Bøkebloggen har skrevet flere saker om kjøpet av Torget 1 i Larvik. 8 juni 2024 skrev vi saken «Kommunedirektøren i Larvik har innhentet mulighetsstudier fra tre aktører for å utvikle Torget 1 til nytt rådhus.». Les saken her.

I denne saken la vi frem begge forslagene som hadde kommet inn. Hele forslaget fra PV arkitekter kan du se her og hele forslaget fra Spir arkitekter kan du se her.

Til dagens kommunestyremøte 19 juni har også politikerne mottatt det tredje forslaget fra  Halvorsen & Reine.

Halvorsen&Reime skriver blant annet dette i forslaget:

«-Vi skal etablere mange gode og funksjonelle arbeidsplasser med mulighet for fleksible løsninger. Det skal skapes gode romfølger og meget gode rom for viktige funksjoner.

For økonomi og byggbarhet er det viktig med et rent grensesnitt mellom nytt og gammelt, der det eksisterende i størst mulig grad beholdes slik det er, med et minimum av bearbeidelse av strukturell art. Nybygget skal gi de kvaliteter et nytt bygg kan tilføre, med enkle og rasjonelle strukturelle løsninger, få funksjonelle begrensninger og optimale tekniske forutsetninger.

Av det eksisterende bygget vil de to fløyene i hhv tre og fem etasjer mot Torget og mot Øvre Torggate beholdes. Fløyen mot Oskars gate rives bak hovedfløyen (delen i tre etasjer), og bebyggelsen mellom de tre opprinnelige fløyene fjernes også. Her er planløsning og innhold vanskelig forenelig med nye funksjoner, og høydene er lave for store rom. Parkeringstomten mot nord bebygges.

Dette gir mulighet for en ny fløy mot Oskars gate med tilstrekkelig areal, effektiv produksjon, og nye gode, sentrale rom beliggende i senter av bebyggelsen mot det eksisterende. Ny bebyggelse knyttes opp mot det eksisterende gjennom et nytt tosidig trappe- og heisrom, som gir full universell tilgjengelighet til alle plan. Nybygget gis god nok brutto etasjehøyde for gode og lyse kontorlokaler, og forskjellen mellom nye og eksisterende høyder opptas godt. Løsningens nivåforskjeller (se snitt) gjør at eksisterende tekniske rom i 6.etg vil ligge omtrent på nivå med ny 5. etg.

Høydeforskjellen er også vesentlig for at 1.etg med tilknytning til Oskars gate, som stiger mot nord, ligger på nivå med gaten.»  Hele forslaget fra Halvorsen&Reime kan du se her

I dagens kommunestyremøte fikk formannskapets forslag til vedtak flertall.

1. Mulighetsstudiene tas til orientering.

2. Kommunedirektøren kommer tilbake med grundigere vurderinger og anbefaling om videre prosess i første møterunde etter sommerferien.

Forslag fra APs Espen Hetty Carlsen «Videre utredninger av Torget 1 stoppes» ble nedstemt.

Hva skjer med Torget 1 nå? Blir det solgt, fortsatt utleie, bygd om til nytt rådhus eller revet og erstattet med nytt bygg?

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

* Følg Bøkebloggen på Facebook *