Bøkebloggen skrev saken «Er det forskjellsbehandling i Larvik kommune?» 18 mai 2023. Les saken her.

Saken gjelder riving og oppføring av ny fritidsbolig. Hyttesone 240 gbnr. 4079/23 er nabo til tomtene gbnr. 4079/17 og gbnr. 4079/16. Tiltakshaver er Finnvik Eiendom AS, representert av Advokatfirmaet CLP DA. Klagene er fremmet av naboene Anette Firing, Camilla Firing, Lars Erik Firing, Tove Auen Firing og Gunnar Grant Gundersen.

Tvedalen Skjermdump: 1881.no

I vedtak av 18.01.2021 ble det søkt om å rive og gjenoppføre fritidsbolig på gbnr. 4079/23 i Larvik kommune. Samtidig ble det søkt om dispensasjon fra byggeforbudet mot sjø og fra arealformålet LNFR. Les hele søknaden her.

Søknaden ble avslått i vedtak av 06.05.2021, og senere stadfestet av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark i vedtak 03.09.2021.

Det ble på nytt søkt om riving og gjennoppføring av fritidsboligen 12.12.2021. Prosjektet var nå betydelig endret fra søknaden 18.01.2021. Les hele den reviderte søknaden her.

Søknaden om dispensasjon ble igjen avslått i vedtak 21.02.2022. Det ble levert fristavbrytende klage 14.03.2022, med utfylt begrunnelse 16.03.2022.

Saken ble sendt på høring hos Statsforvalteren, som kom med sin høringsuttalelse 27.04.2022. Statsforvalteren mener at tiltaket ikke vil komme vesentlig i strid med nasjonale eller viktige regionale hensyn som skal ivaretas i dispensasjonssaker.

Klagen ble av kommunen ansett som en ny søknad om dispensasjon, og derfor ikke behandlet som en klage på det tidligere vedtaket. Kommunen fattet følgende vedtak 05.05.2022:

  • «Larvik kommune gir tillatelse til å rive eksisterendehytte og oppføre ny hytte på eiendommen Hyttesone H 240, gbnr. 4079/23, slik det er søkt om i brev av 16.03.2022, etter plan- og bygningsloven § 20-2 og§ 20-3.
  • Søknaden om dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen og arealformålet LNF godkjennes, etter plan- og bygningsloven §19-2.»

Det ble gitt en rekke vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjonsvedtaket av 05.05.2022 ble påklaget av flere naboer henholdsvis 24.05.2022 og 25.05.2022.

Kommunen, ved planutvalget, tok i møte den 21.06.2022 med 5 mot 4 stemmer klagen ikke til følge. Saken ble deretter oversendt Statsforvalteren for endelig avgjørelse. Les hele saken fra PU her. 

Under henvisning til vurderingene over opprettholder Statsforvalteren kommunens 05.05.2022. Det vil si at klager ikke har fått medhold i klagen. Les hele vedtaket fra Statsforvalter her.

Hytten ble så revet ned og så har saken igjen havnet på bordet til byggesak i Larvik kommune.

Tvedalen Skjermdump: larvik.kommune.no

Tvedalen Skjermdump: larvik.kommune.no

Byggmester Espen Staer mener nå at det må skytes bort fjell for å bygge den nye godkjente hytten. Han skriver blant annet dette i en mail:

«Den gamle bygget er nå revet, og vi skal i gang med grunnarbeidene. Det er stort tilsig av vann fra fjellet bak, derfor er det viktig med luft både rundt og under hytta. Jeg må skyte så jeg får ca en meter avstand mellom fjell og yttervegger.Det samme gjelder under hytta, der noe fjell må bort, og erstattes med gode drenerende masser.» Les hele mailen her. 

Saksbehandler hos byggesak i Larvik kommune har på nytt sendt saken over til Statsforvalter og har svart opp 5 mai 2023 at de vil påklage en eventuell godkjenning av sprenging. Les hele vedtaket her. 

Larvik kommune ga avslag på søknad om sprenging 11 mai 2023. Les vedtaket her.

Ansvarlig søker Raugland AS klager saken inn 5 juni 2023. Les klagen her.

Klagen ble behandlet hos politikerne i planutvalget 22 august 2023 og klagen ble ikke tatt til følge. Les vedtaket her.

Saken sendes over til Statsforvalter 25 august 2023 og Statsforvalter gjør et vedtak i saken 29 september 2023. Statsforvalter opprettholder kommunens vedtak fra 11 mai 2023 og tar ikke klagen til følge. Les brevet fra Statsforvalter her.

Søndag 26 november mottar Larvik kommune et varsel fra hyttenaboer som forteller at det er satt i gang arbeider uten at de har fått nabovarsel om idriftsetting. Naboen skriver blant annet dette i mailen:

«-Vi er ikke orientert om at igangsetting er tillatt. Jeg kan opplyse om at bygging nå er i full gang, se 6 vedlagte foto tatt fredag 24.11.2023 ca. kl. 1400.»

«-Det utføres opplagt en del sprengningsarbeider- som virker relativt store, selv om de bare er i tidlig fase. Se de oransje kryssene. Noen er satt svært nære vannet. All tidligere platting er fjernet og det er to gravemaskiner i drift. Vi naboer frykter at denne hytteeieren tar seg til rette og heller aksepterer en mulig framtidig bot. Hytta eies i realiteten av et oppdrettsfirma i Ålesund. Disse er generelt kjent for å ta seg til rette, ref presseoppslag den siste tide om laksenæringen.»

«-Navnet på utførende byggefirma framgår av de røde bilene på et av bildene.» Les hele mailen her og bilder her, her, her

Her kan dere lese hele saken fra hytten i Tvedalen som ble omsøkt første gang i februar 2021.

Da kan det se ut som saken nå blir en ulovlighetssak hos Larvik kommune

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *