Bøkebloggen publiserte 22 mai 2021 saken «Norconsult AS mener det vil koste 125 millioner å fjerne forurenset søppel i Stavern». Les hele saken her. 

Bakgrunnen for at vi skrev denne saken er at vi via Larvik kommunes postlister har fulgt med på alle varsler som kommunen har mottatt rundt søppelvollen på Steinrevet 20 i Stavern.

Etter en ny sak i lokalavisa med uttalelser både fra Norconsult AS og Larvik kommune så vil vi dokumentere saksbehandlingene hos Larvik kommune etter at flere varsler kom inn i 2017, 2018, 2019 og 2020.

27 desember 2017 kom det inn et varsel fra Marint Miljøforum til Larvik kommune.

«-Vi registrere nå at det pågår store gravearbeider på eiendommen Steinrevet 20, som er en del av den tidligere søppelfyllingen som kommunen har ansvaret for. 
På bakgrunn av dette tillater vi oss å spørre om disse arbeidene utføres i forståelse med kommunen og miljøvernmyndigheten i fylket.» Se mail her, Varsel 27 desember 2017 Marint Miljøforum

21 februar 2018 svarer Tom Mangelrød hos Larvik kommune opp varselet.

«-Vedrørende deres spørsmål om tillatelse til graving på Steinrevet 20. Det er den 31/03/2017 gitt rammetillatelse for bygging av forretning, kontor og møterom, servicehall og båtslipp. Deler av søknaden ble gitt avslag, men påklaget og godkjent den 31/05/2017.» Se mail her, Avslutter varsel 21 februar 2018

22 juni 2018 kom det inn et varsel til byggesak via en prosjektleder i Drift og vedlikehold.

«-I forbindelse med at vi har et prosjekt med grunnundersøkelser på Risøya så har jeg mottatt bekymrings melding for søppel som flyter rundt i Floskjærveien 20.
Videreformidler dette til deg som byggesaksbehandler for tiltaket der.»

22 juni 2018 sender byggesaksbehandler varselet over til tilsynsinspektør. 

«-Dette er vel mer en sak for tilsyn? Har ihvertfall ikke med tidligere byggesak å gjøre.»  Se mail her, Varsel 22 juni 2018.

27 juni 2018 sender inspektør Tom Mangelrød en mail til ansvarlig søker Tom Aasrum i Norconsult. 

«-Jeg sender denne til orientering, kan du sjekke dette? Ønsker ikke og lage en sak av det enda.» Se mail her, Varsel tilbakemelding Aasrum juni 2018

27 juni 2018 svarer Aasrum opp Mangelrød.

«-Har sjekket med tiltakshaver og de har kontroll på dette. De kjenner tiltaksplanen og godkjenningen. Det er kjent avfall fra gammelt av som er gravd opp fra grøftene og noe under marinabygget. Det er under sortering og vil bli håndtert på forskriftsmessig måte etter tiltaksplanen som er utarbeidet og den tillatelse som er gitt 4.4.2017 etter forskrift om begrensning av forurensning. Legger ved både tillatelsen og tiltaksplanen som tidligere er behandlet av kommunen. Forstår at det kan se noe uryddig ut i en anleggsperiode Men området er inngjerdet og er en anleggsplass.

Hvem er det som har brutt seg ulovlig inn på byggeplassen på innsiden av byggegjerdene og tatt bilder?Det vil være et brudd på straffelovens§147.Byggherren vil følge opp etter byggherreforskriften at det foretas strengere adgangskontroll på plassen.» Se mail her, Varsel tilbakemelding Aasrum juni 2018

17 august 2018 svarer Risøya Eiendom As. 

«-Dette er i henhold til det vi har godkjent massene skal være tilbake på Område. Dette er vollen som er og blir dekket med matjord på toppen og rundt så beplantet .» Se mail her, Varsel 17 august 2018

24 april 2019 kommer det inn et nytt varsel om forurensing.

«-Jeg viser til vedlagte bilder tatt i påsken rundt tomten til Steinrevet 20, der det nå bygges «Marina»
Det flyter med plastavfall fra den gamle søppeldyngen, og det er tydelig at gamle masser ikke er håndtert etter forutsetningene i byggetillatelsen.
Jeg ber om at Larvik Kommune umiddelbart tar aksjon for å få bragt dette i orden.» Se mail her, Varsel 24 april 2019

24 april 2019 svarer Tom Aasrum i Norconsult opp varselet. 

«-Vi har tatt kontakt med tiltakshaver som kan opplyse at det meste er dekket til. Og at nytt byggeavfall ved byggearbeidet blir håndtert etter TEK.
Søppel og byggeavfall blir skilt ut fra massene, sortert og levert til godkjent mottak. Mellom lagrede masser som synes er gjerdet inn for å forhindre uvedkommende adgang. Det er nesten fullført å dekke til alle tidligere masser. Det kan være noe gjenstående arbeider i kanten av tomten som måtte dekkes til. Entreprenør vil følge opp dette. Jfr.Tiltaksplan.» Se mail her, Varsel tilbakemelding Aasrum april 2019

25 april 2019 avslutter Tom Mangelrød hos Larvik kommune varselet.

«-Larvik kommune har fått tilbakemelding fra ansvarlig søker, på deres bekymringsmelding om forurensede masser. Kommunen avslutter saken etter tilbakemeldingen fra søker.» Se mail her, Avslutter varsel april 2019

22 september 2020 kom det varsel fra Miljødirektoratet til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. 

«-Hei Takk for telefonsamtalen tidligere i dag, vedlagt er eposten tilsendt oss med tips om forsøpling i Stavern, Larvik Kommune.»

25 september 2020 sendte Fylkesmannen i Vestfold og Telemark mail til Larvik kommune.

«-Hei Fylkesmannen har mottatt vedlagt bekymringsmelding, videresendt fra Miljødirektoratet. Varsler melder om at tiltak ikke er utført i henhold til tillatelse gitt av Larvik kommune. 
Etter vår vurdering sorterer saken under kommunen som plan‐ og bygningsmyndighet, etter forurensningsforskriften kapitel 2. Bekymringsmeldingen oversendes derfor til Larvik kommune som rette myndighet.
Vi ber om å bli holdt orientert.» Se mail her, Varsel Miljodirektoratet-22-sept-2020

11 oktober 2023 sendte ØP inn en mail til Hanne Fossen-Thaugland hos Statsforvalteren.

«-Til opplysning kan jeg fortelle at jeg har gravd i vollen, med tillatelse fra båtforeningen fordi deler av den ligger på område de leier, og når man kommer under det øverste laget frambringer hvert spadestikk søppel i form av plast, hard plast og også metall. Det indikerer for oss at vollen ble tildekket mer eller mindre i den tilstand bildet jeg vedla skulle tilsi.»

11 oktober 2023 sender Hanne Fossen-Thaugland hos Statsforvalteren saken til Larvik kommune. 

«-Vi viser til e-postkorrespondansene nedfor.
Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensingsforskriften kapittel 2 og for forsøplingssaker etter forurensningsloven § 28 og § 37. Saken oversendes derfor til Larvik kommune som rette myndighet.» Se mail her, 11 oktober 2023 Fra statsforvalter til LK

Bør det ikke nå settes i gang en ekstern granskning rundt alle prosjektene som Norconsult AS har stått som ansvarlig søker på i Stavern, dvs Steinrevet 20, Larviksveien 19 og Risøytoppen 10 ?

Eller er dette så alvorlig nå at det som har foregått bør politianmeldes?

Men hvem skal politianmelde dette? Miljødirektoratet, Statsforvalter, Planutvalget?

Alle husker saken på Lamøya hvor et enstemmig Planutvalg i juni 2020 politianmeldte en ansatt i Larvik kommune for ulovligheter i en byggesak. Følgende er klippet fra ØP 23 juni 2020 :

«Bak lukkede dører vedtok planutvalget i Larvik kommune det drastiske skritt å anmelde en av kommunens egne ledere.»

«– Dette er en meget alvorlig sak, og den er vanskelig for de den gjelder. Derfor følger jeg kommuneadvokaten oppfordring om ikke å kommentere dette, sier Offenberg – som samtidig bekrefter at vedtaket ikke vil bli protokollført.» Les hele saken i ØP her.

Bøkebloggen forventer nå at Planutvalget tar tak i denne alvorlige saken i sitt første møte.

Vi  har tirsdag sendt hele saken til ny leder i PU Per Manvik for en kommentar før publisering. Han svarte oss dette i en mail etter å ha lest saken:

«-Hei, vi trenger å gjennomgå praktiseringa av lover og forskrifter som gjelder håndtering av gamle søppelfyllinger og spesialavfall.  

Det er ikke til å unngå å registrere at det foregår noe ulik praktisering av lovverket som igjen utløser spørsmål om forskjellsbehandling.

Larvik er ikke tjent med at vårt omdømme blir prega av negative hendelser som lett kan unngås.
Larvik kommune skal bli en Ja- kommune hvor næringsdrivende ønsker å etablere seg,  og hvor folk ønsker å bosette seg. 
Sammen med plan og byggesak skal vi kvitte oss med etterslep av gamle saker ved å løse konflikter og bidra til en bærekraftig utvikling til beste for Larvik kommunes innbyggere.»

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *