. Han svarte oss dette nå i ettermiddag:

«-Med forbehold om mangelfull orientering fra kommunens side har jeg forstått at forslag om løsningen på forurensing av store deler av Risøya i Stavern er godkjent av overordnede myndigheter.»

«-Tiltaket går ut på tildekning av de forurensede massene med asfalt på toppen. MDG ser ikke denne løsningen som hverken god eller akseptabel. Vi har et prinsipp om at «forurenser betaler» og i dette tilfellet er det kommunen selv som må både rydde opp og betale.» 

«-Med rydde menes fullstendig fjerning av all forurensing på Risøya. Alt annet blir en utsettelse og en overlating av problemet til dem som kommer etter oss!»

Bøkebloggen håper at denne løsningen er utredet skikkelig og at avrenning av giftstoffer nå reduseres.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *