Bøkebloggen publiserte saken «Hele historien om Lesten prosjektet i Kjerringvik» 7 mars 2021. Les hele historien her.

Bøkebloggen har med stor interesse fulgt med på den betente saken rundt det planlagte boligprosjektet Lesten nord for Kjerringvik.

Bøkebloggen har gjort flere henvendelser til Larvik kommune for å få innsyn i alle saksdokumenter som er arkivert både på eiendommen 1090/13 og 1090/2.

Den omtalte rapporten fra Landbrukskontoret er det ingen som finner i arkivene. Betyr dette at den er gjemt vekk i det «hemmelige» arkivet eller har det aldri blitt utarbeidet noen rapport hos daværende landbrukssjef Rolf Tvedten?

Det finnes heller ikke noen dokumenter i kommunens arkiv om at Lesten saken har vært behandlet i perioden 2007 til 2009. Som kjent så var Per Manvik fra FRP leder i Planutvalget og Olaf Holm fra KRF medlem i denne perioden. Holm kom inn som nyvalgt medlem i 2007 og ble «jokeren» i utvalget. Les sak her.

Bøkebloggen har nå fått innsyn i et ferskt vedtak fra Statsforvalteren som er datert 22 desember 2023. Statsforvalter fikk oversendt en sak fra Larvik kommune 22 september 2023. Les hele saken her, Avslag på søknad . Lesten – Gbnr. 1090:2

Statsforvalterens vedtak 22 desember 2023:

Klagen tas ikke til følge.Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak av 30. mai 2023. Statsforvalterens vedtak i klagesaken er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jf. fvl. § 28.

Sakens bakgrunn:

Saken gjelder søknad fremsatt til kommunen i mars 2023 om opprettelse av ny grunneiendom. Arealet som er søkt opprettet som egen eiendom tilhører eiendom med gårds- og bruksnummer (gbnr.) 1090/2. Arealet er ifølge matrikkelopplysninger 10 548,1 kvadratmeter stort, og er en teig som i sakskomplekset også er omtalt som «Lesten». Søknaden er fremsatt av Norsk Byggservice AS på vegne av tiltakshaver OBOS Block Watne AS. Sammen med søknaden var det vedlagt søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse om plankrav. Slik Statsforvalteren forstår søknaden ble den ikke nabovarslet.

«Vedtak avslag. Larvik kommune avslår søknad om dispensasjon mottatt 14.03.2023 fra plankravet i kommuneplanens arealdel. Vilkårene for å gi dispensasjon etter plan- og bygningsloven §19- 2 er ikke tilstede. Larvik kommune avslår etter dette søknad om oppretting av grunneiendom fragbnr.1090/2.» Vedtaket ble påklaget av Norsk Byggservice i klage av 30. juni 2023 på vegne av OBOS Block Watne. Les hele avslaget fra Stasforvalter her, Statsforvalterens vedtak. Lesten – fradeling

Kan det være mulig at enten Manvik og Holm fortsatt kan huske noe om hva som foregikk rundt saken i 2007?

Bøkebloggen sendte over saken til både Per Manvik og Olaf Holm 11 februar 2024 for en kommentar, men ingen har svart oss opp.

Les en tidligere sak om Lesten prosjektet her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *