Nå skal Larvik Havn søke kommunen om å få starte opp med mottak av tog til SIKA-tomta på Øya.

Statens jernbanetilsyn har nå godkjent Bane NOR sin søknad om tillatelse til å ta i bruk det nye sidesporet.

Man har nå oppgradert eksisterende havnespor og godsterminal på SIKA-tomta rett nord for havna. Havnesporet har en eksisterende tilknytning til Vestfoldbanen ved Fram stadion, km 157,20. Det er etablert en godsterminal med lastegate, en sideveg for tømmerbiler og to jernbanespor på 412 m og 419 m med sporveksel. I enden av sporene er det etablert endebutter. Jernbaneinfrastrukturen som er oppgradert er bygget i henhold til Bane NORs tekniske regelverk.

Strekningen har 3 plankryssinger – veg inn til enebolig i Lerkelundveien 30, kryssing av Storgata ved Øyakrysset og veg inn mot kirkegården. Sikkerheten ved planovergangene planlegges ivaretatt ved forskjellige tiltak fra risikoanalyse.

Ved Lerkelundveien 30 er tiltakene blant annet inngjerding, etablering av grind, verifisering av siktlinjer, vegetasjonskontroll og begrensning på tillatt fremføringshastighet.

For planovergangen til kirkegården er de foreslåtte tiltakene blant annet etablering av lyssignaler samt at man benytter fysiske gjenstander (for eksempel sperrebukker) som plasseres i vegbanen inn/ut av kirkegården ved kryssing.

For Øyakrysset er det gjennomført en egen trafikkanalyse for å vurdere konsekvensen av stenging. Det eksisterer i dag et vegsikringsanlegg bestående av lyssignaler, det vil i tillegg foretas manuell dirigering av trafikken under kryssing. Analysen foreslår ytterligere risikoreduserende tiltak som er anbefalt implementert. De foreslåtte tiltakene er blant annet etablering av lyssignaler som forvarsel til kjøretøy og myke trafikanter, at man benytter fysiske gjenstander (kjegler eller sperrebukker) som plasseres i vegbanen ved kryssing, og informasjon i media til brukere av Øyakrysset.

Det planlegges i første omgang med to togavganger i uka, men dette kan øke etter hvert. Framføring vil skje i lav hastighet.

Statens jernbanetilsyn finner på bakgrunn av mottatt dokumentasjon at forskriftens krav er oppfylt for endringene på sidespor til Larvik havn. På denne bakgrunn har Statens jernbanetilsyn fattet følgende vedtak:

Larvik havn gis tillatelse til å ta i bruk sidespor som beskrevet ovenfor. Tillatelsen forutsetter at beskrevne sikkerhetstiltak er gjennomført og at driftsavtale med Bane NOR er inngått.

Du kan lese hele vedtaket fra Statens jernbanetilsyn her. Larvik Havn

 

Kontakt oss gjerne på mail adresse : bokebloggen@gmail.com hvis dere har noe på hjertet.

 

* Følg Bøkebloggen på Facebook *