Bøkebloggen skrev 16 september 2023 saken «Larvik kommune bekreftet fredag at 27 pasienter flyttes til Nygård sykehjem i Sandefjord.» Les hele saken her. 

Onsdag 1 november 2023 skal det nye hovedutvalg for helse, omsorg og mestring i Larvik ha sitt første møte. Administrasjonen har oversendt en orientering til politikerne om det store prosjektet på Tjølling sykehjem hvor planen er at alle pasientene skal flyttes.

Her er litt av innholdet i orienteringen til politikerne i utvalget:

Saken fremmes for å orientere nytt hovedutvalg om framdrift for omgjøring og utvidelse av heldøgns omsorgsplasser på Tjølling sykehjem. Hovedmålgruppen er personer med demenssykdom. Sykehjemmet har i dag 42 langtidsplasser, både generelle og for beboere med demenssykdom. I tillegg er det 12 dagplasser, som benyttes av totalt 23 personer med vedtak.

Utvidelsen vil medføre omfattende ombygginger som medfører at det ikke anbefales å ha beboere og aktiviteter i byggeperioden, som beregnes til ca. 10 måneder. Ved ombyggingen skal bygget renoveres opp til dagens standard, blant annet med godkjent sprinkelanlegg, nytt ventilasjonsanlegg og andre hensiktsmessige ombygginger.

Det er lagt inn 14,95 mill kr i driftsbudsjettet i 2024. Denne summen skal benyttes til leie av plasser i Sandefjord, til å styrke hjemmetjenestene, ekstrautgifter til Presteløkka, og til planlagte 3 måneders driftsutgifter i Tjølling fra 1 oktober.

Byggeprosjektene har en kostnadsramme på til sammen 70 millioner kroner, hvorav Husbanken har innvilget 9, 5 mill. kr. til ombygging av de syv forsterkede plassene og15, 6 mill.kr til ombygging av12 omsorgsboliger til heldøgns omsorgsplasser. Det stilles krav om at dette iverksettes senest henholdsvis1.12.23 og15.12 23.

En alternativ løsning vil være å stanse den planlagte utbyggingen. Dette vil medføre at kommunens kapasitet mht heldøgns omsorgsplasser blir som dagens, og den planlagte utvidelsen utsettes til ny institusjonen står ferdig. Larvik kommune har en høyere dekning av institusjonsplasser enn sammenlignbare kommuner, men lavere kostnadsbilde totalt i virksomheten og pr bruker. Denne løsningen vil føre til en lavere dekningsgrad enn 16,5 som er utgangspunktet for planleggingen. Larvik har ( pr andre kvartal -23) 2326 personer mellom 75 – 79 år, hvor de aller fleste vil runde 80 + i tidsrommet 2024 – 2029

Et annet alternativ vil være å stoppe den planlagte ombyggingen og utvidelsen av kapasiteten til skjermedeplasser.Denåværendefireplasseneblir værendepåFuruheim,menomgjøringavde12 nye plassene går som planlagt. Kommunen vil med denne løsningen fortsette å kjøpe private plasser til de med de aller største adferdsutfordringene fordi dagens kapasitet er under sterkt press. De private plassene koster mellom 3,5 og 7 mill kr pr plass pr år. Dette alternativet vil medføre en reduksjon i kostnadsrammen for byggeprosjektet, og reduksjon fra Husbanken på 9,5 mill.kr

Prosessen er godt forberedt og i gang. Det er gjennomført risikovurdering og det har vært god dialog underveis med pårørende, tillitsvalgte og ansatte. Det vil, sålangt det er praktisk mulig, tas hensyn til pasientenes ønsker mht om de vil overflyttes til andre sykehjem ved ledighet.

Kommunedirektøren har ikke inngått formelle avtaler med Sandefjord kommune eller entreprenører for denne ombyggingen. Les hele orienteringen her.

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.