30 april 2024 skrev Bøkebloggen saken «64 225 000 kr er 2024 budsjettet for renoveringen av Stavern skole og prosjektet er nå i rute». Les hele saken her.

Nå viser det seg at leder av Kontrollutvalget har satt fokus på budsjettoverskridelsene. Utvalget skal ha møte 4 juni 2024 og saken skal behandles. I innkallingen kan vi lese blant annet dette:

I kontrollutvalgets møte 30.04.2025, sak 22/24 «Årsregnskap og årsberetning Larvik kommune 2023 – kontrollutvalgets Uttalelse», stilte utvalgsleder Hallstein Bast spørsmål vedr. overskridelser i prosjektet ved Stavern skole, og stilte spørsmålet:

Hvilket kontrollsystem burde avdekket dette i sin tid?

I forbindelse med kommunestyrets møte 15.05.2024, stilte Bast følgende spørsmål om samme sak, men da som kommunestyremedlem:

På side 208 i årsevalueringen finner vi denne teksten:

«Stavern skole – rehabilitering

I forbindelse med overlevering av prosjektet Stavern skole fra tidligere prosjektlederen har nåværende prosjektutvikler foretatt en grundig evaluering av økonomien i prosjektet. Stavern skole har en total innvilget kostnadsramme på 128,525 mill kr, kostnadsrammen for 2024 er 64,225 mill kr, dvs at tidligere års kostnadsramme har vært 64,3 mill kr, mens det er forbrukt 76,106 mill kr.

Dette innebærer at det er et overforbruk på Stavern i 2023 på 12 mill kr, som tidligere ikke har blitt rapportert.

Overskridelsen som nå fremkommer burde vært oppdaget allerede før kontraktsignering med Backe våren 2023.

Årsaker til overskridelser er som følger:
1. Det er ikke avsatt penger til indeksregulering. Den er beregnet til 1,5 millioner kroner

2. Det er ført kostnader til drift i prosjektregnskapet, dette utgjør over 3 millioner kroner

3. Det var ikke budsjettert med prosjektering til Stavern skole, dette utgjør 5 millioner kroner.»

Hvilket kontrollsystem skulle fanget dette, og hva er grunnen til at det har sviktet?

Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift i Larvik kommune får den 5 juni en orientering om denne saken. Etter avtale mellom kontrollutvalgsleder, sekretær og administrasjonen i Larvik kommune, er det bedt om at den samme informasjonen legges frem for kontrollutvalget. Relevante vedlegg med informasjon ettersendes og legges ved saken så fort de er klare. Administrasjonen vil også være til stede i møtet og kan svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget. Les hele saken i innkallingen her, Orientering:informasjon om overskridelse ved utbygging av Stavern Skole

Onsdag 5 juni 2024 er det møte i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift og administrasjonen melder nå at fremdriften på Stavern skole er i rute. Her status 24 april:

●  Økonomien i et prosjekt avstemmes ved at det føres skyggeregnskap i et regneark. Her skal alle forpliktede beløp (f eks. kontraktssummer) legges inn. Det hadde ikke blitt gjort i dette tilfellet.

●  28.04.23 ble “Protokoll for bestilling av fase 2 vedr. rehabilitering av Stavern skole” signert med Entreprenør Backe Vestfold Telemark. Kontraktssummen var 96 mill kr. Ved tidspunkt for kontraktssignering utgjorde påløpte kostnader i prosjektet 14 mill kr, dvs at kommunen hadde forpliktet seg til 96 mill kr, og brukt 14 mill kr, totalt 110 mill kr. Dette var 8 mill kr over vedtatt budsjett, på 102 mill kr.

●  Ved en totalentreprisekontrakt som denne tilkommer det, ut over kontraktssum, byggherrekostnader, samt at man må gjøre avsetning for uforutsette tillegg og endringer. Byggherrekostnader er forsikringer, kommunale gebyrer og avgifter, prosjektadministrasjon, kunst, midlertidig lagring mm. I sum utgjør disse kostnadene pr 31.12.23 4 mill kr.

●  I melding til HET 31.05.23 stod følgende: “Total kostnadsramme er 102 millioner, jfr. Strategidokumentet 2023-26. «Kontrakten holder seg innenfor rammen på 102 mill.”Her skulle det vært spesifisert at kontrakten som ble inngått med Entreprenør Backe Vestfold Telemark var innenfor vedtatte ramme, men at selve prosjektet var utenfor kostnadsrammen. Hadde gjeldende rutine blitt fulgt, skulle skyggeregnskapet blitt oppdatert med kontraktsummen, og man ville sett at man allerede var 8 mill kr over vedtatte budsjett/kostnadsrammen på 102 mill kr.

●  Budsjettoverskridelsen på 12 mill kr er brukt på dette;

    • –  5 mill kr merforbruk til prosjektering.
    • –  3 mill kr feilføringer, drift og ombygging i Stavernhallen, som evt skulle vært finansiert i et eget prosjekt.
    • –  4 mill kr er byggherrekostnader som ikke er tatt med i kontraktssum.

●  Når disse kostnader legges inn pr. 31.12.23, er merforbruket samlet på 12 mill kr for prosjektet isolert, men vi er totalt sett innenfor investeringsbudsjettet i 2023.

●  Budsjettet for Stavern skole i 2024 er på 64,2 mill kr. Prognoser tilsier at vi kommer i mål innenfor årets budsjett.

Les hele statusen her, Svar på spørsmål fra Hallstein Bast i kommunestyret 15.05.24

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *