Bøkebloggen skrev 9 august  2023 saken»Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har pålagt Larvik kommune å hindre utlekking av forurenset sigevann fra deler av Gamle Stavern fyllplass.» Les saken her.

Onsdag 1 november 2023 skal det nye hovedutvalget for eiendom og teknisk drift i Larvik ha sitt første møte. Ny leder i utvalget er Finn Øivind Gabrielsen fra Høyre og nestleder er Monika Wülfken Wild fra FRP.

Administrasjonen har til dagens møte oversendt en orientering til politikerne om overskridelser i prosjektet med å dekke til gamle søppelfyllinger. Prosjektleder ber om ytterligere 8,5 millioner slik at totale kostnader nå blir 29 millioner.

Her er litt av innholdet i orienteringen til politikerne i utvalget:

Rammen for prosjektet 08454 Kartlegging av forurensede masser Stavern økes fra 20 500 000 til 29 000 000 kroner. Resterende 8 500 000 tas fra disposisjonsfondet.

Larvik kommune, som forurenser, er pålagt å utføre tiltak for å redusere forurensningen fra Gamle Stavern fyllplass innen 01.12.2023. Dette gjøres blant annet ved tildekking av eksisterende parkeringsplass og båtopplag med asfalt. Det ble under behandlingen av strategidokumentet i 2021 satt av 20 500 00 kroner til oppfyllelse av pålegget. Detaljprosjektering og gjennomføring sålangt har avdekket et behov for mer midler. Det bes i denne saken om en tilleggsbevilgning på 8 500 000.

VURDERINGER OG KONSEKVENSER:

Det foreligger ingen alternativer til å oppfylle pålegget fra Statsforvalteren. Detaljprosjekteringen og den pågående gjennomføringen av tildekkingsdelen av pålegget gjennomføres på en slik måte at pålegget oppfylles og tidligere bruk av området videreføres. Det er etter kommunedirektørens vurdering ingen muligheter for innsparinger knyttet til gjennomføring av resterende del av pålegget. Les hele orienteringen her.

Dette betyr at prosjektet har fått en kostnadsøkning på over 40%.

En må nå muligens stille spørsmål om hvorfor slike store kostnadsøkninger stadig skjer på store prosjekter i Larvik kommune?

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *