Bøkebloggen har tidligere skrevet flere saker om Larvik kommunes kjøp av Torget 1. Den siste saken vi publiserte var 8 februar 2024. Saken het «Blir det salg av Torget 1, fortsatt utleie eller nytt Larvik rådhus?»  Les hele saken her.

Onsdag 7  februar 2024 hadde formannskapet årets første møte og Torget 1 var siste sak til behandling.

Administrasjonen hadde til møtet oversendt et forslag til politikerne om hvordan eiendommen Torget 1 skulle klargjøres for fremtidig bruk til rådhus.

Men i møtet 7 februar kom Per Manvik med et forslag om å utsette saken. Utsettelsen ble enstemmig vedtatt. Hør opptak fra møtet her. 

Nå viser det seg at saken allerede i møtet onsdag 13 mars 2024 kommer opp til ny behandling av hensyn til avklaringsbehov og etter avtale med ordfører. Ordfører har bedt om et notat til saken om økonomi og kostnadsanslag for alternative løsninger. Sak her.

Kommunedirektøren har nå laget et kostnadsanslag for innvendig totalrenovering av Torget 1 eller riving av eksisterende bygg for oppføring av nytt rådhus. Her er litt av det viktigste i notatet:

Anslåtte kostnader med innvendig totalrenovering av eksisterende bygg.

«De tekniske anleggene og den tekniske infrastrukturen er over forventet levetid, og det må påregnes utskifting. Bygget er per i dag oppvarmet med elkjel, noe som ikke er hensiktsmessig, da det blir uforholdsmessig høye kostnader til energi. Ved en totalrehabilitering anbefales det samtidig å knytte bygget til fjernvarme, alternativt etablere brønnpark. Kostnad til dette er ikke med i overslaget, da det avhenger av valgt løsning. Bygget i seg selv er solid og godt bygget, med gode etasjehøyder i underetasjer, 1 og 5 etasje. Etasjehøyden i 2,3 og 4 etasje er noe begrenset, som gjør at man må planlegge tekniske anlegg på en god måte.»

«Basert på ovennevnte forutsetninger vil man anslå kr 30 000,- inkl mva pr / m2 pr februar 2024 for en slik totalrenovering. Dette gir en totalkostnad på kr 105 000 000,- inkl mva. for 3 500 m2

«Ved beregning av finansieringskostnader ved lån i kommunal regi benyttes i dag serielån med en rente på 5,2 % og en nedbetalingstid på 23,6 år. En investering på kr 105 000 000,- gir et behov for et lån på kr 84 000 000,-. Dette vil gi en rentekostnad på kr 4 368 000,- første år, som så årlig reduseres i takt med nedbetaling. Total rentekostnad over nedbetalingstiden blir på kr 54 600 000,-. Årlig avdrag i nedbetalingstiden vil være kr 3 500 000,-.»

Anslåtte kostnader med riving av eksisterende bygg (over bakken) og oppføring av nytt rådhus.

«Kostnaden med oppføring av et nybygg på 3 500 m2 anslås til å ligge mellom kr 34 000,- og 41 000,- pr. m2. Dette gir en totalkostnad på mellom kr 120 000 000,- og 145 000 000,- inkl. mva.. Et nybygg på 5 000 m2 vil gi en totalkostnad på mellom kr 170 000 000,- og 205 000 000,- inkl. mva.»

«Tallene her er basert på gjengs priser på samhandlingsentrepriser i dagens marked (prisene er sjekket med store aktører i bransjen (Hent, Backe, NRC Kept og Saneringsteknikk)».

Torget 1 I tabellform blir kostnadene ved de forskjellige alternativene slik

Anslåtte kostnader med fortsatt innleie av lokaler til kommunehus/rådhus

«Kommunens årlige leiekostnad i Feyersgate 7 utgjør i 2024, kr 8 080 000,- ekskl. mva.»

Økonomiske utfordringer i eierselskapet, Torget 1 Larvik AS

«En uavklart situasjon i forhold til fremtidig bruk av Torget 1 skaper også utfordringer i forhold til selskapets drift og byggets forvaltning.»

Les hele notatet om kostnadsoverslagene her, 13 mars 2024 Notat kostnader Torget 1

Hva skjer med Torget 1 nå? Blir det solgt, fortsatt utleie, bygd om til nytt rådhus eller revet og erstattet med nytt bygg?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *