Bøkebloggen skrev 31 oktober 2023 saken «Prosjekt omgjøring og utvidelse på Tjølling sykehjem har en kostnadsramme på 70 millioner.» Les hele saken her. 

Onsdag 1 november 2023 behandlet det nye hovedutvalg for helse, omsorg og mestring i Larvik denne saken. Administrasjonen hadde i forkant oversendt en orientering til politikerne om det store prosjektet på Tjølling sykehjem hvor planen er at alle pasientene skal flyttes.

Nå viser det seg at det nye utvalget har stoppet deler av prosjektet. Bøkebloggen har derfor i dag sendt en mail til ny utvalgsleder Gina Johnsen for en bekreftelse på dette.

Hun svarte oss raskt opp og skrev følgende i mailen:

Følgende ble vedtatt i første Hovedutvalgsmøte: 

Alternativt forslag i orientering om ombygging og utvidelse av Tjølling sykehjem:

Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring er positive til omgjøring og utvidelse av Tjølling sykehjem, men ser med bekymring på omfanget saken har fått.

Den planlagte flyttingen av pasienter til Nygård sykehjem og Presteløkka medfører en svært stor belastning på både pasienter, pårørende og ansatte. 

For å møte det økende behovet for sykehjemsplasser, bygges de 15 tomme omsorgsboligene om til 12 langtidsplasser. 

Øvrig utbygging/utvidelse stoppes.

Sak med fremdriftsplan, økonomi og mulig midlertidig løsning for forsterkede plasser fremmes for Hovedutvalget for helse, omsorg og mestring i januarmøtet. 

Etter møtet gikk det ut melding fra virksomhetsleder Monica Hammari til pårørende på Tjølling sykehjem. Følgende info ble sendt ut:

I går hadde det nye hovedutvalget i Helse og mestring sitt første møte, og ombyggingen på Tjølling sto som en sak.

Hovedutvalget vedtok å gjøre en endring i vedtaket som får konsekvenser for oss og vår videre planlegging:

  • Prosjektet tas ned i omfang, og det er hensynet til pasientene som vektlegges.
  • Ombygging av omsorgsboliger til heldøgns plasser skal gjennomføres som planlagt.
  • Ombygging til nye skjermede plasser stoppes, men det sees på andre alternativer for drift av disse plassene.
  • Det blir ingen flytting av pasienter til Nygård og Presteløkka.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi får bedre oversikt. 

Bøkebloggen er forundret over at prosjektet ikke ble stoppet av det forrige utvalget i Helse og mestring som ble ledet av varaordfører Rune Høiseth og nestleder Morten Riis Gjertsen i perioden fra 2019-2023?

Hvorfor har ikke ledelsen og tidligere politikere lyttet til ansatte og pårørende som har vært motstandere av at alle de gamle syke pasientene skulle flyttes under den planlagte utbyggingen?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.