Bøkebloggen var tilstede to av dagene i Larvik tinghus og hørte på rettssaken hvor advokat Anne Tellefsen hadde saksøkt Staten på vegne av Gjert Åge Sommereng. Det var satt av tre dager til rettssaken, to av dagene var i Larvik tinghus og siste dag ble flyttet til Horten tinghus. Saken ble avsluttet 19 januar 2024. Les tidligere sak «Torsdag 18 januar 2024 fikk vi høre partsforklaring og vitneforklaringer i Vestfold tingrett»her,

Dom i saken er nå avsagt 13 februar 2024 i Vestfold tingrett.

Saken gjelder gyldigheten av et forvaltningsvedtak, hvor det i medhold av plan- og bygningsloven er gitt pålegg om retting og ilagt tvangsmulkt. Forvaltningsavgjørelsen ble truffet av Larvik kommune og senere stadfestet av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Den private part brakte da vedtaket inn for Kommunal- og distriktsdepartementet med anmodning om omgjøring. Departementets senere avslag er så brakt inn for domstolen.

På begynnelsen av 90-tallet igangsatte ekteparet Folvik en søkeprosess med sikte på å oppføre et bolighus i Saltverksveien 20 i Larvik, hvor det ikke tidligere hadde stått noe hus. Boligen skulle oppføres i skrånende terreng noen titalls meter fra sjøen. Hjemmels- haveren eide helt ned til sjøen, og i forbindelse med oppføringen av huset ønsket hun og Folvik også å etablere en brygge der.

29. oktober 1991 behandlet havnestyret Folviks saksfremlegg om en brygge på eiendom- men. Havnestyret hadde ingen bemerkninger, og 5. november 1991 mottok Larvik kom- mune byggemelding om brygge, sammen med søknad om oppføring av bolig. Etter to protester sluttbehandlet kommunen byggemeldingssaken, og 3. desember 1991 gav kom- munen tillatelse til etablering av en brygge/molo på «ca. 12 m». Kommunen ba samtidig Folvik om å innsende målsatt tegning av bryggen. Tegning ble innsendt 10. desember 1991.

Etter et snaut år – 6. november 1992 – foretok kommunen bygningskontroll på eiendom- men, etter anmodning fra en av klagerne i bryggesaken året før. Tre dager senere – 9. november 1992 – innsendte Folvik en korrigert tegning av bryggen. Samme dag ble det notert på kommunens saksomslag: «Revidert tegning. Oppmåling av molo foretatt. Lengde og bredde ligger innenfor rimelig slingringsmonn.».

Samme måned gjennomførte kommunen også salingskontroll. Måneden etter – 22. desem- ber 1992 – mottok kommunen byggemelding og tegninger av terrasser/adkomstterrasser. Også bryggen fremkom på tegningene. Samme dag ble det skrevet på saksomslaget: «Fra Folvik + tegninger. Ansees ikke nødv. å behandle.».

2. mars 1993 inngav Folvik byggemelding av takoverbygg på deler av nedre terrasse. Sammen med meldingen fulgte en tegning som viste takoverbygget. Målsatt brygge og målsatte terrasser figurerte på samme tegning. Samme dag ble takoverbygget godkjent.

I 1997 ble sak om mudring i området gjennomført. Folvik deltok ikke i dette prosjektet, men etablerte for egen del en utrigger til bryggen, forankret til bryggelegemet, men ikke til sjøbunnen. Flere år senere ble for øvrig enden på utriggeren forankret til sjøbunnen.

Våren 2000 lot Folvik oppføre et uthus på drøyt 15 kvadratmeter, med en mønehøyde i front på drøyt 4 meter, og med utgang til nederste terrassenivå. Etablering av en mindre platting (senere omgjort til trapp) syd for bryggen og beliggende foran uthuset ble samtidig foretatt. Cirka tre år senere ble en mindre platting mot svaberget sydøst for bryggen hevet opp på samme nivå som bryggen.

Naboen Munthe Dahl hadde flere år tilbake vunnet rett til å ha stående en brygge og et naust på eiendommen til Folvik. Etter en lengre prosess med kommunen fikk Munthe Dahl 27. mai 2007 godkjennelse av målsatt brygge og naust.

På forsommeren 2016 utførte Folvik vedlikehold på terrasser og bryggeanlegg, og omgjorde samtidig – som allerede nevnt – plattingen i syd til en bred trapp ned til sjøen. (nummer 3 i blåskravert felt på figuren).

I august samme år igangsatte kommunen ulovlighetsoppfølging av Folviks eiendom, etter skriftlig henvendelse fra to naboer. Etter flere befaringer av området ble varsel med pålegg om retting sendt til hjemmelshaveren, jf. kommunens brev av 26. september 2016. Folvik mottok brevet samme dag, og opprørt over innholdet i brevet drog han kort tid etter til rådhuset for å snakke med saksbehandleren om saken. Møtet endte med at saksbehandleren på slutten av dagen skrev til naboene og informerte dem om at det likevel ikke forelå noen ulovligheter, jf. brev av samme dato som varselet. En drøy uke senere mottok hjemmels- haveren brev fra kommunen med beskjed om at tilsynssaken nå var avsluttet.

I årene som fulgte overtok Folviks datter og svigersønn – det vil si saksøkerne i denne saken – eiendommen. De hadde før dette bodd i et annet hus ved Saltverksveien. Ikke lenge etter at de hadde overtatt, søkte de kommunen om ombygging av huset, jf. søknad om rammetillatelse av 13. august 2019.

Prosessen rundt ovennevnte byggesøknad gjorde at kommunen på nytt fattet interesse for lovligheten av de andre tiltakene på eiendommen. Dette ledet til nye undersøkelser, og i brev av 12. februar 2021 sendte kommunen forhåndsvarsel med pålegg om retting av terrasser (nummer 1 i blåskraverte felter), trapp ned til sjøen (nummer 3 i blåskravert felt), bod (nummer 2 i blåskravert felt), et mindre areal mot svaberget sydøst for bryggen (num- mer 5 i blåskravert felt), bryggens ytterste del (nummer 4 i blåskravert felt) og utstikkende deler fra bryggen (det vil si en fastmontert utrigger, jf. nummer 6 i blåskravert felt).

27. april 2021 fattet kommunen vedtak om retting og tvangsmulkt knyttet til de ovennevnte ulovlige tiltakene. Tvangsmulkten ble satt til 500 kroner dagen, som ble bestemt å løpe i hele perioden mellom frist for retting og utført retting. Etter forgjeves klage ble saken sendt til statsforvalteren, som i vedtak av 1. oktober 2021 stadfestet kommunens vedtak. Et år senere – etter forutgående runde hos Sivilombudet som ikke ville behandle saken – fremsatte Sommereng omgjøringsbegjæring til Kommunal- og distriktsdepartementet, som imidlertid ved vedtak av 24. november 2022 ikke fant grunnlag for å omgjøre statsforvalterens stadfestelsesvedtak.

8. mars 2023 tok Sommereng ut søksmål mot staten med krav om at departementets vedtak av 24. november 2022 (tvistegjenstanden) ble kjent ugyldig. Tilsvar fra staten innkom 4. mai 2023 med påstand om frifinnelse.

Hovedforhandlingens to første rettsdager – 16. og 18. januar 2024 – fant sted i Larvik ting- hus. Partene og deres prosessfullmektiger møtte. Saksøkerne avgav forklaring ved Gjert Åge Sommereng. Retten mottok i tillegg forklaring fra tre vitner, hvorav ett sakkyndig vitne og ett vitne over videolink. Andre rettsdag gjennomførte retten befaring. Tredje og siste rettsdag – 19. januar 2024 – fant sted i Horten tinghus

Ina og Gjert Åge Sommereng la frem følgende påstand i saken:

  1. I  Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementets vedtak av 24. november 2022 kjennes ugyldig.
  2. II  Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet dømmes til innen 14 dager fra dommens forkynnelse å erstatte Ina og Gjert Sommerengs sakskostnader for tingretten.

Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet la frem følgende påstand i saken:

  1. Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet frifinnes
  2. Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet tilkjennes sakskostnader

DOMSSLUTNING

  1.  Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet frifinnes
  2. I saksomkostninger dømmes Ina Sommereng og Gjert Åge Sommereng – én for begge, begge for én – til å betale 300 306 – trehundretusenogtrehundreogseks – kroner til staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet.

Retten hevet
Øistein Wegner Fagernes

Les hele dommen her, Dom i sak 23-037726TVI-TVES

 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *