Bøkebloggen har skrevet flere saker om denne hytta på Lamøya i Larvik kommune. Siste sak skrev vi 14 september 2023 og den kan du lese her.

27 september 2023 ble det avholdt et møte mellom ansvarlig søker ved Svein Lund og Espen Hofsvang  fra Lund Hagem Arkitekter AS, og byggmester Håvard Martinsen. Tilstede fra Larvik kommune var teamleder Terje Karlsen og saksbehandler Agneta Børretzen.

Her er det som er skrevet i referatet fra forhåndskonferansen og nedenstående skrevet med blått er sitat fra referatet.

Beskrivelse av tiltaket: 
Det er godkjent en ny hytte på gbfnr 1030/1/40 i 2005 som erstatning for eksisterende bygg. Oppført hytte er bl.a. bygd høyere enn godkjent hytte og det er foretatt terrengoppfyllinger, selv om dette ble avslått i 2005.

Det ønskes nå er søke om en endring av hytten med utgangspunkt i godkjenningen fra 2005.

Plangrunnlag:
Kommuneplanens arealdel. Endringene krever at det også må søkes om dispensasjon fra planformålet landbruk, natur, friluft- og reindriftsformål (LNFR) og byggeforbudsonen mot sjø.

Forhold som ble drøftet i møtet:
I forbindelse med vurdering av rettingsarbeid for å tilbakeføre hytte til godkjente tegninger, ønsker eier at det sees på løsninger som gjør at man unngår fullstendig rivning av hytta. Ansvarlig søker la fram et forslag på endret hytte med utgangspunkt i godkjente tegninger fra 2005.
Hovedtrekkene er at takoppbygget i hovedsak fjernes. Hovedgesimsen øker med ca. 40 cm i forhold til tegningene fra 2005. Eksakt øking var ikke avklart. Det er også mulig at noe av overbygd areal kan fjernes.
Terrenget direkte rundt hytten vil beholdes. Murer mv vil bli fjernet og oppfylt terreng mot sjø til tilbakeføres til opprinnelig terreng. Endringen medfører likevel noe terrengøking i forhold til godkjenningen fra 2005.

Byggesak hadde følgende merknader:
Det er viktig at det tas utgangspunkt i tegningene som ble godkjent i 2005. Vi har forståelse for ønsket om å unngå rivning av hytta ved ren retting av ulovlige forhold, både mht miljø og økonomi. Samtidig er det viktig at ulovligheter ikke skal lønne seg, og bl.a kan økonomiske ulemper ved retting ikke vektlegges.

Endringene som er vist på illustrasjonene framstår som positive. Imidlertid er det ikke mulig å ta endelig stilling til saken basert på disse illustrasjonene i et møte.
Alle høyder var ikke avklart. Byggesak påpeker at det generelt ikke er kurant med dispensasjon for å øke gesimshøyden med ca. 40 cm (jf. godkjent hytte fra 2005). Imidlertid er det fordeler i forslaget ved at takoppbygget reduseres betraktelig og mulig fjerning av godkjent takoverbygg.

Tilbakeføring av ulovlige tiltak, gjelder også terrenget. I vedtaket fra 2005 er det avslått en omsøkt terrengøking som likevel er utført. En ny søknad om øking av terrenget framstår ikke kurant.

Evt. søknad om endret hytte med evt. terrengendringer må begrunnes. Det må vises at det er klare fordeler i prosjektet som helhet i forhold til godkjent hytte og terreng.

Byggesak informerte om at saken må oversendes til Statsforvalteren til uttalelse, dersom byggesak finner at søknad om dispensasjon kan innvilges.

Det gjøres oppmerksom på at verken forhåndskonferansen eller referatet fra den gir noen av partene rettigheter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, evt. endring av fremdriften av prosjektet. Les hele referatet fra forhåndskonferansen her, Referat fra forhåndskonferanse Lamøya 71.

Sitat slutt.

Det blir spennende å følge denne saken fremover og om Larvik kommune nå finner en løsning sammen med arkitekten og byggmesteren.

Vi leser også i referatet at kommunen må oversende saken til Statsforvalteren til uttalelse, dersom byggesak finner at søknad om dispensasjon kan innvilges.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *