Bøkebloggen har skrevet flere saker om denne hytta på Lamøya i Larvik kommune. Siste sak skrev vi 17 november 2023 og den kan du lese her.

Nå viser det seg at eier John Markus Lervik har engasjert Lund Hagem Arkitekter AS for å få rettet opp i avvikene på eiendommen.

27 februar 2024 er det sendt inn søknad «Søknad om rammetillatelse -Endringer på eksisterende fritidsbolig – Riving av bod og oppføring av ny bod – Lamøya 71 « til Larvik kommune.

Og her er litt av det som er skrevet i redegjørelsen for søknaden og nedenstående skrevet med blått er sitat fra saken:

REDEGJØRELSE TILTAK

Målsetting for endringer på bygd hytte er å reversere konsekvensene av utførte byggearbeider som strider mot det opprinnelig godkjente tiltaket (2005). I korte trekk innebærer forslaget fjerning av det 1 m høye takoppbygget samt fjerne hjørnesøyler med vertikal solavskjerming (bris-soleil). På denne måten reduseres byggets høyde og volum samt endrer det arkitektoniske uttrykket fra topptung og vertikal, til luftig og horisontal.

Gjennom kompenserende tiltak mener forslagstiller at situasjonen bedres betraktelig for allmennheten og naboer, sett både fra sjø- og landside. Foreslått løsning gjør tiltaket mindre dominerende i landskapet – og ikke minst – reduserer volum og fasade av bygg, også sammenliknet med opprinnelige godkjent tiltak (2005).

Beskrivelse av endringer/ nye tiltak

 1.  NY GESIMS
  Godkjente byggesakstegninger viser byggehøyde på 3,6m fra overkant ferdig gulv til overkant takflate, jf. opprinnelige byggesakstegninger, «SNITT ØST/VEST»:

  Utover illustrerte byggehøyder, ble hytta bygget med tykkere tak. Eksisterende flatt hovedtak bygger ca. 15cm mer enn godkjente tegninger (0,55m istedenfor 0,4m), i tillegg til en beskjeden parapet. Kontrollmålinger tatt på stedet (5. des. 2023) viser eksisterende gesims med høydemål = K +7,56m.

  Tak rives i sin helhet. Det bygges nytt kompakttak der det benyttes tyntbyggende vakuumisolasjon for minimal byggehøyde. Taket bygges uten parapeter. I tillegg bygges taket med uisolerte utkragninger (utstikk begrenses med inntil 1,0m fra utvendig fasadeliv; medfører ingen endring i areal BYA). Takets tykkeste del, den isolerte delen, begrenses til å følge underliggende yttervegger. Dermed ligger gesims inntrukket på takflaten. Det er de uisolerte takutstikkene som visuelt oppfattes som gesims. Ny teknisk gesims = K +7,3m, med visuell gesims på K +7,2m.

 1. FJERNING AV TAKOPPBYGG
  Det eksisterende bygget har et bredt vindus-oppbygg som vender mot sjø. Gesims på oppbygget er 1,0m over hyttens gesims.Takoppbygg rives og erstattes med et lavtbyggende, horisontalt overlys. Overlyset liggertilnærmet flatt i ny takflate. Nytt overlys har redusert takets høyeste del med 70-50cm. Fasade2 mot sjø reduseres dermed med 6,6m .
 2. NYTT UTTRYKK BRIS-SOLEIL
  Fasader mot sørøst (mot sjø) og fasade mot sørvest er utstyrt med vertikal solskjerming, såkalt bris-soleil, utført i grovt tre og med understøttende hjørnestolper. Denne solskjermingen med sine stolper er med på å gi bygget et «topptungt» uttrykk, og medvirker til at gesimsen virker ekstra kraftig.Bris-soleil inkludert tilhørende hjørnestopler rives. Solskjerming erstattes av takutstikk med en nettere vertikal opphengt solskjerming, ikke understøttet. Ny bris-soleil utføres i tynne, lette spiler i mørk farge, som øvrig tak/ gesims.
 3. NYTT UTTRYKK SKORSTEIN
  Eksisterende skorstein er oppført i murstein. Skorsteinen er et visuelt tungt bygningselement som fremhever et vertikalt uttrykk. Skorstein rives. Erstattes med slankt, rundt røykrør i metall, mørk farge.
 4. REDUSERT BOD
  Bod i bakkant er bygget for stor og rives i sin helhet. Likeledes rives utvendig glasstak. Ny bod, maks. 5 m2, oppføres samme sted.
 5. UTOMHUS
  Diverse endringer utomhus søker å reversere og reparere landskapet:
  Oppfylt terreng mot sørøst (omsøkt i 2005/ ikke godkjent) inkludert forstøtningsmur mellom strand og bygning fjernes. Reetablering av stedegen vegetasjon med naturlig tilpasning mot bygg.
  Platting mot sørøst reduseres i areal til maks.30m.
  Utvendig mur i eiendomsgrense nordvest fjernes. Erstattes av hekk. o Forstøtningsmur og støpte trinn sørvest på tomta fjernes.

Les hele redegjørelsen for tiltaket i søknaden her, 27 feb 2024 Redegjørelse for tiltak-Søknad – Lamøya 71

Og her er litt av det som er skrevet i søknaden om dispensasjoner og nedenstående skrevet med blått er sitat fra saken:

SØKNAD OM DISPENSASJONER

A. Dispensasjonfrabyggeforbudmotsjøjf.pbl.§1-8/KPA2021-2033§3-2(1)

Bakgrunnen for dispensasjon:
Tiltaket det søkes om medfører en endring fra godkjent plassering i terrenget til et noe høyere kotenivå, og en senking av hyttas gesimshøyde sammenlignet med tidligere godkjent hytte. Selv om hyttas plassering i plan ikke endres, må dispensasjonen fra byggeforbudet i strandsonen vurderes på nytt, på grunn av at forbudet omfatter alle tiltak etter pbl. § 1-6 unntatt fasadeendringer.

B. DispensasjonfraarealformålLNFRjf.KPA2021-2033

Bakgrunnen for dispensasjon:
Tiltaket omfatter endring av tidligere godkjent hytte av rammetillatelse av 2005, men kun plassering i høyde, og endring i hyttas faktiske høyde (fasadeareal/oppriss). Bruksformål endres ikke, BRA eller BYA øker ikke, BYA blir derimot redusert som følge av omsøkt tiltak. Vi ville anta at det dermed ikke er behov for å vurdere tiltaket opp mot regulert arealformålet, men kommunen har landet på at det må søkes om dispensasjon fra formålet LNFR (landbruk, natur, friluft, reindrift). Les hele søknaden om dispensasjoner her, 27 feb 2024 Søknad om dispensasjoner- Lamøya 71.

For spesielt interesserte i saken så finnes alle vedlegg og tegninger i søknaden her. 

Det blir spennende å følge saksbehandling av saken hos Larvik kommune nå og om hele saken blir avsluttet i løpet av 2024.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *