«Av de 7 perspektivtegningene som utbygger ikke ønsker skal bli rettet opp, befinner flere av de grove manipulasjonene seg». lyder ordene til Bøkebloggens gjesteblogger Finn W. Fjellanger. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 

Betimelige spørsmål og respektløse svar.

 

Kommunestyret vedtok den 10.02.16 at illustrasjonene av Grandkvartalet skulle kontrolleres av en uavhengig tredjepart. Den 04.04.16 forelå BIM Partners kontrollrapport som viste at i alt 10 illustrasjoner var feil og ga et uriktig bilde av utbyggingsforslaget, i det alt vesentligste i «favør» til utbygger.

Kommunen påla deretter utbygger å rette opp illustrasjonene i overensstemmelse med det som ble påpekt av feil i kontrollrapporten.

Først den 11.05.16, langt ut i høringsprosessen, er korrigerte illustrasjoner kontrollert av BIM Partner, lagt ut på høringssaken. Problemet er imidlertid som Kjell Ronald Hansen i sitt kommentarinnlegg i ØP den 10.5.16 redegjorde for, at kun 3 av i alt 10 uriktige illustrasjoner er rettet opp og kontrollert. De resterende 7 uriktige illustrasjonene er ikke rettet opp, til tross for at kommunalsjef Tom Henning Ruud den 04.05.16 uttalte til ØP at nå var illustrasjonene rettet opp og kontrollert. På ØP`s spørsmål: «Er du lettet over at illustrasjonene er rettet opp og at de nå er korrekte?», svarte han: «Det er som forventet, egentlig. De skal jo være korrekte». Dette uttalte han til tross for at han måtte vite at kun 3 av 10 illustrasjoner var rettet opp og kontrollert!

I Planutvalgsmøtet den 10.05.16, fortsetter skandalen. På spørsmål til saksbehandler Hege Eick under Eventuelt fra Marie Offenberg, Høyre, om hvorfor kun 3 av i alt 10 uriktige illustrasjoner er rettet opp og kontrollert, svarte Hege Eick: Utbygger vil ikke at øvrige 7 uriktige perspektiver blir rettet opp.

Dette er helt utrolig. Politikerne dvs. kommunen har forlangt at uriktige perspektiver skal rettes opp og kontrolleres. Og så gir (formidler) Hege Eick som svar at det passer ikke utbygger å rette opp alle de uriktige perspektivene. Med den følge at de uriktige perspektivene fremdeles følger saken i høringsprosessen i tillegg til kun de 3 som er rettet opp. Av de 3 perspektivene som er rettet opp, er perspektivet av det østre tårnet sett fra nedre del av Prinsegata, der arkitekten nå har klart å få nærmest 3 etasjer til å bli borte. Dette er gjort dels ved at siktlinjer møter fremstikkende takkanter slik at bakenforliggende etasjer blir delvis borte der bl.a. øverste etasje nå er trukket inn på taket over nest siste etasje. Dessuten er det gjort ved at nedre bygningskropp er angitt med 3 etasjer der nederste etasje har fått en stor høyde på anslagsvis ca. 6 m, mot tidligere angitte 4 etasjer. En etasjehøyde på 6 m tilsier at man i reguleringssammenheng ved beregning av utnyttelsesgrad skal regne med 2 etasjer (1 etasje for hver 3 m`s etasjehøyde). Her har det passet utbygger å korrigere perspektivtegningen, som virker mer villedende enn veiledende. Det østre tårnet rager fremdeles 1 m over gatelegemet i Jegersborggt., og har en høyde på over det dobbelte (117%) av det som angis som maksimal anbefalt høydebegrensning i kommuneplanen.

Av de 7 perspektivtegningene som utbygger ikke ønsker skal bli rettet opp, befinner flere av de grove manipulasjonene seg: Perspektivet fra passasjen med Grandplassen m.m., Perspektivet med ståsted i krysset Jegersborggt./Karlsrogate og perspektivet av passasjeåpning ut mot Storgata.

Her har tydeligvis heller ikke administrasjonen gjort jobben sin.

Vi kan ikke være tjent med et slikt rot og dårlig saksbehandling som vi har vært vitne til i denne saken, og der administrasjonen ikke følger opp kravet til at alle perspektivtegningene skal rettes opp. Og stilltiende ser ut til å akseptere at utbyggerne ved sin arkitekt, får ture fram som de vil uten å etterkomme pålegg om å rette opp alle perspektivene. Og fremdeles løper høringen med frist til den 17.6. med å komme med merknader.

For ca. 2 år siden sto 2  representanter fra Dark Arkitekter fram i ØP og uttalte:» Larvik er en by som ser ut som den sliter». For meg kan det tvert imot se ut som om det er Dark Arkitekter som sliter bl.a. med sin troverdighet eller mangel på sådan. Og som med god hjelp av utbyggerne fortsetter å manipulere byens befolkning ved å unnlate (nekte?) å rette opp perspektivene i henhold til den juridisk bindende reguleringsplanen.

Mange har også sikkert allerede gjort seg opp en mening basert på de uriktige og manipulerende perspektivtegningene.

Veldig mange i Larvik rister oppgitt på hodet, og lurer på hvordan det går an å rote det slik til.

Hva vil fylkesmannen i siste instans si til dette?

 

Her følger 3 av de gjenværende 7 perspektivtegninger som fremdeles ikke er rettet opp:

 


 

 


 

 


 

Finn W. Fjellanger

 

Bøkebloggen anbefaler ALLE  å ta en titt på Larvik kommunes hjemmeside under «Høringer». Kom med meninger og innspill om Grandkvartalet, frist 17 juni 2016 

Les også også tidligere gjesteinnlegg fra Kjersti Stub Grøn » JA?! Til hva da egentlig ?» 

 

Les også tidligere gjesteinnlegg fra byggmester og takstmann Oddvar Andreassen. » Bygge. Plansaker med forviklinger. » 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *