Bøkebloggen har skrevet flere saker om denne hytta på Lamøya i Larvik kommune.

Eier John Markus Lervik har engasjert Lund Hagem Arkitekter AS for å få rettet opp i avvikene på eiendommen.

27 februar 2024 ble det sendt inn søknad «Søknad om rammetillatelse -Endringer på eksisterende fritidsbolig – Riving av bod og oppføring av ny bod – Lamøya 71 « til Larvik kommune. Les hele saken her.

16 mai 2024 har Larvik kommune svart opp søknaden og ber om mer informasjon. Brevet er sendt ansvarlig søker Lund Hagem Arkitekter AS.

Saksbehandler Agneta Børretzen skriver blandt annet dette i tilbakemeldingen:

«-Vi trenger flere opplysninger for å kunne behandle søknaden.»

«-Det må sendes inn disse dokumentene»:

  1. Det må innsendes nye fasadetegninger av omsøkt fritidsbolig som viser godkjent hytte fra 2005 stiplet inn langs hele fasaden og i alle himmelretninger. Kontur av eksisterende hytte (ulovlig) må fjernes.
    Kote på tak på omsøkt fritidsbolig må vises på alle de ulike taknivåene. Dersom taket er skrånende, må også høyeste kote på hovedtaket angis (nedenfor oppbygget).
  2. På fasadetegningen må godkjent terreng (fra 2005), eksisterende terreng og omsøkt terreng tydelig vises.
  3. Det må sendes flere tverrprofil som viser omsøkt hytte med nytt, eksisterende og godkjent terreng ned til stranden.
  4. Det bemerkes at oppbygget midt på taket (slik det er godkjent i 2005) er av mindre karakter. Oppbygget er kun ca 15 kvm stort, og er plassert 5-6 meter inn på taket. Reduksjon av dette har betydning, men må veies opp mot størrelsen og plasseringen av dette mindre oppbygget.
  5. På tegninger i vedlegg E -7 (A0300) må tegning C vise areal som fjernes i høyden målt mot godkjent hytte i 2005. Volum som reduseres over tak og volum som reduseres ned mot terreng må angis hver for seg.
  6. Tiltaket kommer nærmere nabogrense enn 4 meter. Det må enten søkes om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4 eller innhente nabo samtykke for tiltak nærmere grense enn 4 meter(jf.plan-og bygningslovens §29-4 . Generelt anbefales det at det innhentes nabo samtykke.

«-Saken framstår pr nå som noe uklar, og vi må tar forbehold om ytterligere spørsmål når vi har mottatt dokumentasjon på ovennevnte punkter.»

Frist for å innsende klarleggende dokumentasjon er 12 juni 2024.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *