Etter et knapt flertall i kommunestyret i mars valgte Larvik kommune å legge saken ut på høring, og nå melder kommunen at mer enn 80 personer har kommet med innspill. Se alle innspill her.

Mange av innspillene handler om fugleliv og naturmangfold, men Bøkebloggen har merket seg at et av innspillene som kommer fra en av grunneierne som eier veien inn til den planlagte utbyggingen i Sørskogen. Her kommer det fram at Larvik kommune er varslet om dette innspillet allerede i oktober 2022.  Bøkebloggen skrev en sak om dette 2 juni 2023. Les den her.

Tirsdag 29 august 2023 skal reguleringsplanen sluttbehandles i et ekstraordinært møte i planutvalget.

Kommunedirektøren vurderer det som krevende å innstille i denne saken, står det i saksutredningen. For å følge opp det politiske flertallet i kommunestyret, innstiller kommunedirektøren under tvil, på et redigert planforslag med 6 hytter. Les hele innstillingen til møte tirsdag her. 

Under kan dere lese kommunedirektørens vurdering:

«Kommunedirektøren anser det som svært krevende å innstille i denne saken. Det er en sjeldent stor motstand mot planene fra hytteeiere, fastboende, brukere av området og andre privatpersoner. Motstanden er også kommet fra forskjellige naturvern- og fuglefredingsorganisasjoner som påpeker at området ikke bør bebygges pga. nærhet til fuglereservatene, tap av viktig natur, ytterligere nedbygging av kystlinjen og økt press i et allerede presset område. Disse argumentene er det vanskelig å sebort fra.

«Kommunedirektøren har gjort en avveining av interesser og har landet på å innstille på en redusert utbygging av området ved at det kan bygges ut med inntil 6 nye hytter. Flaggermusrapporten fra Sweco understreker viktigheten av oreskogen, bevaring av kolonitrær og å opprettholde en vegetasjonskorridor. Ved å justere antallet hytter, gjør vi det enklere å bevare enkelttrær samtidig som den etablerte hyttestrukturen i området i større grad ivaretas, ref. § 2-11 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel.

«Etter offentlig ettersyn og høring er det gjort noen endringer i kart og bestemmelser. Endringene fremkommer i saken. Tiltakshaver og konsulent er forelagt endringene, aksepterer disse og har ingen ytterligere kommentarer til fremlagt plankart og reguleringsbestemmelser.» Se alle dokumenter i saken her.

Etter behandlingen i planutvalget tirsdag går saken til formannskapet 6 september 2023 for så å sluttbehandles i kommunestyret 13 september 2023.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *