Bøkebloggen skrev om denne hyttesaken i Kjose 11 juni 2024 og saken som hadde tittelen «Kommunedirektøren i Larvik anbefaler politikerne i planutvalget om å oppheve vedtaket de gjorde i møte 30 januar 2024» Les hele saken her.

Tirsdag 30 januar 2024 ble saken behandlet i PU møte. Du kan høre opptaket fra møtet her. Spol frem til 58:40 for å høre saken.

Tirsdag 18 juni 2024 kom saken til ny behandlingen hos politikerne i Planutvalget. Både grunneier Stensrud, Mattilsynet og Vestfold Vann har klaget inn vedtaket fra 30 januar 2024.

Kommunedirektøren hadde innstilt på at politikerne i PU burde oppheve vedtaket fra 30 januar 2024 og skrev blant annet dette:

Konsekvensen av manglende dispensasjoner er at planutvalget ikke har hjemmel til å fatte det vedtaket som ble fattet den 30.01.2024.
På denne bakgrunn anbefaler kommunedirektøren at klagene tas til følge. Planutvalget anbefaleså oppheve vedtaket av 30.01.2024 i sak 006/24 som gjelder etterhåndsgodkjenning av tilbygg m.m. med hjemmel i fvl. § 33 andre ledd andre pkt.
En slik opphevelse vil medføre at innsendt søknad må behandles på nytt, inkludert manglende dispensasjonsforhold og ekstern høring av berørte nasjonale/regionale myndigheter.

I møtet 18 juni fremmet Marie Offenberg for andre gang et forslag som fikk knapt flertall i PU (5/4).Les hele vedtaket her.

Bøkebloggen gjorde derfor en henvendelse til grunneier Stensrud får å få en kommentar til siste behandling i Planutvalget. Under kan dere lese hans kommentar:

«-Bøkebloggen har henvendt seg til meg som grunneier for en kommentar til at Planutvalget ved sitt vedtak av 18/06-2024 nok en gang har valgt å se bort i fra administrasjonens innstilling, samt Statsforvalters tildligere endelige vedtak i saken.

Det er Marie Offenberg (H) som for andre gang har valgt å fremme et forslag som fikk knapt flertall i PU (5/4). Ingen debatt i PU forut for votering. Ingen drøftelser av faktainformasjonens som ble fremlagt i i stillingen fra administrasjonen forut for møtet. Offenbergs forslag tilsidesetter administrasjonens drøftelser, konklusjoner og innstilling.

Forut for møtet i PU, hadde jeg skrevet et brev (klage) til kommunen i saken. Klagen var en oppsummering av den årelange prosessen og hvor spesielt fokus var rettet mot hytteeier og PUs håndtering. Min klage var omfattende. 9 sider og 29 vedlegg. Ligger arkivert i saken hos kommunen på ID nr. 22/5322 og lå ved dokumentene som var til behandling i PU 18/06.

Offenbergs forslag som fikk flertall i PU er tuftet nok en gang på feil fremstilling og unnlatelse av å drøfte fakta. Tiden er overmoden for å granske PUs håndtering og spesielt forslagsstiller Offenbergs rolle i saken. Hun har sammen med tidligere forslagsstiller Manvik gjentatte ganger valgt å gå i mot administrasjonen og Statsforvalters drøftelser og vedtak. På uriktig grunnlag og i mot relevante regler, lover og planer. Dette er også kommentert av høringsinstansene Mattilsynet og vannverket (sektormyndigheter).

Offenberg hevder fortsatt at tiltakshaver har vært i god tro og ikke vært kjent med at grunneier hadde klaget før 16/11-2022. Dette er feil og det er behørig kommentert av meg i saken. Som mitt utdrag av min klage av 15/02-2024 viser, sendte jeg en e-post direkte til hytteeier kun få dager etter hans søknad om omgjøre Statsforvalters endelige vedtak om retting. Kopi til kommunen. E-posten er sendt 16/05-2022 (vedlegg #13). Det er hytteeier selv som bærer risikoen ved å utføre tiltak når saken er gjenstand for klagebehandling. At Offenberg hevder at kommunen eventuelt må dekke kostnadene som hytteeier har hatt som en følge av at han har utført retting mens saken var under behandling i kommunen, er å «rette såkalt baker for smed». Det blir fullstendig feil å belaste kommunens allerede anstrengte økonomi med feilgrep begått av en privatperson når ansvaret ligger hos privatpersonen og ikke hos kommunen.

Videre argumenterer Offenberg i sitt forslag om at hytteeier har endret innholdet i rettevedtaket kvadratmeter mot kvadratmeter. Dette er feil. I tillegg til at rettevedtaket er et definert rettevedtak på definerte bygningsdeler som hytteeier forsøker å endre, er det også en betydelig arelreduksjon.

Denne sakens historikk viser grov politisk inkompetanse der jeg vil hevde med fremlagt dokumentasjon og historikk, at saken bør granskes for å se hvorfor Planutvalget tilsidesetter det lovverk, planverk og instruksverk PU skal forvalte. Gang på gang i denne saken blir PU informert/belært gjennom utredninger og konklusjoner fra kommunens administrasjon og dernest fra Statsforvalter, uten at det har noen synlig effekt. Selvsagt bør det stilles spørsmål. Det er et synlig bevis på at forslagsstiller ikke leser sakens dokumenter og hva som foreligger av fakta. Til syvende og sist er det skattebetalerne i Larvik som må betale for et tilsynelatende inkompetent flertall i PU i denne saken.

Jeg gremmes. Var det Per Manvik som ofte har påstått korrupsjon fra den politiske talerstolen i Larvik?»

Kristian Stensrud
Grunneier i Kjose.

Bøkebloggen har sendt over saken til både Marie Offenberg og Per Manvik for å få en kommentar før vi publiserer saken.

Offenberg og Manvik har ikke besvart vår henvendelse ennå.

 

 

 Kontakt oss gjerne på mail adresse :bokebloggen@gmail.comhvis dere har noe på hjertet.