Bøkebloggen skrev 30 november 2020 saken «Larvik kommune varsler at de vurderer å frata Norconsult AS ansvarsretten for bruksendring av Steinrevet 20 i Stavern». Les saken her.

Nå viser det seg at planavdelingen i Larvik kommune har satt ny fokus på hele prosjektet. Nå ber de eieren og ansvarlig søker Tom Aasrum i Norconsult om å sette i gang en full reguleringsplan for å rydde opp i prosjektet.

21 september 2023 sender Tom Aasrum i Norconsult et brev til Larvik kommune hvor han ber om på vegne av Risøya Eiendom AS om oppstarstmøte for å diskutere mulighetene til å endre gjeldende reguleringsplan for Steinrevet 20. Her er deler av søknaden:

«Vi ber på vegne av Risøya Eiendom AS om oppstartmøte for å diskutere mulighetene til å endre gjeldende reguleringsplan for Steinrevet 20. Plan og bygningslovens §12-14.»

«Det er ønske om å kunne bygge en pergola utenfor gjeldende byggegrense i planen. Det er ønskelig med en innglasset pergola for at uteserveringen også kan benyttes ved noe dårligere vær.»

«Det er gitt dispensasjon for bobilpark og brukstillatelse for denne ble gitt 15.01.2019. Bobilpark bør også formaliseres i bestemmelsene.»

«Det er gitt dispensasjon i planutvalget 23.06.2020 for å ha servering i bygget i tillegg til forretning, kontor, tjenesteyting og industri. Ordet Servering/bevertning ønskes også inn i bestemmelsene.»

«Ved tidligere gitt dispensasjoner har det vært skrevet at de ideelt sett skulle vært tatt som planprosess, vi fremmer derfor et ønske om dette nå framfor å prøve å søke flere dispensasjoner. Vi håper på velvilje og rask saksbehandling for å kunne støtte opp under næringslivet i kommunen.» Les hele søknaden her.

5 mars 2024 svarer Larvik kommune opp henvendelsen fra Tom Aasrum i Norconsult AS og skriver dette:

«-I søknaden er det listet opp flere ønsker om endring: pergola, servering/bevertning, bobilpark og redusering av grøntareal/sone. Grunnet de mange elementene ser vi nå at det er behov for å ta en ny vurdering etter en grundigere undersøkelse av byggesakene og forhistorien, før vi kommer med ensamlet tilbakemelding. Hvor vi også sammen kan komme frem til enløsning. Når det gjelder pergola, såer det ikke ønskelig at denne blir innglasset fra gulv til tak. Dens størrelse og plassering må også vurderes nærmere.» Les hele mailen her.

23 april 2024 sender Larvik kommune ut et nytt brev til Norconsult AS og savslutter brevet slik:

«-Som det fremgår i dette brevet er området i ferd med å utvikle seg til noe helt annet enn det reguleringsplanen legger opp til. Gjennom flere dispensasjonsvedtak ser vi at dette er en utvikling som er ønsket. Dagens drift av området utfordrer både reguleringsplanen og gitte dispensasjoner. Vår vurdering er derfor at det nå må settes i gang en prosess med en full reguleringsendring.»

«-Enendringetter forenklet prosesskan gjøresnår endringenei liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig og der endringene ikke går utover planens hovedrammer jf. pbl § 12-14, annet ledd. Kommunedirektøren vurderer at endringene det søkes om går utover hovedrammene i planen som i dag er maritimt senter og maritimt relatert virksomhet. Vi anbefaler derfor at det settes i gang en full reguleringsprosess hvis det nå skal gjøres flere endringer på Steinrevet 20, slik at reguleringsplanen kan gjenspeile dagens situasjon og gi muligheter for ønsket utvikling.»  Les hele brevet her.

2 mai 2024 sender Larvik kommune ut et nytt korrigert brev til Norconsult AS og avslutter det slik:

«-Som det fremgår i dette brevet er området i ferd med å utvikle seg til noe helt annet enn det reguleringsplanen legger opp til. Gjennom flere dispensasjonsvedtak ser vi at dette er en utvikling som er ønsket. Dagens drift av området utfordrer både reguleringsplanen og gitte dispensasjoner. Vår vurdering er derfor at det nå må settes i gang en prosess med en full reguleringsendring.»

«-En endring etter forenklet prosess kan gjøres når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig og der endringene ikke går utover planens hovedrammer jf. pbl § 12-14, annet ledd. Kommunedirektøren vurderer at endringene det søkes om går utover hovedrammene i planen som i dag er maritimt senter og maritimt relatert virksomhet. Vi anbefaler derfor at det settes i gang en full reguleringsprosess hvis det nå skal gjøres flere endringer på Steinrevet 20, slik at reguleringsplanen kan gjenspeile dagens situasjon og gi muligheter for ønsket utvikling.» Les hele brevet her.

Det skal bli spennende å følge denne saken videre. Blir det politikerne i Planutvalget som nok en gang skal gi dispensasjoner i denne saken?

Bøkebloggen har sendt saken til både Marie Offenberg og Per Manvik før publisering for å få en kommentar.

Offenberg og Manvik har ikke så langt svart opp henvendelsen vår.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *