Bøkebloggen har det siste året fulgt med på utbygging av ny vann- og avløpsledning fra Kjerringvik til Svinevika.

15 november 2021 ble det skrevet under på en avtale om at jordet betegnet som «Lesten» kunne benyttes som riggplass under anleggsperioden for utbygging/rehabilitering av vann- og avløpsnett i Kjerringvik. Avtalen er underskrevet av daglig leder Olav Skuggedal i entreprenørfirmaet Haakon Skuggedal og grunneier Steinar Spetalen (sønn Jørn Spetalen.) Les saken vi skrev 25 februar 2023 her.

Følgende står blant annet i denne avtalen:

«Avtalen gjøres gjeldende mellom grunneier Steinar Spetalen v/Jørn Spetalen og Entreprenørfirma Haakon Skuggedal. Området «Lesten» er anslått til ca 10.580 m2 og eiendommen har gr.nr. 1090 og bnr. 2. Området skal tilbakestilles som dyrket mark.»

8 september 2023 har Larvik kommune sendt ut pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt hvor de skriver blant annet dette:

Larvik kommune viser til forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt datert 18.08.23. Tiltaket er ikke rettet. Bygningsmyndigheten er delegert fullmakt fra kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Påleggomretting, jf. plan- bygningsloven (pbl.) § 32-3

  • For å etterkomme pålegget må du fjerne deponert sprengstein og andre tilførte masser inntil en dybde på 1,5 – 2 meter over et område på ca. 10,5 mål på gbnr. 1090/2, Lesten.
  • Frist for å etterkomme pålegget settes til 01.11.23.
  • Pålegget gis på bakgrunn av at tiltaket er søknadspliktig uten å ha bygningsmyndighetenesgodkjenning, jf. pbl. §§ 20-2 og 20-1 bokstav k.

Ileggelse av tvangsmulkt, jf. pbl.§ 32-5

  • Det vedtas herved en tvangsmulkt bestående av engangsmulkt stor kroner 70.000 og dagmulkt stor kroner 1.000.
  • Tvangsmulkten effektueres dagen etter at påleggsfristen har gått ut dersom pålegget ikke etterkommes.
  • Dagmulkten løper inntil kommunen har mottatt skriftlig tilbakemelding om at det ulovlige forhold er opphørt. 

Vi mottok svar på forhåndsvarselet fra Spetalen 04.09.23. Spetalen redegjør for hvorfor entreprenørfirmaet er ansvarlig for tiltaket i plan- og bygningslovens forstand. Virksomhet innbyggerkontakt og byggesak er enig i vurderingen. Dette pålegget rettes mot entreprenøren.

Entreprenørfirma Haakon Skuggedal har ikke svart på forhåndsvarselet, men byggesak har ikke mottatt varselet i retur og legger til grunn at det er kommet frem. Les hele brevet her.

Til info så skal politikerne i Planutvalget i dagens møte behandle en annen sak på denne eiendommen. Les denne saken her. 

Det blir spennende å følge denne saken fremover. Blir området tilbakeført til dyrket mark eller blir det nye boliger på området?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *