Bøkebloggen har skrevet flere saker om denne hytta på Lamøya i Larvik kommune. Siste sak skrev vi 12 august 2023 og den kan du lese her.

Nå viser det seg at eier John Markus Lervik har engasjert Lund Hagem Arkitekter AS for å få rettet opp i avvikene på eiendommen. 8 september 2023 er det sendt inn «Anmodning om forhåndskonferanse» til Larvik kommune og ønsket møtetidspunkt er 25 september eller 27 september.

Her er litt av det som er skrevet i søknaden og nedenstående skrevet med blått er sitat fra saken.

Tiltakshaver ønsker få rettet opp i avvikene på eiendommen. Av de ulike avvikene er det kun plassering i terreng og hyttens gesimshøyde som gir store utfordringer. Å rette opp dette vil i realiteten medføre riving av hytta for å bygge en ny hytte etter tegninger godkjent i rammetillatelse av 18.05.2005.

For å unngå at hele hytten må rives, er Lund Hagem arkitekter engasjert for å se på om det finnes andre muligheter. Vi har sett på en løsning, som innebærer å endre hyttens tak og fasade til en mindre visuelt dominerende bygning sett fra omgivelsene enn hytten som ble godkjent i 2005.

Nytt forslag til endring av hytten.
Vårt forslag vil senke hyttens tak til minste himlingshøyde i tråd med TEK, endre til et roligere fasadeuttrykk, og fjerne takoppbygget med høyde på 1 meter.

På de opprinnelige godkjente tegningene ble hytten godkjent med en fasadehøyde på 5,1 – 5,3 meter – mot sjøen – den fasaden som har mest betydning for den visuelle opplevelsen av landskapet i strandsonen. Dersom man skal legge rammetillatelse av 18.05.2005 til grunn, må man rive hele hytten og senke terrenget med nesten 1 meter, for så å oppføre omtrent samme hytte med samme fasadehøyde (ca. 5,3 meter) mot sjøen. Vårt forslag vil gi en fasadehøyde redusert til ca. 4,0 meter og uten særlig oppstikkende takoppbygg. Vårt forslag vil ikke kunne ligge på samme lave kote som godkjent tiltak av 2005. Derfor vil gesims ligge noe høyere enn kote c+6,8, godkjent gesimshøyde over havnivå. Med spesielt lavtbyggende takkonstruksjon vil vi derimot kunne klare å senke gesims til ca. kote c+7,15. Ved å fjerne takoppbygget, vil hytten bli betydelig lavere visuelt sett enn hytten som allerede er godkjent. Det aller viktigste er likevel at hytten i seg selv bli rundt 1 meter lavere, og derfor redusere hvor mye selve byggverket dominerer landskapet sett fra sjøen.

Selv om vårt forslag til endring vil være avhengig av en ny søknad og dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen, mener vi konsekvensene for de allmenne interessene være mindre enn dersom man oppførte en ny hytte i tråd med rammetillatelse fra 2005.

Vi håper kommunen kan møte oss og diskutere mer i detalj om dette kan være rett vei å gå. Vi tror dette er en god løsning for alle parter istedenfor full riving og bygging av hytte som godkjent i 2005. Ikke minst vil allmennhetens (visuelle) tilgang til sjøen, strandsonen og landskapet bli forbedret, sammenlignet med hytte godkjent i 2005.

Les hele søknaden her, Anmodning om forhåndskonferanse Lamøya 71 og tegningene her, Anmodning om forhåndskonferanse Lamøya 71 Tegning

Sitat slutt.

Det blir spennende å følge dennne saken i løpet av høsten og om Larvik kommune nå finner en løsning sammen med den nye arkitekten.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *