Bøkebloggen har skrevet flere saker om det nye planlagte hyttefeltet i Sørskogen ved Nevlunghavn.

Det siste publiserte vi 20 februar 2024 » Statsforvalteren opprettholder Larvik kommunens vedtak av 13.09.2023 i Sørskogen hyttefelt og klagen tas ikke til følge» og hele saken kan du lese her.

I klage fra Esben Leifsen, Odd Erik Haakonsen og Ottar Haugen datert 4 oktober 2023 ble kommunen anmodet om å utsette iverksettelsen av reguleringsplanen. Les hele klagen her.

15 november 2023 var saken til ny behandling i det nye kommunestyret. Saksbehandler Anders Lund innstilte nå på å utsette iverksettelsen av reguleringsplanen og skriver følgende i saksdokumentene:

KOMMUNEDIREKTØRENSFORSLAG TIL VEDTAK:

Etter en samlet vurdering gir kommunestyret utsatt iverksetting av reguleringsplan for Sørskogen hyttefelt frem til klagen er behandlet av Statsforvalteren, jf. forvaltningsloven § 42.

16 februar 2024 kom vedtaket fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark:

Kommunens vedtak av 13.09.2023 opprettholdes. Klagene er følgelig ikke tatt til følge. Les hele vedtaket her, 16 febr 2024 Stadfestet- klage -Sørskogen hyttefelt

25 februar 2024 har Esben Leifsen, Odd Erik Haakonsen og Ottar Haugen påklaget Statsforvalteren sitt vedtak til Sivilombudet.

De skriver blant dette i innledningen i klagen:

«-Vedlagt oversendes Statsforvalterens vedtak og vår klage av 4.10.2023 på Larvik kommunestyres vedtak om omgjøring av Sørskogen F15-3 fra LNF-område til område for fritidsbebyggelse. Våre tillegg til klagen datert henholdsvis 20.12.2023 og 1.02.2024, vedlegges også. I tillegg til vår klage er det innkommet ytterligere 15 klager, blant annet fra naturvernorganisasjoner som Naturvernforeningen i Larvik, Ornitologisk stasjon Mølen og Botanisk forening i Larvik. Disse vil selvsagt kunne oversendes hvis det er ønskelig.»

«-Vi mener at klagene i liten grad er realitetsbehandlet fordi Statsforvalteren henviser til begrensningene i Forvaltningslovens § 34, 2. ledd.»

«-Vi mener at Statsforvalteren her har en for snever tilnærming til hvilken adgang Statsforvalter har til å overprøve kommunens anvendelse av det frie skjønn. At det skal legges «stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøvingen av det frie skjønn», betyr ikke at Statsforvalteren er avskåret fra å foreta overprøving.»

Les hele klagen her,Sivilombudet Anmodning om vurdering av vedtak.

Sivilombudet skal føre kontroll med den offentlige forvaltningen for å hindre urett mot den enkelte. Les mer om Sivilombudet her.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *