24 november 2020 varslet Larvik kommune om  at de vurderer å frata Norconsult AS denne konkrete ansvarsretten, med hjemmel i pbl. § 23-3 tredje ledd og SAK10 § 6-9 første ledd bokstav a.

Norconsult AS svarte opp varselet i mail 24 november 2020 og du kan lese svaret her. 

8 desember 2020 sender Larvik kommune ut vedtak om fratakelse av ansvarsrett for uavhengig kontroll – Bruksendring av deler av kontor/forretningsbygg til serveringssted – Steinrevet 20 – gbnr. 5001/693/1.

Vedtak
«Larvik kommune fratar Norconsult AS ansvarsretten for uavhengig kontroll med utførelsen av brannsikkerheten i tiltaket, jf. plan- og bygningsloven § 23-3 tredje ledd og byggesaksforskriften §§ 6- 9 første ledd bokstav a og 14-1 andre ledd.»

Saken gjelder
«Vi viser til vårt forhåndsvarsel om vedtak om å frata ansvarsrett av 24.11.20. Du erklærte ansvar 18.11.20. I varselet ble du gitt frist til 07.12.20 med å uttale deg, jf. SAK10 § 6-9 andre ledd. Du uttalte deg 24.11.20, og anfører i hovedsak at det ikke er noen interessemotsetning i saken som begrunner fratakelse av ansvarsrett. Saken gjelder ansvaret for oppdraget med uavhengig kontroll (UAK) med utførelsen (UTF) ved oppførelse og bruksendring av forretningsbygget på Steinrevet 20.»

«I kraft av delegert myndighet fatter virksomhet byggesak vedtak om å frata Norconsult AS ansvarsretten for uavhengig kontroll med utførelsen av brannsikkerheten i tiltaket, jf. plan- og bygningsloven § 23-3 tredje ledd og byggesaksforskriften §§ 6-9 første ledd bokstav a og 14-1 andre ledd.»

«Tiltakshaver anmodes derfor om å engasjere en annen uavhengig kontrollerende.»

Les hele vedtaket på denne link.

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.