Det aktuelle gjerdet er satt opp i forståelse med Larvik kommune, som del av avtale kommunen har inngått med grunneier for å få fremført merket kyststi forbi Frenvik.

Gjerdet står 95-100 meter fra sjøen og gjerder inn en åpen plass like ved tunet for å hindre villparkering, samt for å hindre at folk går rett gjennom tunet på Frenvik.

Turgåere som skal ned til sjøen skal fortsatt kunne passere syd for gjerdet. Det skal merkes kyststi langs dette gjerdet og rundt tunområdet på Frenvik. Kyststien vil komme ned til fjorden rett nord for tunet og hagen på gården.

Gjerdet er oppført uten søknad og tillatelse og gjerdet er i strid med plan- og bygningsloven og friluftsloven fordi det er mer omfattende enn nødvendig. Les hele brevet her.

Gjerdet plassert på område som i kommuneplanens arealdel er:

  • avsatt til LNF-område
  • avsatt til grønnstruktur og hensynssone om bevaring av kulturmiljø
  • innenfor 100-metersbeltet i strandsonen

Det søknadspliktige gjerdet er oppført uten søknad og tillatelse. Det foreligger derfor en overtredelse etter plan- og bygningsloven som virksomhet byggesak må følge opp videre som en ulovlighet.

Larvik kommune kan enten rette forholdet ved å fjerne gjerdet eller søke om tiltaket i etterkant.
Dersom kommunen velger å fjerne gjerdet, må det sendes inn bekreftelse og dokumentasjon på at gjerdet er fjernet innen 08.01.2021.

Dersom kommunen velger å omsøke gjerdet i etterkant, må søknad være sendt inn innen 08.01.2021. Det må i så fall søkes dispensasjon fra arealformålet LNF og grønnstruktur med tilhørende bestemmelser i kommuneplanens arealdel samt fra byggeforbudet i 100-metersbeltet.

Hvordan kan Larvik kommune gjøre slike tiltak uten å sjekke lover og regler?

Les også Kåre Wærnes sitt innlegg om saken her. 

Les også saken om blodbøka i Bøkkerbakken her. 

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *