Bøkebloggen skrev om denne hyttesaken i Kjose 29 januar 2024 og saken hadde tittelen «Per Manvik-Dette var hard kost fra grunneier Stensrud i Kjose.» Les hele saken her.

Tirsdag 30 januar 2024 ble saken behandlet i PU møte. Du kan høre opptaket fra møtet her. Spol frem til 58:40 for å høre saken.
Denne gangen var det Marie Offenberg som hadde fått tildelt oppgaven med å legge frem et vedtak mot kommunedirektørens forslag.

Vedtak:

Etter en konkret helhetsvurdering mener planutvalget at forvaltningslovens bestemmelser nevnt over kommer til anvendelse og tar klagen på omgjøringsvedtaket til følge.

Godkjenningsvedtak av 28.6.22 blir stående. Innrettelseshensynet gjør seg i stor grad gjeldende, tatt i betraktning hvor lang tid som har gått fra tiltakene ble gjennomført til vedtak om omgjøring ble fattet. Du kan lese hele vedtaket i saken her.

Tirsdag 18 juni 2024 kommer saken til ny behandlingen hos politikerne i Planutvalget. Både grunneier Stensrud, Mattilsynet og Vestfold Vann har klaget inn vedtaket fra 30 januar 2024.

Kommunedirektøren skriver blant annet dette i saken:

Klagene som planutvalget skal ta stilling til, er klagen fra grunneier/bortfester/nabo Stensrud og klagene fra berørte sektormyndigheter, på planutvalgets endringsvedtak av 30.01.2024 i sak 006/24. I vedtaket ble det fattet et nytt vedtak med samme formulering/innhold og virkning som vedtaket av 28.06.2022 i saksnr. 1028/22.

Vedtaket som planutvalget fattet 30.01.2024, innebærer at det nå er gitt en etterhåndsgodkjenning av ulovlig oppført tilbygg og platting/terrasse. En slik tillatelse er betinget av flere dispensasjonsforhold, og slike dispensasjoner er ikke omsøkt eller innvilget i medhold av pbl. § 19-2.

I denne konkrete saken er etterhåndsgodkjenning av ulovlig oppførte tilbygg m.m., betinget av flere dispensasjoner fra gjeldende kommuneplan. Det er ikke gitt slike dispensasjoner i medhold av pbl. § 19-2 i dette tilfellet. Det har heller ikke blitt søkt om dispensasjon. Kommunedirektøren har allerede redegjort for dette i sin saksfremstilling som ble lagt frem for politisk utvalg i desember 2023 og januar 2024.

Konsekvensen av manglende dispensasjoner er at planutvalget ikke har hjemmel til å fatte det vedtaket som ble fattet den 30.01.2024.

På denne bakgrunn anbefaler kommunedirektøren at klagene tas til følge. Planutvalget anbefaleså oppheve vedtaket av 30.01.2024 i sak 006/24 som gjelder etterhåndsgodkjenning av tilbygg m.m. med hjemmel i fvl. § 33 andre ledd andre pkt.

En slik opphevelse vil medføre at innsendt søknad må behandles på nytt, inkludert manglende dispensasjonsforhold og ekstern høring av berørte nasjonale/regionale myndigheter.

Alternative løsninger:

Etter kommunedirektørens mening finnes det ingen alternative vedtak som vil være i samsvar med gjeldende regelverk.

Dersom planutvalget allikevel mener det ikke er grunnlag for å ta klagene til følge og vil opprettholde tidligere fattet vedtak av 30.01.2024, skal saken oversendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse. Les hele saken her, 3 juni 2024 Behandling av klage-Tilbyggtil hytte Kjose

Legger også med link til hele saken her. 

Vil politikerne på tirsdagens møte nok en gang gå i mot kommunedirektørens forslag i saken?

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.