Bøkebloggen var tilstede to av dagene i Larvik tinghus og hørte på rettssaken hvor advokat Anne Tellefsen hadde saksøkt Staten på vegne av Gjert Åge Sommereng. Det var satt av tre dager til rettssaken, to av dagene var i Larvik tinghus og siste dag ble flyttet til Horten tinghus.

Bøkebloggen var tilstede i Larvik tinghus da rettssaken startet tirsdag 16 januar 2024. Kort referat her. 

Onsdag 17 januar ble saken avlyst pga store snømengder, men torsdag 18 januar startet saken med befaring i Saltverksveien 20. Dagen fortsatte med Gjert Åge Sommereng sin partsforklaring og resten av dagen med vitneforklaringer.

Kl. 10.30 fikk retten høre partsforklaringen fra Gjert Åge Sommereng med påfølgende utspørring fra begge parters advokater.

Retten fikk høre ca en times forklaringer fra Sommereng. Historien startet tidlig på 1990 tallet hvor hans svigerfar Reidar Folvik kjøpte dette området i Saltverket i Larvik kommune. Folvik bygde først sitt eget hus på eiendommen samtidig som hans to døtre fikk hver sin tomt på eiendommen i Saltverksveien. Sommereng og hans kone Ina bygde noen år senere sitt eget hus på eiendommen.

Sommereng har nå solgt sitt hus og nå overtatt eiendommen til Reidar Folvik i Saltverksveien 20. Her er det nå utført store ombygninger av eiendommen. I forbindelse med at arkitekt Breili sendte inn søknader på disse tiltakene så oppdaget byggesak i Larvik kommune at noen av daværende utførte arbeider ikke var godkjent sett opp mot vedtak fra søknader sendt inn på 1990 tallet.

Retten fikk nå høre om tilsynet som byggesak i Larvik kommune utførte på Folviks eiendom i 2016. Dette tilsynet ble gjort etter at naboer hadde varslet om ulovligheter og tilsynsjurist Linn-Ida Ellingsen og bygningsinspektør Tom Mangelrød. rykket ut. Etter dette tilsynet ble det sendt ut varsel om retting av ulovligheter og varsel om tvangsmulkt.
Samme dag som Folvik mottok dette så reiste han inn på kontoret til Ellingsen i Larvik kommunes lokaler i Feyers gate. Her ble det lagt frem tegninger som eier mente var bevis for at ulovlighetene var godkjent. Kort tid etter sendte Ellingsen ut en mail hvor vedtaket om ulovligheter blir trukket tilbake.

Så fikk retten høre om hva som skjedde etter at arkitekt Breili sendte inn søknader om ombygninger i 2019. Etter at rådgiver Eva Agneta Børretzen startet saksbehandling av søknaden så fant hun ikke vedtak om godkjente tiltak på deler av eiendommen. Blant annet lengden på en molo/brygge ut i sjøen og en bod.

Både Sommereng og advokat Anne Tellefsen mente at alle tiltak var godkjent siden tilsynet hadde konkludert med dette i 2016.

Retten fikk også høre at Sommereng brukte mye av sin partsforklaring på å fortelle hvordan 3-4 naboer i alle år hadde fulgt med på hva som ble gjort på både Sommereng og Folvik sine eiendommer .

Begge parters advokater brukte siste del av partsforklaringen til å stille sine spørsmål til Sommereng.

Kl. 11.30 fikk retten høre første vitne Linn-Ida Ellingsen på videolink fra Oslo. Hun var kalt inn av advokat Anne Tellefsen. 

Ellingsen sluttet plutselig i Larvik kommune i 2019. Hun jobber nå som fagansvarlig byggesak i Norkart.

I retten forklarte hun seg om hva som skjedde på tilsynet i 2016. Siden hun var ganske nyansatt i Larvik kommune så fortalte hun at hun var veldig nøye med saker hun behandlet slik at alt ble gjort riktig. Grunnen til at hun først sendte ut varsel om ulovligheter og etter kort tid sendte ut kontramelding om at hun endret mening etter at Folvik hadde levert noen tegninger fra 1992. Dette medførte at varselet om ulovlighetene på eiendommen ble trukket tilbake.

Regjeringsadvokaten bemerket den raske saksbehandlingen og tidspunktet når tilbakemeldingen var sendt, nemlig rundt midnatt.

Begge parters advokater brukte siste del av vitneforklaringen til å stille sine spørsmål til Ellingsen. Vi observerte at Ellingsen ikke husket tilbake til 2016 på en del av regjeringsadvokatenes spørsmål.

Kl. 13.00 fikk retten høre vitne nummer to Nils Jakob Lugg som var kalt inn av advokat Anne Tellefsen.

Nils Jakob Lugg, sivilarkitekt og tidligere leder for byggesak i gamle Sem kommune i den aktuelle perioden på 1990 tallet. Han  forklarte seg om meldingssystemet etter plan- og bygningsloven, behandling og arkivering av slike meldinger på denne tiden.

Lugg kunne også fortelle at han nå driver sivilarkitekt Nils-Jacob Lugg AS. Hans spesialitet var  å hjelpe tiltakshavere og arkitekter som har problemer med å få godkjent sine byggesøknader.Han hjelper også kommuner som har for lang saksbehandlingstid eller mangelfull kvalitetssikring.

Retten fikk høre om hvordan Sem kommune og Tønsberg kommune jobbet med sine saker på 1990 tallet. Men han hadde lite informasjon og kjennskap til hvordan dette ble håndtert i Larvik på denne tiden.

Begge parters advokater brukte siste del av vitneforklaringen til å stille sine spørsmål til Lugg.

Kl. 14.00 fikk retten høre vitne nummer tre Eva Agneta Børretzen som var kalt inn av regjeringsadvokat Aleksander Tønnessen.

Børretzen har jobbet i byggesak i Larvik kommune i snart 25 år. Hun er nå rådgiver og jobber mye med saker i strandsonen. Til info så har hun også vært saksbehandler i hyttesaken til John Markus Lervik på Lamøya. Lervik saksøkte jo også staten og tapte i både Vestfold tingrett og Agder lagmannsrett og tilslutt ble saken avslått i Høyesterett.

Børretzen kunne fortelle at hun ble involvert i saken da Larvik kommune fikk en søknad om ombygging av Saltverksveien 20 i 2019. Hun kunne også informere retten at hun hadde diskutert denne saken med Linn-Ida Ellingsen siden hun hadde gjort et tilsyn der i 2016.

Hun kunne informere retten om at Ellingsen nå i 2019 ikke kunne dokumentere dette brevet som viste at påståtte ulovligheter ble godkjent i 1992.

Begge parters advokater brukte siste del av vitneforklaringen til å stille sine spørsmål til Børretzen.

Retten ble avsluttet ca kl 15.00. Siste dag med sluttprosedyrer ble gjennomført i Horten tinghus fredag 19 januar.

Bøkebloggen var tilstede i retten både tirsdag og torsdag. På den siste dagen så fikk vi høre vitneforklaringen fra Linn-Ida Ellingsen som avsluttet sin jobb i Larvik kommune i 2019 og rådgiver Eva Agneta Børretzen.

Det som var spesielt her var at vi fikk høre to forskjellige historier om hva som hadde skjedd i saken.

Hvis Staten vinner frem i denne saken så bør det muligens stilles spørsmål om det er flere tilsynssaker fra perioden 2009 frem til 2016 som bør granskes?

Dom i saken vil i følge Vestfold tingrett sannsynligvis ikke bli avsagt før etter to-ukersfristen

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *