Bøkebloggen har tidligere skrevet flere saker om Larvik kommunes kjøp av Torget 1. Den siste saken vi publiserte var 1 november 2023. Saken het «Eierskap og drift av Torget 1 Larvik AS. Blir det salg, fortsatt utleie eller nytt Larvik rådhus?» Les hele saken her.

Onsdag 7  februar 2024 hadde formannskapet årets første møte og Torget 1 var siste sak til behandling.

Administrasjonen hadde til dagens møte oversendt et forslag til politikerne om hvordan eiendommen Torget 1 skulle klargjøres for fremtidig bruk til rådhus. Saksbehandler er rådgiver Terje Lund.

Her er litt av innholdet i innstillingen i saken  til politikerne i onsdagens møte:

KOMMUNEDIREKTØRENSFORSLAG TIL VEDTAK:

  1. Eiendommen, 3020/2290, Torget 1 etableres som kommunens rådhus.
  2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å innhente konsulentbistand for prosjektering av rådhusetablering i Torget 1.
  3. Ferdig prosjektering for benyttelse av Torget 1 som rådhus, herunder de økonomiske konsekvensene, legges frem for kommunestyret for godkjennelse.
  4. Det inngås en avtale mellom Larvik kommune og Torget 1 Larvik AS om at bygget skal benyttes til kommunal virksomhet, og at kommunens kostnader med tilpasning og rehabilitering avbygget er kostnader til egen bruk.
  5. Kostnadene med konsulentbistand til prosjektering dekkes innenfor rammen gitt til investeringsprosjekter for 2024/2025. Kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med konkret forslag, senest i 1. rapportering 2024.

Denne saken fremmes for at fremtidens bruk av Torget 1 skal avklares, og for at kommunedirektøren skal gis mulighet til å finansiere prosjekteringen og derigjennom starte arbeidet med etablering av et rådhusi Torget 1.

Det innstilles i saken på at Torget 1 etableres som Larvik kommunes nye rådhus, og at Kommunedirektøren gis anledning til å innhente og finansiere nødvendig konsulentbistand for tegninger og prosjektering. Det foreslås også at ferdig prosjektering for permanent etablering av rådhus i Torget 1, fremlegges for kommunestyret i en sak før gjennomføring av prosjektet.

Larvik kommune overtok 100% av aksjene i Torget 1 Larvik ASden 12. januar 2023. Dette i henhold til kommunestyrets behandling av saken i KST-157/21 og KST-076/22. I disse saksfremleggene synliggjøres begrunnelsen for kjøpet, herunder alternativer til type kommunal bruk. Det ble i disse sakene pekt på at eiendommen naturlig kunne bli Larviks nye rådhus/kommunehus, eventuelt et kunnskapssenter med bibliotek og læringssenter. Hovedhensikten med ervervet var blant annet å sikre torgområdet som aktivitetssentrum gjennom kommunalt eierskap og skape attraktivitet i dette området gjennom et slikt kommunalt initiativ til eiendomsutvikling. Flere av disse alternativene nødvendiggjør til dels meget omfattende tilpasninger og sannsynligvis også utvidelse av bygningsmassen på sikt.

Med grunnlag i byggets signaleffekt gjennom sin beliggenhet øverst på Torget, er Kommunedirektøren av den oppfatning at eiendommen naturlig bør etableres som kommunens nye rådhus. Et rådhus vil kunne etableres gjennom en rehabilitering innenfor den eksisterende bygningsmassen,og vil ikke nødvendig gjøre omfattende og meget kostnadskrevende utvidelser.

De økonomiske konsekvensene av kommunedirektørens innstilling vil anslagsvis utgjøre MNOK 6,0 til konsulenttjenester for prosjektering, fordelt på 2024 og 2025. Les hele innstillingen her.

Men i møtet onsdag kom Per Manvik med et forslag om å utsette saken. Utsettes til møterunde 2 mai 2024. Utsettelsen var enstemmig vedtatt. Hør opptak fra møtet her. 

Bøkebloggen er meget spent på hva som skjer i denne saken nå! Nå er det Høyre, FRP og KRF som har politisk flertall i Larvik.

Hva skjer med Torget 1 nå? Blir det solgt, fortsatt utleie eller bygd om til nytt rådhus?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *